Mensenrechten

Basisverklaring inzake de naleving van de mensenrechten - Verantwoordelijkheid bij ALDI België

Beleidsverklaring omtrent mensenrechten

Als ALDI-bedrijven zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren. Wij zijn ervan overtuigd dat zakelijk succes op lange termijn enkel mogelijk is wanneer mensenrechten worden erkend en beschermd. De VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten, die een integraal onderdeel zijn van de nationale actieplannen van de betrokken landen, vormen de basis van onze strategie en zijn gericht op de verantwoordelijkheid inzake mensenrechten. Met ons engagement willen we de negatieve impact op mensenrechten waarvoor we rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk zijn, vaststellen en elimineren. Wij zetten ons in om regelmatig en transparant verslag uit te brengen over het succes, de vooruitgang en uitdagingen bij de uitvoering van deze richtsnoeren.

De aanpak van de ALDI-bedrijven op het gebied van verantwoordelijkheid inzake mensenrechten wordt weergegeven in de onderstaande grafiek.

Mensenrechten bij ALDI Nord

Beleidsverklaring

Onze acties kunnen een directe of indirecte negatieve impact op de werknemers in onze toeleveringsketens hebben. Wij spelen een belangrijke rol in het creëren van bewustzijn omtrent mensenrechten en in het samenwerken met leveranciers en andere externe partners, zoals regeringen of vakbonden, om een negatieve impact op de bedrijfsactiviteiten te voorkomen of te milderen. We erkennen dat schendingen van de mensenrechten een wereldwijd, systematisch probleem zijn dat invloed heeft op alle economische sectoren. In dat opzicht moeten we ons vooral focussen op minderheidsgroepen en vrouwen, aangezien zij mogelijk kwetsbaarder zijn voor schendingen van hun fundamentele mensenrechten. In deze context pleiten we ervoor om op Europees of internationaal niveau een wettelijk kader op te zetten.


Onze aanpak steunt op het inzicht in de complexiteit van deze kwesties en is gericht op een voortdurende verbetering van de processen die we gebruiken om schending van de mensenrechten te vermijden of te verminderen. ALDI respecteert alle internationaal erkende mensenrechten. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat bepaalde aspecten van de mensenrechten voor ons als food retailer bijzonder relevant zijn, aangezien onze bedrijfsactiviteiten er erg veel invloed op kunnen hebben. Dit gaat onder meer over het discriminatieverbod, het recht op gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging, het recht op een correcte verloning, naleving van de werkuren en het verbod op kinder- en dwangarbeid.


Om als bedrijf te voldoen aan onze verantwoordelijkheid inzake mensenrechten is een duidelijke afstemming en integratie op managementniveau nodig. Daarom heeft ALDI een mensenrechtenbeleid gepubliceerd waarin onze visie benadrukt wordt.

“We stellen het erg op prijs dat ALDI Nord zich er in een specifieke beleidsverklaring toe verbindt, de mensenrechten te beschermen. De voortdurende implementatie van verantwoordelijkheidsprocessen met betrekking tot mensenrechten, zowel binnen de eigen bedrijfsactiviteiten als in zakelijke relaties in de waardecreatieketen, vormt een van de kerndoelstellingen van de 10 principes van de UN Global Compact en de Global Sustainability Goals van de Verenigde Naties.


Marcel Engel, Uitvoerend Directeur van het Global Compact-netwerk Duitsland

Ons CR-beleid en onze “aanvullende overeenkomst inzake sociale normen” gelden reeds jaren voor ons en onze handelspartners als duidelijke richtlijnen voor de implementatie van duurzame toeleveringsketens. Ze bepalen zowel onze verwachtingen omtrent passende leef- en arbeidsomstandigheden, als het respect voor mensenrechten binnen de productieprocessen van onze producten.

Onze strategische doelen

Binnen onze Supply Chain & Resources Strategy hebben wij vijf doelstellingen ontwikkeld met concrete maatregelen op het gebied van mensenrechten. Wij streven ernaar deze doelen te bereiken en de maatregelen tegen 2027 te implementeren om nog beter aan onze verplichtingen inzake mensenrechten te voldoen. Wij willen ons due diligence-proces verbeteren in overeenstemming met de UNGP's, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een beleid inzake dwangarbeid, een beleid ter voorkoming en vermijding van kinderarbeid, een verbintenis om gendergelijkheid te bevorderen en de uitvoering van Human Rights Impact Assessments (HRIA). Vooral op gebieden waar wij de meeste invloed hebben, willen wij samen met partners projecten uitvoeren, bijvoorbeeld om leefbare lonen te realiseren. Wij zullen onze inspanningen op het gebied van het meten van onze doeltreffendheid opvoeren en onze benaderingen voortdurend uitbreiden. Voorts willen wij tegen 2025 doeltreffende klachtenmechanismen in onze risicovolle toeleveringsketens implementeren en publiekelijk pleiten voor mensenrechten, bijvoorbeeld door actieve deelname aan de MSI en de politieke dialoog, alsook door expertdialogen met internationale vakbonden. Daarnaast hebben wij in onze strategie ook doelstellingen opgenomen voor meer transparantie in onze toeleveringsketens.

Vaststelling van mogelijk negatieve effecten

De productie van goederen langs complexe toeleveringsketens kan een negatieve impact op mensenrechten hebben. We begrijpen dat de grootste risico’s vooral betrekking hebben op het primaire productieproces. Onze directe invloed is echter het grootst in de laatste productiefase.

Een van onze strategische doelstellingen is duurzaamheid te integreren in onze inkooppraktijken, wat inhoudt dat wij onze verbintenissen inzake mensenrechten in onze inkooppraktijken tot uiting laten komen en een gezamenlijke aanpak van onze leveranciers vereisen. Daarom hebben wij een leveranciersbeoordelingsprogramma ontwikkeld voor leveranciers van non-foodproducten, dat al enkele jaren loopt.  Door het programma uit te breiden naar de voedingssector, hebben we deze aanpak met succes getest bij onze huidige en potentiële bananenleveranciers voor 2019. Het doel van deze evaluatie is om de integratie van CR-criteria in aankoopbeslissingen te vergroten, zodat de duurzaamheidsprestaties van leveranciers verder gaan dan certificering. Tot de geëvalueerde criteria behoren onder meer de methoden van de leveranciers om de arbeidsomstandigheden in het land van herkomst te controleren en de vraag of zij programma's ondersteunen die extra voordelen bieden aan arbeiders en hun gezinnen. Wij zijn van plan om de leveranciersbeoordeling tegen 2027 uit te breiden tot alle voedselvoorzieningsketens met een hoog risico. Op lange termijn willen wij deze maatregelen combineren met de ontwikkeling van een groepsbrede Ethical Sourcing Strategy om ons doel van duurzaam inkopen te bereiken.

Daarom moet ons engagement voor de mensenrechten weerspiegeld worden in onze inkooppraktijken en is er een nauwe samenwerking met onze leveranciers vereist. Om die reden hebben we voor non-foodleveranciers een beoordelingsprogramma ontwikkeld dat we al enkele jaren gebruiken.  Om het programma naar de voedingssector te kunnen uitbreiden, hebben we deze aanpak in 2019 met succes getest met onze huidige en potentiële bananenleveranciers. Het doel van deze beoordeling is om nog meer dan ooit CR-criteria in onze aankoopbeslissingen, die de duurzaamheidsprestaties van leveranciers buiten de certificering om weergeven, te integreren. De beoordeelde criteria omvatten o.a. de manier waarop leveranciers de arbeidsomstandigheden in het land van oorsprong controleren en of ze programma's ondersteunen die werknemers en hun gezinnen extra voordelen bieden. We zijn van plan om deze leveranciersbeoordeling uit te breiden naar andere voedseltoeleveringsketens.

Onze aanpak bestaat erin om samen met onze leveranciers problemen op te lossen en om verbeteringen langs onze toeleveringsketens te versnellen. We willen ons inzetten om deze dialoog aan te houden en om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming van de mensenrechten. We zijn ons ervan bewust dat het wat tijd in beslag kan nemen om mensenrechtenproblemen op te lossen, vanwege hun complexiteit en de gevoeligheid van het onderwerp. Onze aanpak houdt niet in dat we zakenrelaties stopzetten als we dergelijke problemen vaststellen. We willen net oplossingen vinden in samenwerking met onze leveranciers en producenten. In het geval van herhaaldelijke schendingen en een gebrek aan vooruitgang behouden we ons het recht voor om de zakenrelatie te beëindigen.

In het non-foodassortiment krijgen we regelmatig inzicht in de arbeidsomstandigheden in productievestigingen van risicolanden. Met behulp van uitgebreide sociale audits en certificeringen, die worden uitgevoerd door externe dienstverleners, krijgen we een uitgebreid inzicht in onze non-foodproductie. Deze sociale audits door derden beschouwen we als een belangrijke eerste stap om informatie te verkrijgen over de naleving van de vereiste normen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat deze gestandaardiseerde processen niet altijd voldoen om alle problemen aan het licht te brengen. Daarom voeren ook gespecialiseerde, lokale ALDI-werknemers in samenwerking met onze leveranciers productievestigingsanalyses uit, de zogenaamde ALDI Social Assessments (ASA’s). Tijdens deze bezoeken ter plaatse gaan we in gesprek met relevante stakeholders en mogelijk getroffen groepen om schendingen tegen de mensenrechten beter te identificeren en voortijdig te voorkomen. We betrekken onze leveranciers in deze processen om samen mogelijke risico’s te identificeren en deze op een efficiëntere manier te verkleinen.

Als detailhandelaar focussen we ons vooral op het vaststellen van risico’s op het gebied van mensenrechten in onze voedseltoeleveringsketens. Naast maatregelen zoals mensenrechtenrisicoanalyses, Human Rights Impact Assessments of leveranciersbeoordelingen hebben we ook het aantal sociale audits in onze voedseltoeleveringsketens verhoogd. In samenwerking met een externe dienstverlener willen een diepgaand inzicht verwerven in de productieomstandigheden van risicovolle toeleveringsketens, om daaruit concrete verbeteringen te kunnen afleiden.

"Beyond audit approach”

Voor ons zijn sociale audits door derden een belangrijke eerste stap om informatie te vergaren over de mensenrechtenomstandigheden op onze productievestigingen en om de aanzet tot verbeteringen te geven. We weten echter ook dat deze niet altijd een waarheidsgetrouw beeld van de arbeidsomstandigheden geven en dat daardoor verborgen problemen zoals dwangarbeid, discriminatie of intimidatie niet altijd vastgesteld kunnen worden. Daarom verbinden we ons ertoe om voor ethische handel een benadering te volgen die verder gaat dan enkel de naleving en die niet enkel op sociale audits steunt. We willen onze auditaanpak aanvullen met bijkomende activiteiten zoals onze eigen bezoeken ter plaatse, communicatie met en opleidingen voor zakenpartners en producenten, deelname aan initiatieven en projecten met meerdere stakeholders ter plaatse. Deze coöperatieve aanpak voor de ethische handel tussen de ALDI-bedrijven en onze leveranciers is een vereiste voor de duurzame verbetering van de arbeidsomstandigheden. Met het ALDI Factory Advancement (AFA)-project heeft ALDI een effectief instrument geïntroduceerd om de arbeidsomstandigheden te verbeteren in de Bengaalse fabrieken die kleding voor ons produceren. Het AFA-project, dat in 2013 van start is gegaan, legt de focus op fabriekswerknemers en -managers om duurzame oplossingen voor betere arbeidsomstandigheden te ontwikkelen. Daarbij staan de bevordering van de dialoog en de samenwerking tussen werknemers en managers centraal. Alleen dit engagement en de eigen verantwoordelijkheid van beide partijen zullen leiden tot blijvende positieve veranderingen.

Human Rights Risk Assessments (HRRA’s)

In 2018 heeft ALDI samen met een externe, in duurzaamheid gespecialiseerde dienstverlener uitgebreid onderzoek gedaan naar risico’s voor mensenrechten binnen de voedsel - en landbouwtoeleveringsketens. Het doel van deze risicoanalyse was om voor de volledige ondernemingsgroep op wereldwijd niveau mensenrechtenrisico’s langs onze toeleveringsketens te identificeren en om tegelijkertijd vast te stellen waar we de grootste invloed kunnen uitoefenen.  Deze analyse had betrekking op de volledige toeleveringsketen, maar de focus lag op de primaire productie en de productiefase.


Aan de basis van de beoordelingen lagen gegevens zoals inkoopvolumes, de productielocatie en productievestigingen evenals gegevens over de wereldwijde handel in de sector. Daarnaast werden daarin een aantal erkende indexen en evaluaties opgenomen, zoals de Global Slavery Index, de Environmental Performance Index of de corruptiewaarnemingsindex van Transparency International.

De risicoanalyses van de mensenrechten hebben zowel sociale als ecologische mensenrechtenrisico’s in kaart gebracht. Voor elk productie- en herkomstland van onze producten is respectievelijk een algemene risicoanalyse uitgevoerd. Milieurisico’s zoals klimaatkwetsbaarheid, waterschaarste en industriële vervuiling maakten ook deel uit van de analyse, aangezien ook deze factoren onrechtstreeks invloed op mensenrechten hebben.

Wij zullen onze publiek beschikbare risicoanalyse regelmatig bijwerken om de evoluerende prioritering van onze due diligence-processen inzake mensenrechten te tonen.

De volgende acht indicatoren kwamen aan bod:

Sociale risico’s

Rechten van de werknemers: risico dat de rechten van de werknemers worden geschonden, bijvoorbeeld door overschrijding van de toegestane werktijden, lage lonen, gezondheids- en veiligheidsrisico’s, pesten op het werk, intimidatie en misbruik, discriminatie of beperkte vrijheid van vereniging

Genderdiscriminatie: vaststelling van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en het risico op mogelijke genderspecifieke discriminatie door bijvoorbeeld misbruik op basis van gender of discriminatie op het gebied van verloning en arbeidsomstandigheden

Kinderarbeid: het risico dat kinderen werk uitvoeren dat een negatieve impact op hun gezondheid en ontwikkeling heeft of de tewerkstelling van schoolplichtige kinderen.

Dwang-/slavenarbeid: verwijst naar moderne vormen van slavernij en mensenhandel, door bijvoorbeeld druk uit te oefenen, loon achter te houden of andere vormen van dwang.


Milieurisico’s

Waterschaarste: het risico dat de vraag naar water in een land groter is dan de beschikbaarheid ervan. Dit gaat gepaard met een beperkte toegang tot de watervoorziening, voor persoonlijk gebruik en/of als bron van inkomsten.

Klimaatkwetsbaarheid: vaststelling van het huidige en toekomstige risico dat een bepaald land blootgesteld wordt aan extreme weersomstandigheden. Daarbij werd ook de bereidheid van de private en publieke sector om in de nodige aanpassingen (bv. in het geval van droogte, overstroming of orkaan) te investeren, beoordeeld.

Ontbossing/landconversie: de waarschijnlijkheid dat producten geteeld worden op land dat tot voor kort bosgebied met een hoge instandhoudingswaarde was, wat kan betekenen dat bossen die beschermd moeten worden, vernietigd werden.

Industriële vervuiling: door de productie veroorzaakte vervuiling, wat dan leidt tot lucht- en watervervuiling, (chemisch) afval en geluidsoverlast.

mensenrechten
mensenrechten

De grafieken geven de voor ALDI geïdentificeerde grondstoffen en productgroepen weer die een hoog risico op schending van de mensenrechten inhouden en die dus als bijzonder relevant beschouwd worden:

-                Grondstofniveau: 1. Cacao, 2. Koffie, 3. Noten en 4. Tropische vruchten
-                Productieniveau: 1. Vis & schaal- en schelpdieren, 2. Groenten- en fruitconserven en diepvriesproducten, 3. Dressings, olies, sauzen, kruiden

Human Rights Impact Assessments (HRIA’s)

In mei 2020 beginnen we met het uitvoeren van drie Human Rights Impact Assessments (HRIA’s) langs verschillende voedseltoeleveringsketens  om de mensenrechtenproblematiek aan te pakken. Zo willen we de directe en indirecte impact van onze handelsactiviteiten op werknemers en andere getroffen rechthebbenden begrijpen. De analyse zal samen met onze ervaren lokale experts uitgevoerd worden en de focus zal vooral op mensenrechtenrisico’s voor vrouwen en kleinschalige landbouwers liggen. We zullen rekening houden met relevante stakeholders zoals werknemers, producentenorganisaties, maatschappelijke organisatie en vakbonden.
In het kader van de HRIA zullen wij genderspecifieke gegevens gaan verzamelen om loonverschillen tussen vrouwen en mannen in onze toeleveringsketens op te sporen. Wij willen ook begrijpen hoe de mensen in onze toeleveringsketens door hun werk bijdragen aan de waarde van onze producten. We streven ernaar om tegen eind 2025 tot 12 HRIA's uit te voeren en te publiceren, ten minste één in elke toeleveringsketen met een hoog risico. Wij zullen onze toeleveringsketens met een hoog risico regelmatig analyseren.

Maatregelen en evaluatie van de doeltreffendheid

Het thema mensenrechten in wereldwijde toeleveringsketens is erg complex. Daarom zijn intensief onderzoek en een holistische aanpak nodig voor een verbetering op lange termijn. Onze risicoanalyse is een belangrijke stap om belangrijke potentiële mensenrechtenrisico’s langs de toeleveringsketens te herkennen en om passende prioriteiten te stellen.

Daarom zullen we vooral focussen op de in de analyse geïdentificeerde grondstoffen met een hoog risico, i.e. koffie, cacao, noten en tropische vruchten in de relevante herkomstlanden. We werken aan de ontwikkeling van specifieke maatregelen om deze risico’s te verkleinen. Bovendien zijn er al een aantal maatregelen van kracht om mensenrechtenrisico’s in onze non-food en onze voedseltoeleveringsketens te verkleinen.

 • Opleiding van relevante werknemers
 • Rekening houden met gevestigde audit- en certificeringsnormen bij onze inkoopbeslissingen en het definiëren van duurzaamheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld in ons inkoopbeleid
 • Kwalificering van productievestigingen in het kader van ons ALDI Factory Advancement Project (AFA-project)
 • Leveranciersopleiding
 • Evaluatie van leveranciers en intensivering van de samenwerking met leveranciers die goed presteren op het gebied van CR
 • Opzetten van projecten in oorsprongslanden: koffieproject in Colombia, PRO-PLANTEURS in Ivoorkust, steun voor kleinschalige palmolieboeren in West-Afrika samen met Solidaridad
 • Evaluatie van de doeltreffendheid van onze maatregelen in het kader van onze projecten voor herkomstlanden en toeleveringsketens

Engagement tegenover kleinschalige boeren

Wij werken samen met heel wat verschillende soorten zakenpartners. Dit gaat van kleine familiebedrijfjes tot grotere, wereldwijd werkzame bedrijven. We weten dat kleinschalige boeren met heel wat specifieke uitdagingen te maken krijgen. Omdat zoveel factoren, zoals klimaatsverandering, onvoorspelbare weersomstandigheden, internationale energieprijzen en geen markttoegang, buiten de controle van de boer liggen, kan het een uitdaging zijn om een stabiele hoeveelheid gewassen te telen. Vaak zijn boeren niet in staat om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij begrijpen dat we een belangrijke rol kunnen spelen om hen hierbij te helpen. Momenteel nemen we deel aan een aantal projecten en initiatieven, zoals het PRO-PLANTEURS project, World Banana Forum en het Juice CSR Platform, die kleinschalige boeren helpen. Wij willen onze steun en ons engagement voortzetten door onze maatregelen verder uit te bouwen.

Engagement voor gendergelijkheid

ALDI is van mening dat alle werknemers rechtvaardig behandeld moeten worden. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie en engageren ons om in ons eigen bedrijf en in de toeleveringsketens gendergelijkheid te bereiken. We realiseren ons dat de meerderheid van de werknemers in onze toeleveringsketens vrouwen zijn en dat zij het meest getroffen worden door schendingen van de mensenrechten. Enkele problemen waarmee vrouwelijke werknemers te maken kunnen krijgen: ongelijke behandeling, risico op genderspecifieke discriminatie op het gebied van verloning en arbeidsomstandigheden, beperkte toegang tot land en onderwijs evenals de dubbele last van betaald werk en hun onbetaalde zorg- en huishoudelijke verantwoordelijkheden. Om onze inspanningen te benadrukken en de empowerment van vrouwen te stimuleren, ondertekenden wij de UN Women’s Empowerment Principles en ontwikkelden wij een internationaal beleid inzake gendergelijkheid in de ALDI-toeleveringsketens.

Internationaal beleid inzake gendergelijkheid in de ALDI-toeleveringsketens

Om de beleidsprincipes in praktijk te brengen, hebben we ook een Actieplan voor gendergelijkheid ontwikkeld. Dit plan bevat tijdsgebonden maatregelen en doelstellingen, die afgestemd zijn op het verantwoordelijkheidsproces met betrekking tot mensenrechten.

Actieplan voor gendergelijkheid

Zowel het beleid als het actieplan werden ontwikkeld in samenspraak met de belanghebbenden uit de toeleveringsketens.

We staan voortdurend in contact met externe belanghebbenden om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de verwachtingen die men van ALDI als een van de leidinggevende internationale kleinhandelsondernemingen heeft en we zullen onze dialoog met vrouwenrechtenorganisaties en vakbonden verder opdrijven om beter te kunnen beantwoorden aan de noden van de vrouwelijke werknemers. We zullen verder de vertegenwoordiging en de rechten van vrouwen in deze dialogen waar mogelijk propageren.

Het is een onderdeel van ons bestaande werk om de lage lonen in de toeleveringsketens van chocolade, sinaasappelen en bananen te begrijpen en aan te pakken. We zullen verslag uitbrengen over onze vooruitgang inzake de loonsverbetering van alle werknemers in deze toeleveringsketens.

Veel van de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid zijn moeilijk aan te pakken als onderneming op zich, maar we zullen ons deel doen om bij te dragen aan gendergelijkheid, en we willen verder gendergelijkheid blijven bepleiten en erover sensibiliseren, intern en extern, in het kader van initiatieven met verschillende belanghebbenden en individueel.

We hebben vastgesteld dat individuele bedrijven of organisaties de systematische schendingen van de mensenrechten niet kunnen voorkomen. Onze ervaring leert ons dat de verbetering van de arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens het meest succesvol zijn bij gezamenlijke initiatieven en partnerschappen, vooral als het gaat om systemische kwesties en als de toeleveringsketens met vele andere bedrijven gedeeld worden. Daarom maken we deel uit van een aantal multistakeholderinitiatieven, zoals:

 • Forum Nachhaltiger Kakao (Forum Duurzame Cacao)
 • Beyond Chocolate
 • World Banana Forum
 • Fruit Juice CSR Platform
 • Bündnis für nachhaltige Textilien (Duits partnerschap voor verduurzaming in de textielindustrie)
 • Bangladesh Accord on Fire and Building Safety

Vrijwillige inzet voor leefbaar loon en leefbaar inkomen

Het inkomen en loon van werknemers langs toeleveringsketens is vaak niet voldoende voor een degelijke levensstandaard. We zien in dat er een kloof kan zijn tussen het wettelijke minimumloon, het eigenlijk betaalde loon en het leefbaar loon en inkomen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de mensenrechten. Wij erkennen ook dat collectieve onderhandelingen een sleutelrol kunnen spelen bij het vaststellen van leefbare lonen en het dichten van de loonkloof. We steunen dan ook de goedkeuring van maatregelen door regeringen om collectieve onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers te bevorderen.

In de werkgroep van Duitse retailers hebben wij ons daarom vrijwillig ingezet voor de bevordering van leefbare lonen en inkomens. We willen de mensenrechten in onze toeleveringsketens beschermen en armoede reduceren. We zijn van plan ondersteunende maatregelen te nemen om op lange termijn een leefbaar inkomen en loon te realiseren. Daarvoor beginnen we bij de primaire productie van de eigenmerkartikelen in ons assortiment.

De stappen die in de verbintenis zijn overeengekomen, omvatten de berekening van de inkomens- en loonverschillen en de implementatie van duurzame inkooppraktijken samen met de inkopers en leveranciers.

Overzicht van de doelstellingen:

 • Op alle niveaus binnen het bedrijf moet een gemeenschappelijk begrip van de relevantie van leefbare inkomens en lonen komen.
 • Het bewerkstelligen van leefbare lonen en inkomens moet als langetermijndoelstelling worden opgenomen in het duurzaamheidsbeleid van retailbedrijven.
 • Met behulp van hotspotanalyses zullen de toeleveringsketens met een erg groot risico op lage lonen en inkomsten op producentenniveau in kaart gebracht worden.
 • Om de traceerbaarheid van landbouwgrondstoffen mogelijk te maken, zal de transparantie in de toeleveringsketens worden vergroot.
 • In samenwerking met inkopers en leveranciers worden er duurzame inkooppraktijken ontwikkeld en geïmplementeerd.
 • De samenwerking en dialoog langs de toeleveringsketens en met andere lokale en internationale actoren worden versterkt, o.a. ook met organisaties die de normen vastleggen.
 • De leden van de werkgroep zullen binnen een vastgelegd tijdsbestek verslag uitbrengen over hun vooruitgang en hun leerervaringen.
 • Relevante instrumenten, gegevens en hulpmiddelen zullen binnen de werkgroep en voor andere relevante stakeholders beschikbaar gemaakt worden.
 • Tegen 2025 zullen de maatregelen ingevoerd worden tijdens de eerste pilootprojecten.
Wij zullen regelmatig updates publiceren over onze maatregelen om ons engagement inzake leefbare lonen na te komen. Tegen 2022 willen wij aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij het dichten van de kloof naar leefbare lonen in drie productieketens met een hoog risico (sinaasappel, bananen en cacao) en daarover verslag uitbrengen.
test

Klachtenmechanismen

Klachtenmechanismen zijn een geschikt middel om een negatieve impact vroegtijdig vast te stellen. In de laatste fase van complexe waardecreatieketens worden we echter geconfronteerd met bijzondere uitdagingen met betrekking tot de individuele implementatie in de productielanden van onze goederen. Om deze uitdaging aan te pakken, gebruiken we onze Human Rights Impact Assessments om eerst de potentiële belemmeringen te identificeren waarmee werknemers worden geconfronteerd als ze toegang willen krijgen tot klachtenmechanismen en corrigerende maatregelen. In de toekomst willen we concepten voor pilootprojecten ontwikkelen die de toegang tot klachtenmechanismen in relevante toeleveringsketens verbeteren. Daarbij houden we rekening met de UNGP.

Om vertrouwenswaardige klachtenmechanismen op te zetten en een diepgaandere uitwisseling aan te gaan over arbeidsrechtenkwesties in toeleveringsketens, zullen wij actief deelnemen aan de dialoog met vakbonden. Wij streven ernaar doeltreffende maatregelen te nemen om de belemmeringen weg te nemen die werknemers ondervinden bij de uitoefening van de vrijheid van vereniging en hun recht op collectieve onderhandelingen. In onze strategie hebben wij ons als doel gesteld om tegen 2025 in onze toeleveringsketens met een hoog risico klachtenmechanismen in te voeren, die voldoen aan de vereisten van de UNGP. Wij verbinden ons ertoe om tegen eind 2022 verslag uit te brengen over de lessen die wij hebben getrokken uit de projecten die wij samen met andere detailhandelaars en partners in de wereldwijde voedselvoorzieningsketens hebben getest. Daarnaast werken wij samen met andere belanghebbenden om institutionele klachtenmechanismen op te zetten - bijvoorbeeld via ons lidmaatschap van het Duitse Partnerschap voor Duurzaam Textiel.

Berichtgeving

Transparantie is een essentieel onderdeel van verantwoordelijkheid inzake mensenrechten.

Onze bestaande maatregelen communiceren we al in ons duurzaamheidsrapport of via onze website. In de toekomst willen we nog helderder communiceren over mensenrechten en over de maatregelen die we nemen. We willen ook meer informatie publiceren over de uitdagingen en de conclusies.

De volgende stap zal de publicatie zijn van genderspecifieke gegevens in drie toeleveringsketens met een hoog risico en gegevens over de minimumlonen/loonkloof ". Deze gegevens zullen worden verzameld in het kader van de HRIA en met behulp van studies die wij samen met externe dienstverleners willen uitvoeren. In een stapsgewijze aanpak willen wij onze risicovolle toeleveringsketens transparanter maken. Daarom verbinden wij ons ertoe tegen eind 2021 de landen van herkomst voor alle voedselvoorzieningsketens met een hoog risico van ALDI Nord te publiceren, en tegen eind 2022 de namen en adressen van eersterangsleveranciers van onze voedselvoorzieningsketens met een hoog risico. Tegen 2027 zullen we dan informatie publiceren over alle relevante niveaus voor zes van onze toeleveringsketens met hoge prioriteit. We beginnen met één toeleveringsketen en zullen onze transparantie de komende jaren opschalen naar zes van onze toeleveringsketens met hoge prioriteit.

Voortdurende verbetering

Wij zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van de verantwoordelijkheid inzake mensenrechten een continu ontwikkelingsproces is. Daarom worden onze relevante processen en instrumenten regelmatig geëvalueerd.

Facebook Opt-out

Er wordt een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst die het de Facebook Pixel onmogelijk maakt om nog data te verzamelen.

Herinnering voor
Foutmelding Er is helaas een fout opgetreden. Probeer het later nogmaals.

Wil je een melding ontvangen als het artikel beschikbaar is?

Datumselectie

Dag van herinnering
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Aanbiedingsdag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ter info
 • Om onze gratis herinneringsservice te kunnen gebruiken, moet je je bij eerste gebruik authentificeren.
 • Dat gaat als volgt: geef je e-mailadres en/of gsm-nummer in en klik op "Herinnering activeren". Afhankelijk van de gekozen service (e-mail, sms) zal je een activeringslink ontvangen op je toestel. Klik op de link om de herinneringsservice te activeren. Je hoeft je maar één keer te authentificeren.
 • Vul minstens alle velden met een * in.
 • Om dit formulier te kunnen verzenden, moet je de acceptatie van cookies activeren in de veiligheidsinstellingen van je browser. Sms-berichten kunnen enkel naar het Belgische mobiele netwerk verzonden worden. De herinnering kan alleen worden verzonden als de geselecteerde datum in de toekomst ligt en je jouw e-mailadres of mobiele telefoonnummer met succes hebt geverifieerd.
 • Je e-mailadres en mobiele telefoonnummer worden opgeslagen voor verzendingsdoeleinden (voor het verzenden van de herinnering voor een geselecteerd artikel) en voor authenticatiedoeleinden voor toekomstige herinneringen in het kader van deze dienst. Je kan je afmelden of je gegevens laten verwijderen via de pagina "Afmelden voor herinngeringsservice". De herinneringsservice mag enkel gebruikt worden als je zelf de ontvanger van de herinneringen bent.

Dit aanbod is al beschikbaar in de winkel. De herinneringsfunctie werd om die reden niet geactiveerd.

Let erop dat onze aanbiedingen in tegenstelling tot het vast assortiment in beperkte aantallen verkocht worden. Om die reden is het mogelijk dat ze al zijn uitverkocht in de voormiddag op de eerste actiedag.

Herinnering geactiveerd!

Herinneringsbevestiging

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time}.

Bevestiging emailadres

Bevestiging telefoonnummer

Bevestiging emailadres en telefoonnummer

We sturen je nog een e-mail om je e-mailadres te bevestigen. Klik aub op de link in de e-mail. Als de bevestigingspagina niet opent, kopieer dan de link en plak die in je browser.

We sturen je ook een bericht via sms om je telefoonnummer te bevestigen. Surf aub naar de link in het bericht.

We sturen je een bericht per e-mail en per sms om je e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen. Klik aub op de link in het bericht.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch