Basisverklaring inzake de naleving van de mensenrechten - Verantwoordelijkheid bij ALDI België

Onze inzet voor mensenrechten

Van over de hele wereld naar onze winkels

Overal ter wereld werken mensen om producten voor ALDI te produceren. Boeren in België en Europa produceren fruit, groenten, zuivel- en vleesproducten voor ons. Kleine boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbouwen koffie, cacao, thee en katoen. Naaisters in Azië maken T-shirts en broeken voor ALDI. En in productiefaciliteiten over de hele wereld worden producten gemaakt voor ons gevarieerde promotionele assortiment. In de context van deze wereldwijde en vaak complexe toeleveringsketens zetten we ons in voor de bescherming van universele mensenrechten.

ALDI werkt aan het beschermen van mensenrechten

Als ALDI zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het respecteren van mensenrechten. Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van een onderneming alleen toekomstbestendig is wanneer mensenrechten worden erkend en beschermd. De VN richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten (Guiding Principles for Business and Human Rights) vormen de basis van onze strategie en zijn gericht op verantwoordelijkheid (due dilligence). Onze inzet is gericht op het identificeren en elimineren van negatieve impact op mensenrechten waarvoor wij rechtstreeks of indirect verantwoordelijk zijn. We zetten ons in om regelmatig en transparant verslag uit te brengen over het succes, de voortgang en de uitdagingen bij de uitvoering van deze richtlijnen.

Hieronder zie en lees je meer over hoe het ALDI due dilligence proces eruit ziet.

Mensenrechten bij ALDI Nord
1. Onze internationale beleidsverklaring inzake mensenrechten en onze strategische doelen

Onze acties kunnen een directe of indirecte negatieve impact op de werknemers in onze toeleveringsketens hebben. Wij spelen een belangrijke rol in het creëren van bewustzijn omtrent mensenrechten en in het samenwerken met leveranciers en andere externe partners, zoals regeringen of vakbonden, om een negatieve impact op de bedrijfsactiviteiten te voorkomen of te milderen. We erkennen dat schendingen van de mensenrechten een wereldwijd, systematisch probleem zijn dat invloed heeft op alle economische sectoren. In dat opzicht moeten we ons vooral focussen op minderheidsgroepen en vrouwen, aangezien zij mogelijk kwetsbaarder zijn voor schendingen van hun fundamentele mensenrechten. In deze context pleiten we ervoor om op Europees of internationaal niveau een wettelijk kader op te zetten.

Onze aanpak steunt op het inzicht in de complexiteit van deze kwesties en is gericht op een voortdurende verbetering van de processen die we gebruiken om schending van de mensenrechten te vermijden of te verminderen. ALDI respecteert alle internationaal erkende mensenrechten. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat bepaalde aspecten van de mensenrechten voor ons als food retailer bijzonder relevant zijn, aangezien onze bedrijfsactiviteiten er erg veel invloed op kunnen hebben. Dit gaat onder meer over het discriminatieverbod, het recht op gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging, het recht op een correcte verloning, naleving van de werkuren en het verbod op kinder- en dwangarbeid.

Om als bedrijf te voldoen aan onze verantwoordelijkheid inzake mensenrechten is een duidelijke afstemming en integratie op managementniveau nodig. Daarom heeft ALDI een mensenrechtenbeleid gepubliceerd waarin onze visie benadrukt wordt.

“We stellen het erg op prijs dat ALDI Nord zich er in een specifieke beleidsverklaring toe verbindt, de mensenrechten te beschermen. De voortdurende implementatie van verantwoordelijkheidsprocessen met betrekking tot mensenrechten, zowel binnen de eigen bedrijfsactiviteiten als in zakelijke relaties in de waardecreatieketen, vormt een van de kerndoelstellingen van de 10 principes van de UN Global Compact en de Global Sustainability Goals van de Verenigde Naties.

Marcel Engel, Uitvoerend Directeur van het Global Compact-netwerk Duitsland

Ons CR-beleid en onze “aanvullende overeenkomst inzake sociale normen” gelden reeds jaren voor ons en onze handelspartners als duidelijke richtlijnen voor de implementatie van duurzame toeleveringsketens. Ze bepalen zowel onze verwachtingen omtrent passende leef- en arbeidsomstandigheden, als het respect voor mensenrechten binnen de productieprocessen van onze producten.

Binnen onze Supply Chain & Resources Strategy hebben wij vijf doelstellingen ontwikkeld met concrete maatregelen op het gebied van mensenrechten. Wij streven ernaar deze doelen te bereiken en de maatregelen tegen 2027 te implementeren om nog beter aan onze verplichtingen inzake mensenrechten te voldoen. Wij willen ons due diligence-proces verbeteren in overeenstemming met de UNGP's, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een beleid inzake dwangarbeid, een beleid ter voorkoming en vermijding van kinderarbeid, een verbintenis om gendergelijkheid te bevorderen en de uitvoering van Human Rights Impact Assessments (HRIA). Vooral op gebieden waar wij de meeste invloed hebben, willen wij samen met partners projecten uitvoeren, bijvoorbeeld om leefbare lonen te realiseren. Wij zullen onze inspanningen op het gebied van het meten van onze doeltreffendheid opvoeren en onze benaderingen voortdurend uitbreiden. Voorts willen wij tegen 2025 doeltreffende klachtenmechanismen in onze risicovolle toeleveringsketens implementeren en publiekelijk pleiten voor mensenrechten, bijvoorbeeld door actieve deelname aan de multi stakeholder initiatieven en de politieke dialoog, alsook door expertdialogen met internationale vakbonden. Daarnaast hebben wij in onze strategie ook doelstellingen opgenomen voor meer transparantie in onze toeleveringsketens.

2. Vaststelling van mogelijk negatieve effecten

De productie van goederen langs complexe toeleveringsketens kan nadelige gevolgen hebben voor mensenrechten. We begrijpen dat de grootste risico's meestal betrekking hebben op het stadium van de primaire productie, terwijl onze grootste directe invloed zich voordoet in het stadium van de eindassemblage.

Voor onze non-food en food producten krijgen we regelmatig inzicht in de arbeidsomstandigheden in productiefaciliteiten in risicolanden (zoals gedefinieerd door amfori) (PDF, 319 KB). Dit wordt bereikt door uitgebreide sociale audits en certificeringen die door derden worden uitgevoerd. Wij beschouwen deze sociale audits door derden als een belangrijke eerste stap om informatie te verkrijgen over de naleving van de vereiste normen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat deze gestandaardiseerde processen niet altijd voldoende zijn om alle problemen aan het licht te brengen. Gespecialiseerde, lokale ALDI-medewerkers voeren daarom ook beoordelingen van productiefaciliteiten uit in samenwerking met onze leveranciers - de zogenaamde ALDI Sustainability Assessments (ASA's). Tijdens deze bezoeken ter plaatse communiceren we met relevante belanghebbenden en mogelijk getroffen groepen om mensenrechtenschendingen in een vroeg stadium beter te kunnen identificeren en voorkomen. We betrekken onze leveranciers bij deze processen om samen mogelijke risico's effectiever te identificeren en te verminderen en om betere arbeidsomstandigheden te realiseren.

Als detailhandelaar richten we ons vooral op het identificeren van risico's met betrekking tot mensenrechten in toeleveringsketens. Naast maatregelen zoals risicoanalyses op het gebied van mensenrechten, effectbeoordelingen op het gebied van mensenrechten of leveranciersevaluaties, hebben we het aantal sociale audits in onze toeleveringsketens van voedingsmiddelen verhoogd en blijven we dit doen.

Onze  Assessments worden uitgevoerd met een externe dienstverlener op boerderijniveau (veld en pakhuis) en alle inbreuken worden beoordeeld en gezamenlijk besproken met elke producent, inclusief mogelijke en verplichte maatregelen voor verbetering. De voortgang van de verbeteringen wordt voortdurend gecontroleerd en ondersteund. Als onderdeel van dit proces proberen we te begrijpen waar producenten problemen ondervinden bij het implementeren van onze eisen voor de toeleveringsketen. Door het delen van best practices met producenten en leveranciers willen we verbeteringen ondersteunen en gezamenlijk leren in de sector bevorderen.

"Beyond audit approach”

Voor ons zijn sociale audits door derden een belangrijke eerste stap om informatie te vergaren over de mensenrechtenomstandigheden op onze productievestigingen en om de aanzet tot verbeteringen te geven. We weten echter ook dat deze niet altijd een waarheidsgetrouw beeld van de arbeidsomstandigheden geven en dat daardoor verborgen problemen zoals dwangarbeid, discriminatie of intimidatie niet altijd vastgesteld kunnen worden. Daarom verbinden we ons ertoe om voor ethische handel een benadering te volgen die verder gaat dan enkel de naleving en die niet enkel op sociale audits steunt. We willen onze auditaanpak aanvullen met bijkomende activiteiten zoals onze eigen bezoeken ter plaatse, communicatie met en opleidingen voor zakenpartners en producenten, deelname aan initiatieven en projecten met meerdere stakeholders ter plaatse. Deze coöperatieve aanpak voor de ethische handel tussen de ALDI-bedrijven en onze leveranciers is een vereiste voor de duurzame verbetering van de arbeidsomstandigheden. Met het ALDI Factory Advancement (AFA)-project heeft ALDI een effectief instrument geïntroduceerd om de arbeidsomstandigheden te verbeteren in de Bengaalse fabrieken die kleding voor ons produceren. Het AFA-project, dat in 2013 van start is gegaan, legt de focus op fabriekswerknemers en -managers om duurzame oplossingen voor betere arbeidsomstandigheden te ontwikkelen. Daarbij staan de bevordering van de dialoog en de samenwerking tussen werknemers en managers centraal. Alleen dit engagement en de eigen verantwoordelijkheid van beide partijen zullen leiden tot blijvende positieve veranderingen.

Human Rights risk assessments (HRRA’s)

In 2018 heeft ALDI samen met een externe, in duurzaamheid gespecialiseerde dienstverlener uitgebreid onderzoek gedaan naar risico’s voor mensenrechten binnen de voedsel - en landbouwtoeleveringsketens. Het doel van deze risicoanalyse was om voor de volledige ondernemingsgroep op wereldwijd niveau mensenrechtenrisico’s langs onze toeleveringsketens te identificeren en om tegelijkertijd vast te stellen waar we de grootste invloed kunnen uitoefenen.  Deze analyse had betrekking op de volledige toeleveringsketen, maar de focus lag op de primaire productie en de productiefase.

Aan de basis van de beoordelingen lagen gegevens zoals inkoopvolumes, de productielocatie en productievestigingen evenals gegevens over de wereldwijde handel in de sector. Daarnaast werden daarin een aantal erkende indexen en evaluaties opgenomen, zoals de Global Slavery Index, de Environmental Performance Index of de corruptiewaarnemingsindex van Transparency International.

De risicoanalyses van de mensenrechten hebben zowel sociale als ecologische mensenrechtenrisico’s in kaart gebracht. Voor elk productie- en herkomstland van onze producten is respectievelijk een algemene risicoanalyse uitgevoerd. Milieurisico’s zoals klimaatkwetsbaarheid, waterschaarste en industriële vervuiling maakten ook deel uit van de analyse, aangezien ook deze factoren onrechtstreeks invloed op mensenrechten hebben.

Wij zullen onze publiek beschikbare risicoanalyse regelmatig bijwerken om de evoluerende prioritering van onze due diligence-processen inzake mensenrechten te tonen.

De volgende acht indicatoren kwamen aan bod:

Sociale risico’s

Rechten van de werknemers: risico dat de rechten van de werknemers worden geschonden, bijvoorbeeld door overschrijding van de toegestane werktijden, lage lonen, gezondheids- en veiligheidsrisico’s, pesten op het werk, intimidatie en misbruik, discriminatie of beperkte vrijheid van vereniging

Genderdiscriminatie: vaststelling van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en het risico op mogelijke genderspecifieke discriminatie door bijvoorbeeld misbruik op basis van gender of discriminatie op het gebied van verloning en arbeidsomstandigheden

Kinderarbeid: het risico dat kinderen werk uitvoeren dat een negatieve impact op hun gezondheid en ontwikkeling heeft of de tewerkstelling van schoolplichtige kinderen.

Dwang-/slavenarbeid: verwijst naar moderne vormen van slavernij en mensenhandel, door bijvoorbeeld druk uit te oefenen, loon achter te houden of andere vormen van dwang.


Milieurisico’s

Waterschaarste: het risico dat de vraag naar water in een land groter is dan de beschikbaarheid ervan. Dit gaat gepaard met een beperkte toegang tot de watervoorziening, voor persoonlijk gebruik en/of als bron van inkomsten.

Klimaatkwetsbaarheid: vaststelling van het huidige en toekomstige risico dat een bepaald land blootgesteld wordt aan extreme weersomstandigheden. Daarbij werd ook de bereidheid van de private en publieke sector om in de nodige aanpassingen (bv. in het geval van droogte, overstroming of orkaan) te investeren, beoordeeld.

Ontbossing/landconversie: de waarschijnlijkheid dat producten geteeld worden op land dat tot voor kort bosgebied met een hoge instandhoudingswaarde was, wat kan betekenen dat bossen die beschermd moeten worden, vernietigd werden.

Industriële vervuiling: door de productie veroorzaakte vervuiling, wat dan leidt tot lucht- en watervervuiling, (chemisch) afval en geluidsoverlast.

De grafieken geven de voor ALDI geïdentificeerde grondstoffen en productgroepen weer die een hoog risico op schending van de mensenrechten inhouden en die dus als bijzonder relevant beschouwd worden:

grafiek 1

Grondstofniveau:

 1. Cacao
 2. Koffie
 3. Noten
 4. Tropische vruchten

 

grafiek 2

Productieniveau:

 1. Vis & schaal- en schelpdieren
 2. Groenten- en fruitconserven en diepvriesproducten
 3. Dressings, olies, sauzen, kruiden

Human Rights Impact assessments (HRIA)

In november 2020 zijn we begonnen met het uitvoeren van drie Human Rights Impact Assessments (HRIA's) voor verschillende hoge prioriteit voedselleverketens om mensenrechtenkwesties aan te pakken. Het doel is om inzicht te krijgen in de directe en indirecte negatieve gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor werknemers en andere betrokkenen. In dit verband ligt de nadruk op de specifieke mensenrechtenrisico's voor vrouwen en kleine boeren. De beoordelingen worden uitgevoerd in samenwerking met lokale experts, rekening houdend met de relevante belanghebbenden zoals werknemers, producentenorganisaties, maatschappelijke organisaties en vakbonden. In het kader van HRIA zullen we beginnen met het verzamelen van genderspecifieke gegevens om loonsverschillen tussen vrouwen en mannen in onze toeleveringsketens op te sporen. We willen ook begrijpen hoe de mensen in onze toeleveringsketens met hun werk bijdragen aan de waarde van onze producten. We streven ernaar onze gegevens te verbeteren door de effectiviteit van onze maatregelen met betrekking tot gendergelijkheid en mensenrechten in het algemeen continu te volgen. Onze aanpak is om specifieke maatregelen te ontwikkelen op basis van de HRIA-resultaten om onze due diligence op het gebied van mensenrechten nog beter uit te voeren. We streven ernaar om tegen het einde van 2025 tot 12 HRIA's uit te voeren en te publiceren, ten minste één in elke toeleveringsketen met een hoog risico. We zullen deze toeleveringsketens met een hoog risico regelmatig analyseren.

Tijdens onze eerste beoordelingen deden zich vertragingen voor als gevolg van de covid-19-crisis. Daardoor liep de afronding van de rapporten vertraging op, maar ze werden eind 2022 gepubliceerd. De rapporten van de door ons uitgevoerde HRIA's, inclusief de bijbehorende mensenrechtenactieplannen, kunnen hieronder worden gedownload:

3. Maatregelen en evaluatie van hun doeltreffendheid

Het thema mensenrechten in wereldwijde toeleveringsketens is erg complex. Daarom zijn intensief onderzoek en een holistische aanpak nodig voor een verbetering op lange termijn. Onze risicoanalyse is een belangrijke stap om belangrijke potentiële mensenrechtenrisico’s langs de toeleveringsketens te herkennen en om passende prioriteiten te stellen.

Daarom zullen we vooral focussen op de in de analyse geïdentificeerde grondstoffen met een hoog risico, i.e. koffie, cacao, noten en tropische vruchten in de relevante herkomstlanden. We werken aan de ontwikkeling van specifieke maatregelen om deze risico’s te verkleinen. Bovendien zijn er al een aantal maatregelen van kracht om mensenrechtenrisico’s in onze non-food en onze voedseltoeleveringsketens te verkleinen.

 • Opleiding van relevante werknemers
 • Rekening houden met gevestigde audit- en certificeringsnormen bij onze inkoopbeslissingen en het definiëren van duurzaamheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld in ons inkoopbeleid
 • Kwalificering van productievestigingen in het kader van ons ALDI Factory Advancement Project (AFA-project)
 • Leveranciersopleiding
 • Evaluatie van leveranciers en intensivering van de samenwerking met leveranciers die goed presteren op het gebied van CR
 • Opzetten van projecten in oorsprongslanden: koffieproject in Colombia, PRO-PLANTEURS in Ivoorkust, steun voor kleinschalige palmolieboeren in West-Afrika samen met Solidaridad
 • Evaluatie van de doeltreffendheid van onze maatregelen in het kader van onze projecten voor herkomstlanden en toeleveringsketens

Een van onze strategische doelen is om duurzaamheid te integreren in inkooppraktijken die onze inzet voor mensenrechten weerspiegelen en die een gezamenlijke aanpak met onze leveranciers vereisen. Verder erkennen we onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de vereisten van ALDI ook buiten onze eerstelijnsleveranciers (en dus ook op productieniveau) worden geïmplementeerd. Daarom hebben we onze eigen, jaarlijkse Corporate Responsibility Supplier Evaluation (CRSE) ontwikkeld voor leveranciers. Het doel van deze evaluatie is om duurzaamheidscriteria verder te integreren in inkoopbeslissingen, waarbij de duurzaamheidsprestaties van leveranciers verder gaan dan certificering en het uitvoeren van audits.

Leveranciers krijgen een score van A tot D voor belangrijke thema’s zoals hun processen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, de relatie met hun productiefaciliteiten of telers en hun zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten en milieu. Tot de beoordeelde criteria behoren onder andere de methoden van de toeleverancier om de arbeidsomstandigheden in het land van herkomst te controleren en of hij programma's ondersteunt die extra voordelen bieden aan werknemers en hun gezinnen. Op het gebied van arbeidsrechten kijken we vooral naar hoe productielocaties worden geselecteerd, of onze zakenpartners interne audits uitvoeren op productielocaties, hoe de implementatie van corrigerende maatregelen wordt gewaarborgd en hoe onze zakenpartners producenten ondersteunen met capaciteitsopbouwende maatregelen op het gebied van mensenrechten. Een Self-Assessment Questionnaire (SAQ) vormt de basis van onze leveranciersevaluatie, waarbij we onze leveranciers ook vragen bewijs te delen, bijvoorbeeld in de vorm van documenten. Om de antwoorden verder te valideren en de naleving van de ALDI CR-eisen op productieniveau te beoordelen, worden de resultaten van onze on-site ALDI Social Assessments gebruikt voor de score die vervolgens wordt omgezet in het eindcijfer van A-D.

Met deze cijfers kunnen we onderscheid maken tussen A-, B-, C- en D-leveranciers. Leveranciers met een A-score hebben bijvoorbeeld een volledige geïntegreerde en strategische duurzaamheidsprestatie op alle niveaus (inclusief productiefaciliteiten of telers) met regelmatige bezoeken ter plaatse. Daarnaast kunnen A-leveranciers productielocaties beoordelen op basis van milieu- of mensenrechtencriteria en aantonen dat alle werknemers toegang hebben tot effectieve en transparante klachtenmechanismen. Deze zakenpartners laten zien dat hun prestaties verder gaan dan certificering door het implementeren van robuuste interne controle op eigen productielocaties en productielocaties van derden en het bevorderen van voortdurende verbeteringen op het gebied van verantwoord ondernemen, waaronder bijvoorbeeld gendergelijkheid.

 D-leveranciers hebben bijvoorbeeld een gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen en kennis van mensenrechtenkwesties op boerderij- of productielocatieniveau. Leveranciers met een D-rating moeten daarom hun duurzaamheidsprestaties verbeteren en krijgen hierbij ondersteuning  van onze Corporate Responsibility-afdeling.

Tijdens het hele CRSE-proces - van het versturen van de survey (SAQ) tot het afronden van de eindresultaten in de Management Summaries - werken we nauw samen met onze leveranciers. Bovendien zorgen we voor transparantie door de evaluatieresultaten inclusief een uitgebreide status-quo-analyse te delen met onze zakelijke partners. Deze analyse wordt vervolgens gebruikt om plannen en strategieën te ontwikkelen om de sociale en milieuprestaties het hele jaar door te verbeteren.

In 2020 hebben we de CRSE voor voeding verder uitgebreid en hebben we naast bananenleveranciers ook alle ananasleveranciers geëvalueerd. We zijn ook begonnen met de uitrol van dit programma voor vis- en zeevruchtenproducten (tonijn). Bovendien plannen we een verdere uitrol naar andere voedselketens met een hoog risico (zoals citrus en avocado) tot 2023 en willen we de leveranciersevaluatie uitbreiden naar alle voedselketens met een hoog risico tegen 2027.

 We willen 75% van ons inkoopvolume in hoog risico toeleveringsketens laten komen van leveranciers met een A-of B-rating. De kern van onze aanpak bestaat uit samenwerking met onze leveranciers om problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren in onze toeleveringsketens. We zetten ons in om deze dialoog in stand te houden en nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de mensenrechten. We begrijpen dat het tijd kan kosten om mensenrechtenkwesties op te lossen vanwege de complexiteit en gevoeligheid van het onderwerp. Het is niet onze aanpak om een zakelijke relatie te beëindigen wanneer dergelijke kwesties worden vastgesteld. In plaats daarvan streven we ernaar oplossingen te ontwikkelen in samenwerking met onze leveranciers en producenten. In het geval van terugkerende overtredingen en een gebrek aan vooruitgang behouden wij ons echter het recht voor om de betreffende zakelijke relatie te beëindigen.

ALDI distantieert zich uitdrukkelijk van oneerlijke handelspraktijken, late betalingen en daaropvolgende wijzigingen in leveringscontracten en op de lange termijn willen we groep brede Praktijken voor Verantwoord Inkopen ontwikkelen om ons doel van duurzaam inkopen te bereiken.

Engagement voor kleinschalige boeren

Wij werken samen met heel wat verschillende soorten zakenpartners. Dit gaat van kleine familiebedrijfjes tot grotere, wereldwijd werkzame bedrijven. We weten dat kleinschalige boeren met heel wat specifieke uitdagingen te maken krijgen. Omdat zoveel factoren, zoals klimaatsverandering, onvoorspelbare weersomstandigheden, internationale energieprijzen en geen markttoegang, buiten de controle van de boer liggen, kan het een uitdaging zijn om een stabiele hoeveelheid gewassen te telen. Vaak zijn boeren niet in staat om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij begrijpen dat we een belangrijke rol kunnen spelen om hen hierbij te helpen. Momenteel nemen we deel aan een aantal projecten en initiatieven, zoals het PRO-PLANTEURS project, World Banana Forum en het Juice CSR Platform, die kleinschalige boeren helpen. Wij willen onze steun en ons engagement voortzetten door onze maatregelen verder uit te bouwen.

Engagement voor gendergelijkheid

ALDI is van mening dat alle werknemers rechtvaardig behandeld moeten worden. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie en engageren ons om in ons eigen bedrijf en in de toeleveringsketens gendergelijkheid te bereiken. We realiseren ons dat de meerderheid van de werknemers in onze toeleveringsketens vrouwen zijn en dat zij het meest getroffen worden door schendingen van de mensenrechten. Enkele problemen waarmee vrouwelijke werknemers te maken kunnen krijgen: ongelijke behandeling, risico op genderspecifieke discriminatie op het gebied van verloning en arbeidsomstandigheden, beperkte toegang tot land en onderwijs evenals de dubbele last van betaald werk en hun onbetaalde zorg- en huishoudelijke verantwoordelijkheden. Om onze inspanningen te benadrukken en de empowerment van vrouwen te stimuleren, ondertekenden wij de UN Women’s Empowerment Principles en ontwikkelden wij een internationaal beleid inzake gendergelijkheid in de ALDI-toeleveringsketens.

Internationaal beleid inzake gendergelijkheid in de ALDI-toeleveringsketens

Om de beleidsprincipes in praktijk te brengen, hebben we ook een Actieplan voor gendergelijkheid ontwikkeld. Dit plan bevat tijdsgebonden maatregelen en doelstellingen, die afgestemd zijn op het verantwoordelijkheidsproces met betrekking tot mensenrechten.

Actieplan voor gendergelijkheid

Zowel het beleid als het actieplan werden ontwikkeld in samenspraak met de belanghebbenden uit de toeleveringsketens.

We staan voortdurend in contact met externe belanghebbenden om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de verwachtingen die men van ALDI als een van de leidinggevende internationale kleinhandelsondernemingen heeft en we zullen onze dialoog met vrouwenrechtenorganisaties en vakbonden verder opdrijven om beter te kunnen beantwoorden aan de noden van de vrouwelijke werknemers. We zullen verder de vertegenwoordiging en de rechten van vrouwen in deze dialogen waar mogelijk propageren.

Het is een onderdeel van ons bestaande werk om de lage lonen in de toeleveringsketens van chocolade, sinaasappelen en bananen te begrijpen en aan te pakken. We zullen verslag uitbrengen over onze vooruitgang inzake de loonsverbetering van alle werknemers in deze toeleveringsketens.

Veel van de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid zijn moeilijk aan te pakken als onderneming op zich, maar we zullen ons deel doen om bij te dragen aan gendergelijkheid, en we willen verder gendergelijkheid blijven bepleiten en erover sensibiliseren, intern en extern, in het kader van initiatieven met verschillende belanghebbenden en individueel.

We bieden bijvoorbeeld richtlijnen om onze leveranciers te ondersteunen bij het versterken van gendergelijkheid in de toeleveringsketens en als onderdeel hiervan moedigen we onze leveranciers aan om de UN Women's Empowerment Principles te ondertekenen.

Engagement om kinderarbeid en dwangarbeid te beëindigen

Wereldwijd hebben nog steeds veel mensen te maken met kinder- en dwangarbeid. Aangezien er zowel in de industrie als in de landbouw gevallen van dwangarbeid en kinderarbeid worden ontdekt, zijn deze van fundamenteel belang om aan te pakken. Daarom voeren we regelmatig sociale audits uit in onze productiefaciliteiten om negatieve effecten op mensenrechten te identificeren en waar nodig te verhelpen. We vertrouwen ook op certificeringen die onder andere eisen stellen aan het voorkomen van kinderarbeid en dwangarbeid.

Om de relevantie van deze materie te benadrukken en ervoor te zorgen dat deze risico's verder worden beperkt, hebben we begin 2021 ons internationaal beleid inzake kinderarbeid  en ons internationaal beleid inzake dwangarbeid gepubliceerd. Ons beleid inzake dwangarbeid is een proactieve benadering om dwangarbeid te voorkomen en we zullen bijvoorbeeld stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten geen wervingskosten hoeven te betalen (het principe dat de werkgever betaalt).

Steun voor Europese kadervoorwaarden en gezamenlijke initiatieven

We willen een stap verder gaan om systemische uitdagingen in complexe toeleveringsketens met succes aan te pakken. Onze jarenlange betrokkenheid en samenwerking met verschillende belangengroepen hebben aangetoond dat de beste manier om de arbeidsomstandigheden binnen toeleveringsketens te verbeteren gezamenlijke initiatieven en partnerschappen zijn.

Daarom steunen we duurzame oplossingen waarbij alle relevante politieke, economische en sociale belanghebbenden moeten samenwerken. In onze position paper roepen we op tot een, op zijn minst, Europees wettelijk kader voor de implementatie van een duidelijk gedefinieerde, praktische en op de lange termijn effectieve verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten. Dit creëert een gelijk speelveld en maakt mensenrechten in toeleveringsketens niet-onderhandelbaar. Daarnaast hebben we samen met 25 andere bedrijven de gezamenlijke verklaring van het Business & Human Rights Resource Centre ondertekend, waarin de aankondiging van de Europese Commissie wordt verwelkomd om een wetgevingsinitiatief te lanceren voor verplichte zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten en milieu.

Voorbeelden van voortdurende betrokkenheid:

 • Forum Nachhaltiger Kakao (Forum Duurzame Cacao)
 • Beyond Chocolate
 • World Banana Forum
 • Fruit Juice CSR Platform
 • Bündnis für nachhaltige Textilien (Duits partnerschap voor verduurzaming in de textielindustrie)
 • Bangladesh Accord on Fire and Building Safety
 • IDH roadmap on Living Wages
 • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
 • Sustainable Nut Initiative

Vrijwillige inzet voor leefbaar loon en leefbaar inkomen

Leefbaar loon (arbeiders) en leefbaar inkomen (boeren) maken integraal deel uit van de mensenrechten en zijn essentieel als we ongelijkheid willen aanpakken en armoede willen uitbannen. We erkennen dat de inkomens en lonen die boeren en arbeiders in de wereldwijde toeleveringsketens verdienen vaak niet voldoende zijn voor een fatsoenlijke levensstandaard. We erkennen dat er een kloof kan bestaan tussen het daadwerkelijk betaalde loon en een leefbaar loon. Daarom streven we ernaar blijvende veranderingen te creëren in onze wereldwijde toeleveringsketens door enerzijds onze verantwoorde inkooppraktijken te versterken, zodoende een impact te kunnen hebben op de arbeidsomstandigheden, lonen en inkomens, en anderzijds  door onze toeleveringsketen transparanter en traceerbaarder te maken.

We begrijpen ook dat collectieve onderhandelingen een waardevolle rol spelen bij het vaststellen van toereikende lonen en het dichten van loonverschillen en we steunen de goedkeuring van maatregelen door regeringen om collectieve onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers te bevorderen.

Om onze betrokkenheid te benadrukken en het standpunt van ALDI te demonstreren, hebben we onze International Position Statement on Living Wages and Living Incomes ontwikkeld.

Naast de ALDI Position Statement on Living Wages and Living Incomes maakt ALDI Nord deel uit van de GIZ-werkgroep van Duitse retailers over dit onderwerp, omdat we er sterk van overtuigd zijn dat een effectieve en duurzame oplossing samenwerking en gelijke spelregels nodig heeft.

In deze context hebben we in 2020 een vrijwillige verbintenis ondertekend om leefbare inkomens en lonen te bevorderen. De stappen afgesproken in het engagement omvatten ook de berekening van inkomens- en loonverschillen en de implementatie van duurzame inkooppraktijken samen met inkopers en leveranciers.

In 2021 is er overeenstemming bereikt over concrete stappen met betrekking tot bananen die voldoen aan de criteria voor een leefbaar loon.

De inkoopdoelstellingen voor eigenmerkbananen op de Duitse markt:

 • Tegen 2025 streeft elk lid ernaar om minstens 50% van zijn totale bananenvolumes als Living Wage Banana in te kopen
 • Tegen 2025 moet ten minste 90% van de volumes uit Ecuador worden betrokken als Living Wage Banana.

In Belgie heeft ALDI in 2022 zich geëngageerd binnen  het Belgische retail engagement voor living wage bananen.

De inkoopdoelstellingen voor eigenmerkbananen op de Belgische markt:

 • Tegen 2027 streven we in de coalitie van Belgische retailers de Living Wage kloof in al onze bananenvolumes te dichten.  

We zijn ons ervan bewust dat alle belanghebbenden in de toeleveringsketen (inclusief detailhandelaren) een cruciale rol moeten spelen bij het creëren van een bananensector die sociaal, economisch en ecologisch duurzaam is. Zowel de huidige als toekomstige acties van ALDI en onze partners zullen de mensenrechten en het milieu ondersteunen. We integreren maatschappelijk verantwoord ondernemen verder in onze inkoop om onze langetermijndoelen te helpen realiseren, maar we kunnen dit niet alleen, het is een gezamenlijke inspanning. Alle betrokkenen dragen bij aan een duurzame en eerlijke bananenleveringsketen.

Verder is er binnen het kader van het IMVO convenant Voedingsmiddelen, het onderwerp arbeidsomstandigheden in de Italiaanse tomatenketen door ALDI Nederland opgepakt.  Er is in samenwerking met de andere convenantspartijen een impact assessment uitgevoerd, die ook voor ALDI BELUX relevant is. Het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) heeft daardoor een gezamenlijk actieplan opgesteld.

Verantwoord inkopen van bananen

We versterken de duurzaamheid van de toeleveringsketen voor bananen van ALDI via een aanpak die we samen met onze strategische leveranciers hebben ontwikkeld. We implementeren verantwoorde inkooppraktijken en vergroten de transparantie van de productiekosten verder. Deze verbetering van ons inkoopproces betekent dat kritieke kostenveranderingen en kostenfluctuaties die van invloed zijn op alle belanghebbenden in de toeleveringsketen veel beter samen kunnen worden aangepakt.

 • Kostentransparantie van productie en toeleveringsketen

  In 2022 werken we samen met geselecteerde belangrijke zakenpartners om relevante kostenfactoren te identificeren (waaronder bijvoorbeeld arbeid op boerderijen of andere productiekosten) die zouden kunnen worden weerspiegeld in een openboekkostenbenadering. Deze aanpak zorgt ervoor dat de bananenprijzen die we aan onze leveranciers betalen eerlijker zijn en beter de duurzame productiekosten weerspiegelen
 • Inkoop op basis van de Fairtrade-methode

  Door een partnerschapsbenadering te volgen, gezamenlijk adequate kostenfactoren vast te stellen of geschikte benchmarks te identificeren, houden we rekening met prijsontwikkelingen voor alle relevante kosten (bijv. brandstof of logistiek). Fairtrade International verzamelt regelmatig productiekosten van Fairtrade gecertificeerde bananenproducenten. We gebruiken de methodologie voor de prijsbepaling. Dit betekent niet dat we de Fairtrade minimumprijs betalen voor al onze bananen, maar alleen voor de Fairtrade gecertificeerde bananen. Dit betekent dat we bij onze inkoop rekening zullen houden met veranderingen in de kostenfactoren die ten grondslag liggen aan de Fairtrade minimumprijs. Dit is een essentiële stap om prijsschommelingen die een negatieve impact hebben op arbeiders en belanghebbenden op productieniveau te identificeren en te beperken.
 • Duurzaamheid beter integreren in onze inkoopsamenwerking en evaluatie

  Onderdeel van onze internationale CR-strategie is het beoordelen en vervolgens ondersteunen van onze leveranciers om beter te worden door middel van de Corporate Responsibility Supplier Evaluation (CRSE). Ons doel is om zoveel mogelijk bananen op de markt te brengen van leveranciers met goede CR-prestaties. Dit stelt ons in staat om de juiste zakenpartners te selecteren om samen te werken aan het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties aan een duurzamere bananenleverketen. Door ons inkoopvolume te verschuiven naar leveranciers met goede duurzaamheidsprestaties en een goede organisatie worden onze zakenpartners gestimuleerd om te investeren in voortdurende verbeteringen.

Daarnaast voeren we onze eigen producentenbeoordelingen uit op bananenplantages in relevante landen van herkomst. Zo kunnen we steekproefsgewijs controleren hoe de producenten in onze toeleveringsketen werken en hoe onze eisen worden geïmplementeerd en nageleefd.

2020: 22 potentiële en huidige zakenpartners geëvalueerd

2021: 13 potentiële en huidige zakenpartners geëvalueerd

2021: 38 beoordelingen van bananenproducenten uitgevoerd

Onze zakenpartners spelen een belangrijke rol bij het implementeren van onze toezeggingen en het waarborgen van de naleving van onze eisen in de hele toeleveringsketen. We bevorderen een open en constructieve dialoog met onze leveranciers om de duurzaamheid van de bananensector te verbeteren.

 • 100 % gecertificeerde bananen

ALDI gebruikt onafhankelijke certificeringsprogramma's bij het kopen van bananen. Deze certificeringsprogramma's zorgen ervoor dat ALDI-producten op een milieuvriendelijke en sociale manier worden ingekocht. Hoewel we weten dat normen en certificeringsprogramma's niet alle milieu- en mensenrechtenkwesties in de sector adequaat aanpakken, is het behalen van onze 100%-certificering al een goed begin. In Belgie bieden we uitsluitend bananen aan die gecertificeerd zijn volgens de Fairtrade standaard of de Rainforest Alliance standaard

Verantwoord inkopen van cacao

In Belgie heeft ALDI zich in 2018 geëngageerd in Beyond Chocolate.

Beyond Chocolate is een partnerschap tussen producenten, retailers, NGO’s, certificeringsstandaarden, overheid en onderwijsinstellingen voor duurzame Belgische chocolade, zowel geproduceerd als verkocht.

De hoofdoelstellingen zijn:

 • Tegen 2025: 100% certificering voor alle cacaohoudende artikelen volgens Fairtrade, Rainforest Alliance of een company scheme.
 • Tegen 2030: alle cacaoboeren en hun families die cacao leveren voor de Belgische chocolade sector zullen ten minste een leefbaar inkomen verdienen.
 • Tegen 2030: geen ontbossing gelinkt aan cacao teelt voor de Belgische chocolade sector.

Daarnaast is ALDI ook de eerste internationale discounter die een samenwerking heeft met Tony’s Open Chain van chocolatier Tony Chocolonely: de Choco Changer. Hiermee zetten we een belangrijke sta pin de ondersteuning en verdere verduurzaming van de sector. Door zijn aansluiting bij Tony’s Open Chain, ondersteunt ALDI met de Choco Changer Tony’s 5 samenwerkingprincipes :

 • De cacaobonen van de Choco Changer-chocoladerepen zijn 100% traceerbaar.
 • Cacaoboeren ontvangen een extra vergoeding bovenop de fairtradepremie.
 • Ondersteuning van coöperatieven voor sterkere cacaoboeren
 • Engagement voor een langetermijnsamenwerking
 • Verbeterde productiviteit en kwaliteit voor cacaoboeren en hun oogsten door trainingen en investeringen van Tony’s open chain
4. Klachtenmechanismes

Toegang tot rechtsmiddelen" is een belangrijke pijler van het zorgvuldigheidskader van het UNGP (the United nations Guiding Principles on Business and Human Rights). Het is de bedoeling dat doeltreffende klachtenmechanismen op operationeel niveau die door ondernemingen ter beschikking worden gesteld, een kanaal vormen waarlangs grieven van medewerkers, arbeiders of boeren "in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt en rechtstreeks kunnen worden verholpen" (UNGP 29).

Terwijl ze functioneren als een instrument om verhaal te halen voor alle legitieme zorgen die mensen kunnen hebben in verband met de activiteiten van een bedrijf, dienen ze ook als een instrument van het risicobeheer van een bedrijf, aangezien ze vroegtijdige waarschuwingen kunnen geven voor systemische problemen.

Als onderdeel van onze verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren, erkent ALDI Nord het belang van het beschikbaar stellen van passende klachtenkanalen voor iedereen die mogelijk negatieve gevolgen ondervindt van onze activiteiten, direct of indirect. Op het gebied van naleving heeft ALDI Nord daarom een klokkenluidersregeling ingesteld. Onze positie als een van de laatste schakels in complexe toeleveringsketens betekent echter dat er verschillende belangrijke factoren zijn om in gedachten te houden:

 1. Om effectief te zijn, moeten klachtenmechanismen specifiek worden afgestemd op elke groep en locatie waarvoor ze worden ingesteld. Aangezien ALDI Nord producten betrekt uit veel verschillende landen, met toeleveringsketens die zich uitstrekken over continenten, overstijgt de verscheidenheid aan mechanismen die nodig zijn om deze te dekken en te beheren de capaciteiten van één bedrijf.
 2. Bovendien, als alle bedrijven hun eigen klachtenmechanismen voor elke toeleveringsketen zouden instellen, zouden productielocaties overweldigd worden door individuele procedures.
 3. Bovendien zouden de betrokkenen wel eens huiverig kunnen zijn om hun grieven te uiten via een mechanisme dat wordt gehost door ALDI Nord, omdat detailhandelaren ver afstaan van arbeiders, boeren en gemeenschappen.
 4. Tot slot moeten klachten altijd worden verholpen op het niveau dat het dichtst bij de klager staat. Daarom fungeert een mechanisme van een detailhandelaar aan het einde van een toeleveringsketen voornamelijk als een verhaalmogelijkheid als andere kanalen ontoereikend zijn.

We pakken deze uitdagingen aan:

 • door gebruik te maken van Human Rights Impact Assessments (HRIA's) (zie subsectie hierboven vaststellen van mogelijke negatieve effecten) om mogelijke barrières te identificeren die werknemers ondervinden bij de toegang tot klachtenmechanismen en rechtsmiddelen,
 • door regelmatig risicobeoordelingen uit te voeren om vast te stellen waar prioriteiten moeten worden gesteld,
 • door deel te nemen aan verschillende initiatieven die zich bezighouden met het complexe onderwerp van toegang tot rechtsmiddelen, zoals amfori
 • door deel te nemen aan projecten die gebaseerd zijn op samenwerking en gericht zijn op het bundelen van middelen en verantwoordelijkheden van vele entiteiten om gezamenlijk een klachtenmechanisme te beheren voor een bepaald gebied, d.w.z. voor een specifieke toeleveringsketen of een specifiek land. Dit zijn bijvoorbeeld het amfori SPEAK FOR CHANGE-programma, het onpartijdige klachtenmechanisme voor veiligheid en gezondheid op het werk van de RMG Sustainability Council (RSC) in Bangladesh of het klachtensysteem van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Hoewel deze stappen allemaal doorlopend zijn en processen vormen die we zullen blijven implementeren, verfijnen en aanpassen, kunnen we op dit moment al de volgende lessen delen:

 1.  Samenwerking is de sleutel - De samenwerking met andere belanghebbenden die goed gepositioneerd zijn in de toeleveringsketen om een specifiek klachtenmechanisme te bieden, bijvoorbeeld andere detailhandelaren, bedrijfsverenigingen of NGO's, vormt een doorslaggevend voordeel in vergelijking met klachtenmechanismen die door één detailhandelaar alleen worden beheerd. Het maakt een effectievere toewijzing van middelen mogelijk, voorkomt overlap en dubbele maatregelen, bevordert collectief leren en kan de verwarring in de toeleveringsketens met betrekking tot communicatie en verantwoordelijkheden verminderen. Belangrijk is ook dat het de mogelijkheid biedt om de hefboomwerking namens rechtenhouders te vergroten om herstel te bewerkstelligen.
 2.  Naamsbekendheid is belangrijk - Door klachtenmechanismen te implementeren via initiatieven of organisaties die bekend zijn bij rechthebbenden en andere actoren in een toeleveringsketen via bijvoorbeeld certificeringsregelingen, kunnen deze mechanismen voortbouwen op het bewustzijn en vertrouwen dat de betreffende organisatie al heeft.     Dit kan de acceptatie door actoren die te maken hebben met het mechanisme vergemakkelijken, de uitrol vereenvoudigen en de toegankelijkheid vergroten. Door een mechanisme in te stellen binnen een reeds bestaand organisatorisch kader, kan het bovendien niet worden gezien als een vreemde inmenging, maar als een redelijke aanvulling op een gereedschapskist.
 3.  Kwetsbare groepen blijven kwetsbaar - Een van de hoofddoelen van klachtenmechanismen is om de meest gemarginaliseerde en kwetsbare rechthebbenden die getroffen worden door bedrijfsactiviteiten in staat te stellen verhaal te halen. Beoordelen of dit doel is bereikt, is echter ook een van de moeilijkste. Het is ook onwaarschijnlijk dat groepen die nauwelijks een stem hebben in een toeleveringsketen of die moeilijk te bereiken zijn, zoals vrouwelijke werknemers of thuiswerkers, snel hun behoeften aan een klachtenmechanisme zullen delen of de tekortkomingen ervan zullen bekritiseren. Om dergelijke factoren te leren kennen, zijn tijd, vertrouwen en de hieronder vermelde empowermentprogramma's nodig.
 4.  Het opzetten van een kanaal voor klachten is één aspect van "toegang tot rechtsmiddelen" - Zoals het UNGP duidelijk aangeeft, is het voorzien in een manier om rechthebbenden in staat te stellen hun grieven te uiten slechts één van de verschillende componenten die nodig zijn om "toegang tot rechtsmiddelen" te bieden. Hoewel het opzetten van dit kanaal aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt, zijn er naast het mechanisme zelf nog verschillende andere onderdelen die verdere eisen stellen:
  • Empowerment is een eerste vereiste - om een mechanisme effectief te laten functioneren, moeten de beoogde gebruikers zich bewust zijn van hun rechten om klachten in te dienen en hoe ze die kunnen uiten. Ze moeten ook in een positie verkeren waarin ze dit kunnen doen zonder bang te hoeven zijn voor represailles of slachtofferschap. Om dit te bereiken zijn aanvullende goed ontworpen, gerichte programma's nodig.
  • Oplossingen moeten beschikbaar zijn - Zodra de rechthebbenden in staat zijn om hun zorgen te uiten en er een mechanisme bestaat om deze te behandelen, moeten er oplossingen worden geboden voor de gestelde problemen en moet de doeltreffendheid van de implementatie ervan worden gecontroleerd. Dit vereist extra middelen, de bereidheid van degenen die bij een zaak betrokken zijn om deze aan te pakken en een systeem waarmee follow-up mogelijk is.
 5. De wisselwerking tussen de niveaus van de klachtenmechanismen vormt een cruciale uitdaging -  Zoals hierboven aangegeven, is het de bedoeling dat de klachtenmechanismen die een speler als ALDI Nord in de toeleveringsketens beschikbaar stelt, als verhaalsmogelijkheid dienen. Deze structuur brengt twee belangrijke uitdagingen met zich mee: ten eerste, om te beoordelen waar zo'n back-up het meest dringend nodig is om middelen zo effectief mogelijk toe te wijzen, is een grondige analyse nodig van alle andere kanalen die in een bepaalde toeleveringsketen beschikbaar zijn. De tweede uitdaging ligt in de delicate relatie tussen een klachtenmechanisme en elke individuele klager. Hoewel er maatregelen kunnen worden genomen om na te gaan of eerst alle lokale opties zijn uitgeput, kan dit de algemene toegankelijkheid van het mechanisme verminderen. Dit kan op zijn beurt ook de verbetering van lokale processen op de lange termijn belemmeren.
 6. Het niveau van de mensenrechtenrisico's hangt nauw samen met de uitdagingen van het opzetten van een klachtenmechanisme - Het opzetten van klachtenmechanismen is over het algemeen een hele uitdaging. Maar deze uitdagingen worden nog groter in een toeleveringsketen of op een specifiek niveau waar de risico's voor mensenrechten bijzonder hoog zijn. Dit is natuurlijk geen verrassend inzicht, maar het is toch belangrijk om erop te wijzen, omdat het betekent dat het voor deze toeleveringsketens ook bijzonder moeilijk is om een van de andere stappen te implementeren die zijn afgeleid van de lessen die hierboven zijn opgesomd.

Hoewel deze lijst natuurlijk niet uitputtend is, zijn dit de belangrijkste inzichten die ALDI Nord zal meenemen in de volgende stappen die we willen nemen om rechthebbenden in onze toeleveringsketens toegang te geven tot een oplossing.

5. Berichtgeving en rapportering

Het bevorderen van transparantie in onze toeleveringsketens is een essentieel onderdeel van onze zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten, omdat het een voorwaarde is voor het beheren van sociale en milieurisico's die verband houden met de productie van onze artikelen. Daarom gebruiken we verschillende middelen om informatie te geven over ons werk op dit gebied, zoals ons Duurzaamheidsrapport of deze website.

In een stapsgewijze aanpak willen we de transparantie van onze toeleveringsketens met een hoge prioriteit voor onze belanghebbenden verder vergroten. We publiceren bijvoorbeeld al onze belangrijkste productielocaties voor kleding, huishoudtextiel en schoenen.  

We zijn begonnen met de publicatie van eersterangs leveranciers die actief zijn in 2021 voor  voedingstoeleveringsketens met hoge prioriteit en we zullen het aantal toeleveringsketens en leveranciers dat we publiceren blijven uitbreiden.  Je kan de gegevens hier vinden.  

Tegen 2027 zullen we informatie publiceren over alle relevante niveaus (inclusief namen en adressen) voor zes van onze hoge prioriteit toeleveringsketens.

6. Voortdurende verbetering

Wij zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van de verantwoordelijkheid inzake mensenrechten een continu ontwikkelingsproces is. Daarom worden onze relevante processen en instrumenten regelmatig geëvalueerd.

Facebook Opt-out

Er wordt een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst die het de Facebook Pixel onmogelijk maakt om nog data te verzamelen.

Herinnering voor
Foutmelding Er is helaas een fout opgetreden. Probeer het later nogmaals.

Wil je een melding ontvangen als het artikel beschikbaar is?

Datumselectie

Dag van herinnering
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Aanbiedingsdag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ter info
 • Om onze gratis herinneringsservice te kunnen gebruiken, moet je je bij eerste gebruik authentificeren.
 • Dat gaat als volgt: geef je e-mailadres en/of gsm-nummer in en klik op "Herinnering activeren". Afhankelijk van de gekozen service (e-mail, sms) zal je een activeringslink ontvangen op je toestel. Klik op de link om de herinneringsservice te activeren. Je hoeft je maar één keer te authentificeren.
 • Vul minstens alle velden met een * in.
 • Om dit formulier te kunnen verzenden, moet je de acceptatie van cookies activeren in de veiligheidsinstellingen van je browser. Sms-berichten kunnen enkel naar het Belgische mobiele netwerk verzonden worden. De herinnering kan alleen worden verzonden als de geselecteerde datum in de toekomst ligt en je jouw e-mailadres of mobiele telefoonnummer met succes hebt geverifieerd.
 • Je e-mailadres en mobiele telefoonnummer worden opgeslagen voor verzendingsdoeleinden (voor het verzenden van de herinnering voor een geselecteerd artikel) en voor authenticatiedoeleinden voor toekomstige herinneringen in het kader van deze dienst. Je kan je afmelden of je gegevens laten verwijderen via de pagina "Afmelden voor herinngeringsservice". De herinneringsservice mag enkel gebruikt worden als je zelf de ontvanger van de herinneringen bent.

Dit aanbod is al beschikbaar in de winkel. De herinneringsfunctie werd om die reden niet geactiveerd.

Let erop dat onze aanbiedingen in tegenstelling tot het vast assortiment in beperkte aantallen verkocht worden. Om die reden is het mogelijk dat ze al zijn uitverkocht in de voormiddag op de eerste actiedag.

Herinnering geactiveerd!

Herinneringsbevestiging

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time}.

Bevestiging emailadres

Bevestiging telefoonnummer

Bevestiging emailadres en telefoonnummer

We sturen je nog een e-mail om je e-mailadres te bevestigen. Klik aub op de link in de e-mail. Als de bevestigingspagina niet opent, kopieer dan de link en plak die in je browser.

We sturen je ook een bericht via sms om je telefoonnummer te bevestigen. Surf aub naar de link in het bericht.

We sturen je een bericht per e-mail en per sms om je e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen. Klik aub op de link in het bericht.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch