1. Home
  2. SDGs

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

We ondersteunen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals - SDG’s) en willen bijdragen tot het behalen ervan. Bij onze strategische denkoefeningen en relevantiebeoordelingsprocessen evalueren we ons werk continu op basis van de SDG’s. Als retailers geloven we dat de bevordering van duurzame consumptie- en productiepatronen (SDG 12) onze belangrijkste hefboom is om de impact van onze acties te verminderen en een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. De focus van onze activiteiten ligt daarbij op een duurzaam eigenmerkenassortiment in de gehele waardeketen (SDG 8, 14, 15). In onze bedrijfsprocessen zien we in de eerste plaats mogelijkheden in een nog efficiënter gebruik van hulpbronnen (SDG 7, 13). In totaal hebben we uit de 169 sub-doelstellingen 37 sub-doelstellingen geïdentificeerd waaraan we een positieve bijdrage kunnen leveren.

SDG Supply chain
SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
SDG 12

Hoofdstuk

SDG 12.2

Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen

SDG 12.3

De voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverliezen in de productie- en toeleveringsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst, verminderen

SDG 12.4

Een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en een aanzienlijke beperking van de uitstoot in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken

SDG 12.5

De afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik

SDG 12.8

Garanderen dat mensen overal beschikken over relevante informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkelingen en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur

SDG 8 Waardig werk en economische groei
SDG 08

Hoofdstuk

SDG 8.4

Geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu, volgens het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen

SDG 8.5

Volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde

SDG 8.7

Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod op en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en een einde stellen aan kinderarbeid in al haar vormen

SDG 8.8

De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrerende werknemers, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden

SDG 7 Betaalbare en schone energie
SDG 08

Hoofdstuk

SDG 7.2

Het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix in aanzienlijke mate verhogen

SDG 7.3

De globale snelheid van verbeteringen
in energie-efficiëntie verdubbelen

SDG 13 Klimaatactie
SDG 08

Chapter

SDG 13.3

De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering

 

SDG 14 Leven in het water
SDG 08

Chapter

SDG 14.1

De vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen

SDG 14.4

Op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve
visserijpraktijken, en op wetenschap gebaseerde beheerplannen implementeren om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken

SDG 15 Leven op het land
SDG 08

Chapter

SDG 15.2

De implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren

SDG 15.3

De woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is

SDG 15.5

Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling van natuurlijke leefgebieden in te perken, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen

SDG 1 Geen armoede
SDG 08

Chapter

SDG 1.1

Extreme armoede uitroeien voor alle mensen wereldwijd, die volgens de huidige maatstaven met minder dan $ 1,25 per dag moeten rondkomen

SDG 1.3

Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen, met inbegrip van sociale beschermingsvloeren, en een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren

SDG 2 Geen honger
SDG 08

Chapter

SDG 2.1

Een einde maken aan honger en voor iedereen, in het bijzonder de armen en de mensen die leven in kwetsbare situaties, met inbegrip van kinderen, toegang garanderen tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel en dit het hele jaar lang

SDG 2.2

SDG 2.2

Een einde maken aan alle vormen van malnutritie, waarbij ook tegen 2025 voldaan moet kunnen worden aan de internationaal overeengekomen doelstellingen met betrekking tot groeiachterstand en ondergewicht bij kinderen onder de 5 jaar; en eveneens tegemoetkomen aan de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en oudere personen

SDG 2.3

De landbouwproductiviteit en de inkomens verdubbelen voor kleinschalige voedselproducenten, in het bijzonder vrouwen,
inheemse bevolkingen, familieboeren, veefokkers en vissers, onder meer door een veilige en gelijke toegang tot land, andere productieve hulpbronnen en inputs, kennis, financiële diensten, markten en opportuniteiten die toegevoegde waarde bieden en ook buiten de landbouw tewerkstelling genereren

SDG 2.4

Duurzame voedselproductiesystemen
garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken
implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme
weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren

SDG 2.5

De genetische diversiteit in stand houden van zaden, cultuurgewassen en gefokte en gedomesticeerde dieren en hun in het wild levende verwanten, ook aan de hand van zaad- en plantenbanken die op een degelijke manier beheerd en gediversifieerd worden op nationaal, regionaal en internationaal niveau; en de toegang bevorderen tot het eerlijk en billijk delen van voordelen afkomstig van het gebruik van genetische hulpbronnen en daaraan gekoppelde traditionele kennis, zoals internationaal overeengekomen

SDG Goede gezondheid en welzijn
SDG 08

Chapter

SDG 3.4

De vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen

SDG 3.9

In aanzienlijke mate het aantal
sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem

 

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs
SDG 08

Chapter

SDG 4.3

Gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit

SDG 4.4

Het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven

SDG 4.7

Ervoor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot duurzame ontwikkeling

SDG 5 Gendergelijkheid
SDG 08

Chapter

SDG 5.1

Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal

SDG 5.5

De volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en gelijke kansen inzake leiderschap verzekeren, op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven

SDG 6 Schoon water en sanitair
SDG 08

Chapter

SDG 6.3

De waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilig hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd

SDG 6.4

In aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoet water garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 08

Chapter

SDG 9.4

De infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden

SDG 10 Ongelijkheid verminderen
SDG 08

Chapter

SDG 10.2

De sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten
SDG 08

Chapter

SDG 16.5

Op duurzame wijze een einde maken aan corruptie en omkoperij in al hun vormen

SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken
SDG 08

Chapter

SDG 17.16

Het Globaal Partnerschap voor duurzame
ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multi-stakeholderpartnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch