Festivaldi
  1. Startpagina
  2. Informatie
  3. Acties
  4. Reglement #Festivaldi-gezicht winactie

 

REGLEMENT #Festivaldi-gezicht winactie

 

ARTIKEL 1: REGLEMENT

Dit reglement beschrijft de officiële regels voor de deelname aan de Actie “#Festivaldi-gezicht winactie” (hierna: “Actie”).

Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Door zijn deelname aan de Actie stemt de deelnemer onvoorwaardelijk in met dit reglement. Geen enkele betwisting ter zake zal in aanmerking worden genomen.

Deelname aan de Actie is gratis en mogelijk door middel van een online registratie via www.aldi.be/festivaldi.    

 

ARTIKEL 2: ORGANISATOR

De Actie wordt georganiseerd door ALDI Holding NV die handelt in eigen naam en in naam en voor rekening van ALDI Inkoop NV en de andere regionale vennootschappen, met maatschappelijke zetel te Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere in België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0456.815.659 (hierna: “ALDI”).

Het extern agentschap waarmee ALDI samenwerkt staat in voor het beheer van de Actie.

De Actie verloopt in twee fasen.

In een eerste fase kunnen deelnemers zich registeren om het “gezicht van den ALDI” te worden. Deze fase begint op 06/06/2022 en eindigt op 25/06/2022. Gedurende deze periode kan men deelnemen aan de Actie via de website www.aldi.be/festivaldi.  

In een tweede fase zullen de dertig winnaars (geselecteerd tijdens de eerste fase) het opnemen tegen elkaar op één van de onderstaande festivals.

Voor informatie of vragen in verband met de Actie, gelieve contact op te nemen via klantendienst@aldi.be.

Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram, noch geassocieerd met Instagram.

 

ARTIKEL 3: DEELNEMERS

Eerste fase

De deelname aan de Actie staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een geldig e-mailadres en een persoonlijk Instagram account beschikt en een officieel adres in België heeft gedurende de duur van de Actie.

Tweede fase

De deelname aan de Actie staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een geldig e-mailadres en een persoonlijk Instagram account beschikt (waarbij een openbaar profiel is vereist gedurende de Actie) en een officieel adres in België heeft gedurende de duur van de Actie. Bovendien kan men in deze fase uitsluitend deelnemen wanneer men verkozen werd in fase één tot “Gezicht van den ALDI”.

Door akkoord te gaan met dit reglement, bevestigt de deelnemer dat hij of zij meerderjarig is.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie:

●      alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de Actie.

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die hij of zij meedeelt. ALDI kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat die laatstgenoemde foutieve of onvolledige gegevens meedeelt. Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer

Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat ALDI zich het recht voorbehoudt om de naam en voornaam van de “Gezichten van den ALDI”, alsook de foto’s genomen op de festivals door de “Gezichten van den ALDI” in kader van deze Actie, te publiceren op de interne en externe (waaronder de Sociale mediakanalen) kanalen, zonder hiervoor enige vergoeding van welke aard ook aan de “Gezichten van den ALDI” verschuldigd te zijn

Door deelname aan de Actie zullen de deelnemers eveneens alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten (verbonden aan de festivalfoto’s genomen in kader van deze Actie) onvoorwaardelijk en ten kosteloze titel (i.e. geen vergoeding verschuldigd), voor de volledige duur van de bescherming van de rechten, wereldwijd, voor alle talen en via alle dragers zoals hierboven omschreven, overdragen aan ALDI.

 

ARTIKEL 4: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Privacy is zeer belangrijk voor ons. In het kader van onze Actie willen wij dan ook graag verduidelijken welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel wij deze verzamelen en verwerken en hoelang wij deze bewaren.

De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Actie en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, namelijk de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Wet van 30 juli 2018), alsook de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Door akkoord te gaan met dit reglement, verlenen de deelnemers uitdrukkelijk toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken in het kader van de Actie.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is ALDI Holding NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere - België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het BTW-nummer 0456.815.659.

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Actie zijn het e-mailadres van iedere deelnemer, leeftijd, regio, naam/voornaam en afbeelding (ingezonden foto) van iedere deelnemer. Met het oog op de afhandeling van de prijzen zal ook het adres van de winnaars worden gevraagd om ons in staat te stellen de prijzen effectief op te sturen.

Volgens de betrokken wetgeving worden de persoonsgegevens van de deelnemers geregistreerd en opgeslagen in de database van ALDI.

Deelnemers aanvaarden dat hun persoonsgegevens door het extern agentschap worden verwerkt gedurende de Actie. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met als doel het goede verloop van de Actie te waarborgen en ALDI in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Actie na te komen, meer bepaald:

1)     de winnaars tijdig op de hoogte te brengen;

2)     deelnemers per e-mail op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen aan de hand van de ALDI-nieuwsbrief, dit enkel indien de deelnemer daar expliciet zijn of haar toestemming voor heeft gegeven via www.aldi.be/festivaldi.

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om commerciële aanbiedingen te ontvangen in de vorm van de ALDI-nieuwsbrief, kunnen zich daarvoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals aangegeven in iedere communicatie.

Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Actie en (indien van toepassing) voor het versturen van de ALDI-nieuwsbrief. Alle persoonsgegevens zullen bewaard worden tot zolang noodzakelijk voor de Actie en zullen uiterlijk zes maanden na afloop van de Actie worden verwijderd uit elke database, met uitzondering van de e‑mailadressen van deelnemers die zich hebben geregistreerd voor de ALDI-nieuwsbrief.

ALDI garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden met uitzondering van ons extern agentschap, die instaat voor het beheer van de Actie.

Alle deelnemers beschikken over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van hun gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen zijn. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan dataprotection@aldi.be met het e-mailadres waarmee is deelgenomen aan de Actie.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat de verwijdering van hun persoonsgegevens op hun verzoek kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie in het kader van de Actie.

Je hebt eveneens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Voor meer informatie of vragen die verband houden met privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via dataprotection@aldi.be of de privacyverklaring op www.aldi.be te raadplegen.

 

ARTIKEL 5: DE ACTIE

Deelname aan de Actie is gratis en omvat geen enkele aankoopverplichting.

De Actie kan worden onderverdeeld in twee fasen.

Eerste fase

In een eerste fase dienen deelnemers zich met hun e-mailadres te registreren op www.aldi.be/festivaldi. Na akkoord te gaan met het reglement, ontvangen de deelnemers een e-mail met bevestiging van hun deelname. Deelnemers kunnen zich registreren tot en met 25/06/2022, 23u59.

Deelnemers dienen tijdens de registratie een foto van zichzelf te uploaden alsook een korte tekst te voorzien waarin ze hun deelname motiveren en waarom ze het “gezicht van den ALDI” kunnen reflecteren. Deelnemers kunnen hierbij hun voorkeur van festival meedelen. Gezien de tickets per festival echter gelimiteerd zijn, kan ALDI geen garantie geven dat de winnaars effectief het festivalticket in functie van hun voorkeur zullen ontvangen.

De festivals waarvoor men een ticket kan winnen betreffen:

·       Les Ardentes (Luik) – 09/07/2022.
·       Dour Festival (Henegouwen) – 16/07/2022.
·       Lokerse Feesten (Lokeren) – 06/08/2022.

ALDI zal vervolgens per festival tien winnaars uitkiezen op basis van de meest originele en creatieve inzending (met name de foto en motivatietekst).

Met andere woorden, in totaal worden er dertig winnaars geselecteerd.

De winnaars worden in de eerste fase ten laatste op 30/06/2022 per e-mail en/of via Instagram door ALDI gecontacteerd.

De winnaars verbinden zich ertoe beschikbaar te zijn op de datum aangegeven op het dagticket en aanwezig te zijn op het toegewezen festival.

Tweede fase

Voor wat betreft de tweede fase dienen de bovenvermelde dertig winnaars (“Gezichten van den ALDI”) zich in de ontvangen limited edition ALDI-outfit naar het toegewezen festival (waarvoor men een dagticket heeft gewonnen) te begeven. De tien winnaars voor het specifiek festival dienen vervolgens onderling te strijden voor de hoofdprijs (zie artikel 6).

De tien winnaars dienen op het festivalterrein, in limited edition ALDI-outfit, een foto van zichzelf te nemen en te uploaden op hun persoonlijke Instagram feed. Vervolgens dienen ze festivalgangers te overtuigen om bovenstaande foto te liken op hun Instagram feed.

De winnaars met de meeste aantal likes op hun foto, wint. De telling van het aantal likes zal eindigen om 23u59, op het einde van de specifieke festivaldag. Wanneer er op het einde van dag sprake is van een ex aequo, zal er gekeken worden naar het aantal likes gedurende het eerste uur van de Actie, startend vanaf het moment dat de “Gezichten van den ALDI” de foto publiceren.

Per festival zal er één hoofdwinnaar worden geselecteerd op basis van het aantal likes. Met andere woorden, in totaal worden er drie hoofdwinnaars gekozen.

De winnaars worden in de tweede fase ten laatste drie dagen na het einde van de wedstrijd gecontacteerd, meer bepaald op 12/07/2022 (Les Ardentes), 19/07/2022 (Dour Festival), 09/08/2022 (Lokerse Feesten) per e-mail en/of via Instagram door ALDI gecontacteerd.

 

ARTIKEL 6: DE PRIJZEN

Onderstaande prijzen zullen worden toegekend in het kader van deze Actie.

Eerste fase

Elke winnaar ontvangt een volledige limited edition ALDI-outfit (bestaande uit een tracksuit, t-shirt, omkeerbaar hoedje en een hoodie) en één dagticket voor één van onderstaande festivals:

·       Les Ardentes (Luik) – 09/07/2022.
·       Dour Festival (Henegouwen) – 16/07/2022.
·       Lokerse Feesten (Lokeren) – 06/08/2022.

In totaal worden er dertig winnaars geselecteerd voor deze fase. Per festival zullen er tien dagtickets worden voorzien. Met andere woorden, over de gehele Actie worden er in de eerste fase dertig dagtickets in totaal voorzien.

Indien we na contactname geen reactie ontvangen van de winnaars in deze fase op het verzoek om de adresgegevens en maat mede te delen uiterlijk op 03/07/2022, vervalt het recht op de prijs.

Tweede fase

Op basis van bovenstaande actiemechanisme wordt er per festival één hoofdwinnaar geselecteerd. Met andere woorden, er zullen in totaal drie winnaars worden geselecteerd inzake de tweede fase. De winnaar zal een Camping Comfy VIP arrangement (18/08/2022 – 21/08/2022) winnen voor 4 personen (m.a.w. de hoofdwinnaar + 3 andere personen naar keuze).

Deelnemers kunnen in deze fase slechts aanspraak maken op een prijs indien men als winnaar aangeduid werd in de eerste fase.

Deelnemers kunnen slechts eenmaal een prijs winnen in één welbepaalde fase.

De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. Evenmin kan de prijs worden ingeruild voor contanten, voordelen in natura of andere prijzen.

 

ARTIKEL 7: UITSLUITING, WIJZIGING OF ANNULATIE VAN DE ACTIE

7.1. Deelname vereist de aanvaarding en het naleven van het Actiereglement. ALDI heeft het recht om over te gaan tot uitsluiting van deelnemers van de Actie op grond van de volgende redenen:

●      elke omstandigheid buiten haar controle;
●      het opzettelijk verstoren van het Actiemechanisme of Actieverloop;
●      het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of het Actiereglement;
●      elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens;
●      in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in het Actiereglement;
●      het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens bij registratie;
●      poging tot fraude;
●      enige andere reden die ALDI niet in overeenstemming acht met de geest van de Actie.

 

ALDI behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren op het naleven van het Actiereglement en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde deelnemers te kunnen uitsluiten in geval van misbruik, bedrog of poging tot fraude.

7.2. ALDI behoudt zich het recht voor de Actie of het Actiereglement te wijzigen en/of op te schorten, alsook om de Actie of de uitreiking van de prijs te annuleren.

Dit geldt in het bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten aan de server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internetpiraterij, handelingen van deelnemers, wijzigingen aan het toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke beperkingen in een of meer deelnemende landen, evenals enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van ALDI valt en bijgevolg de organisatie van de actie, de toepassing van het Actiereglement en/of het leveren van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

In het geval dat de Actie wordt geschorst of geannuleerd door ALDI, worden de deelnemers in kennis gesteld van deze schorsing of annulering op het online actieplatform, via de ALDI-‑website en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat ALDI de Actievoorwaarden wijzigt, worden de wijzigingen aan de deelnemers per e-mail meegedeeld. De deelnemers kunnen de nieuwe Actievoorwaarden aanvaarden of zich terugtrekken van deelname aan de Actie.

Wanneer de schorsing of annulering van de Actie of de prijs het gevolg is van handelingen van een of meerdere deelnemers, zullen de betrokken deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, opgelopen door ALDI ten gevolge van de schorsing of annulering, alsook voor de vorderingen van de overige deelnemers of derden.

In geval van opschorting of annulering kan ALDI niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. ALDI is niet verplicht om een alternatieve Actie te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1. ALDI is aansprakelijk voor de correcte uitwerking en het correct verloop van de actie.

ALDI is niet verantwoordelijk voor mogelijke directe of indirecte schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een van de prijzen en/of deelname aan de Actie.

ALDI is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van prijzen.

ALDI kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

Deelname aan de Actie houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft, evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij ALDI worden ingediend betreffende die beperkingen.

 

ARTIKEL 9: GESCHILLENREGELING

Klachten inzake aanduiding van de winnaar en andere klachten in verband met deze Actie moeten ten laatste binnen tien werkdagen na het einde van de Actie schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: ALDI Holding NV, gevestigd te Keerstraat 4 - 9420 Erpe-Mere, België of via klantendienst@aldi.be.

Er worden in geen geval mondeling, noch schriftelijk inlichtingen verstrekt.

In het geval van betwistingen zijn de rechtbanken van Gent bevoegd. Deze Actie wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

Opgemaakt mei 2022.

Facebook Opt-out

Er wordt een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst die het de Facebook Pixel onmogelijk maakt om nog data te verzamelen.

Herinnering voor

Foutmelding Er is helaas een fout opgetreden. Probeer het later nogmaals.

Wil je een melding ontvangen als het artikel beschikbaar is?

Datumselectie

Dag van herinnering
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Aanbiedingsdag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ter info
  • Om onze gratis herinneringsservice te kunnen gebruiken, moet je je bij eerste gebruik authentificeren.
  • Dat gaat als volgt: geef je e-mailadres en/of gsm-nummer in en klik op "Herinnering activeren". Afhankelijk van de gekozen service (e-mail, sms) zal je een activeringslink ontvangen op je toestel. Klik op de link om de herinneringsservice te activeren. Je hoeft je maar één keer te authentificeren.
  • Vul minstens alle velden met een * in.
  • Om dit formulier te kunnen verzenden, moet je de acceptatie van cookies activeren in de veiligheidsinstellingen van je browser. Sms-berichten kunnen enkel naar het Belgische mobiele netwerk verzonden worden. De herinnering kan alleen worden verzonden als de geselecteerde datum in de toekomst ligt en je jouw e-mailadres of mobiele telefoonnummer met succes hebt geverifieerd.
  • Je e-mailadres en mobiele telefoonnummer worden opgeslagen voor verzendingsdoeleinden (voor het verzenden van de herinnering voor een geselecteerd artikel) en voor authenticatiedoeleinden voor toekomstige herinneringen in het kader van deze dienst. Je kan je afmelden of je gegevens laten verwijderen via de pagina "Afmelden voor herinngeringsservice". De herinneringsservice mag enkel gebruikt worden als je zelf de ontvanger van de herinneringen bent.

Dit aanbod is al beschikbaar in de winkel. De herinneringsfunctie werd om die reden niet geactiveerd.

Let erop dat onze aanbiedingen in tegenstelling tot het vast assortiment in beperkte aantallen verkocht worden. Om die reden is het mogelijk dat ze al zijn uitverkocht in de voormiddag op de eerste actiedag.

Herinnering geactiveerd!

Herinneringsbevestiging

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time}.

Bevestiging emailadres

Bevestiging telefoonnummer

Bevestiging emailadres en telefoonnummer

We sturen je nog een e-mail om je e-mailadres te bevestigen. Klik aub op de link in de e-mail. Als de bevestigingspagina niet opent, kopieer dan de link en plak die in je browser.

We sturen je ook een bericht via sms om je telefoonnummer te bevestigen. Surf aub naar de link in het bericht.

We sturen je een bericht per e-mail en per sms om je e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen. Klik aub op de link in het bericht.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch