UN Global Compact Voortgangsrapport (COP) 2020 - Milieubescherming

UN Global Compact COP 2020 – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Milieubescherming

Beginsel 7: Preventieve milieubescherming

Beginsel 8: Bevordering van milieubewustzijn

Beginsel 9: Verspreiding van milieuvriendelijke technologieën

Onze inzet voor klimaatbescherming

Klimaatbescherming is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Daarom leggen we bijzondere nadruk op de vermindering van ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot.

In 2018 hebben we onze huidige klimaatdoelstelling gecommuniceerd: we willen de uitstoot van broeikasgassen bij ALDI Nord tegen eind 2021 in absolute cijfers met 40 procent verminderen in vergelijking met 2015. Deze doelstelling is van toepassing op alle CO2-emissies die we in het kader van onze bedrijfsactiviteiten (Scope 1- en Scope 2-emissies) genereren. Zoals de zaken er nu voor staan, zullen we deze doelstelling eind 2021 wellicht realiseren. Ons klimaatbeschermingsbeleid toont het belang van klimaatbescherming aan voor alle ALDI-ondernemingen. We zijn van plan om begin 2022 in een ge-update versie van het internationale klimaatbeschermingsbeleid verslag uit te brengen over onze vorderingen tot dusver én over nieuwe klimaatdoelstellingen (we verwijzen in dit verband ook naar de paragraaf "Toetreding tot het Science Based Targets-initiatief").

We bepalen jaarlijks onze bedrijfsgerelateerde CO2-voetafdruk en splitsen onze broeikasgasemissies daarbij volgens emissiebron op. Het verslag hiervan wordt conform het internationaal erkende Standard Greenhouse Gas (GHG)-protocol opgesteld.

Toetreding tot het Science Based Targets-initiatief

In juli 2020 werd ALDI Nord een van de eerste discounters die zich aansloot bij het "Science Based Targets-initiatief" (SBTi) (wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen). Door ons aan te sluiten, verbinden we ons ertoe bindende en wetenschappelijk geverifieerde doelstellingen vast te stellen om onze CO2-uitstoot in de komende twee jaar te verminderen. Deze doelstellingen moeten in overeenstemming zijn met de 1,5 graden-doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs en daarbij de hele waardeketen mee in rekening brengen. Daarom werken we momenteel aan de volgende maatregelen:

  • Ontwikkeling en validering van Science Based Targets (SBT) voor klimaatbescherming doorheen de hele waardeketen van ALDI Nord (CO2-uitstoot van Scope 1, 2 en 3)
  • Ontwikkeling van een prognose voor Scope 1- en Scope 2-emissies (eigen bedrijfsgerelateerde CO2-uitstoot)
  • Ontwikkeling van een catalogus van geschikte maatregelen om de verminderingsdoelstelling te realiseren

Daarnaast werken we voortdurend aan bijkomende maatregelen en strategieën om onze CO2-uitstoot te verminderen. In ons ge-update internationale klimaatbeschermingsbeleid zullen we in 2022 informatie verstrekken over de acties die we met betrekking tot SBT's als onderdeel van onze nieuwe klimaatstrategie willen nemen.

Klimaatbescherming in de toeleveringsketen

Naast de emissies die we zelf veroorzaken, kijken we ook naar de emissies in de voorafgaande en navolgende waardeketen. Deze zogeheten Scope 3-emissies vertegenwoordigen in de retail ruim 95 procent van de totale emissies.

Om deze CO2-uitstoot te verminderen, plegen we nauw overleg met onze belangrijkste partners en leveranciers. Tegen eind 2024 moeten ook strategische leveranciers – die verantwoordelijk zijn voor 75 procent van de emissies in de toeleveringsketen – zogenaamde Science Based Targets (SBT) vooropstellen. Zij hebben ter ondersteuning al kostenloze webinars over de vereisten op het vlak van hun operationele klimaatbalans en de vaststelling van SBT’s aangeboden gekregen. De opleidingen werden georganiseerd in samenwerking met onze milieupartner "Climate Partner". De status van de implementatie en progressie van de klimaatverbintenis bij de leveranciers wordt door ALDI Nord voortdurend gecontroleerd.

Klimaatbescherming in gebouwen

Als discounter moeten we niet overtuigd worden van het belang van een efficiënt gebruik van hulpbronnen. Met een modern energiebeheer dragen we bij tot de duurzame groei van ALDI Nord.

Verlichting

De verlichting van de winkelruimte is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het elektriciteitsverbruik van een winkel. Om het elektriciteitsverbruik zo laag mogelijk te houden, installeren we sinds 2016 in alle landen ledverlichtingstechnologie in nieuwe winkels. Daarnaast hebben we in 2020 in Duitsland de omschakeling van de buitenverlichting naar insectenvriendelijke ledverlichting afgerond; in andere landen is de omschakeling nog aan de gang. Gedetailleerde informatie over de maatregelen en de voordelen van ledverlichting is te vinden in het Duurzaamheidsrapport 2017.

In onze logistieke centra zullen we in de toekomst door omschakeling naar ledverlichting in totaal tot 3.000 ton CO2-uitstoot per jaar kunnen besparen. In België en Denemarken is de omschakeling de voorbije jaren al gebeurd. Vanaf 2020 zullen in Duitsland ook voor de binnenverlichting alleen nog ledlampen gebruikt worden. Ook in onze logistieke centra in Frankrijk, Nederland, Polen en Spanje staat de omschakeling naar leds op de planning of is deze in uitvoering. Verder werd in een deel van onze centrale magazijnen de buitenverlichting al omgeschakeld naar led en is er ook een vraaggestuurde verlichting ingevoerd, d.w.z. lichtbronnen die bijvoorbeeld door bewegingsmelders ingeschakeld worden.

Koeltechniek

De koeltechniek is een ander belangrijk aspect van de inspanningen voor klimaatbescherming in onze winkels. We zijn gestart met de vervanging van de tot nog toe gebruikte koelmiddelen door klimaatvriendelijkere alternatieven. ALDI België, ALDI Nord Duitsland, ALDI Luxemburg, ALDI Nederland en ALDI Portugal schakelen alle bestaande koelrekken en diepvrieskisten geleidelijk om op het natuurlijke koelmiddel propaan (R290), dat een zeer laag aardopwarmingsvermogen heeft. Alle nieuw geïnstalleerde koelsystemen gebruiken nu reeds CO2 als natuurlijk koelmiddel. Sinds 2020 geldt dit voor de hele ondernemingsgroep aangezien alle landen sinds het rapporteringsjaar deze nieuwe koelsystemen geïnstalleerd hebben.

Tussen 2019 en 2020 hebben we de uitstoot door verlies van koelmiddelen met 3 procent teruggebracht tot ongeveer 74.000 ton CO2-equivalenten. Deze vermindering is het resultaat van de omschakeling naar andere koelmiddelen en de invoering van digitale systemen voor de bewaking van lekken. Deze laatste worden vandaag al gebruikt in onze vestigingen in Duitsland, Polen en Nederland (voor meer informatie hierover verwijzen we naar ons Klimaatbeschermingsbeleid). Ook ALDI Frankrijk gebruikt sinds 2018 een digitaal controlesysteem in alle nieuwe winkels.

Hernieuwbare energiebronnen: meer groene stroom tegen 2021

De daken van veel winkels en logistieke centra zijn uitgerust met fotovoltaïsche installaties. In 2020 hadden onze installaties al een geïnstalleerd vermogen van meer dan 95.000 kWp en produceerden zij meer dan 79.800 MWh aan elektriciteit. In 2020 hebben we in de hele ondernemingsgroep ongeveer 19.300 ton aan CO2-uitstoot bespaard door de verdere uitrol en installatie van fotovoltaïsche installaties.

We hebben onze doelstelling om tegen begin 2021 via bijkomende fotovoltaïsche installaties een extra nominaal vermogen van meer dan 50.000 kWp (ten opzichte van 2017) te installeren, overtroffen en realiseerden een extra nominaal vermogen van ongeveer 63.000 kWp. We willen ook in de toekomst het aantal installaties blijven uitbreiden.

Bij ALDI Nord gebruiken we momenteel ongeveer 72 procent van de elektriciteit die we zelf opwekken; de rest wordt aan het net geleverd. Om de hoeveelheid energie voor eigen gebruik te vergroten, blijven we de doeltreffendheid van opslagtechnologieën uittesten. Deze technologieën zouden ons in staat moeten stellen om de opgewekte elektriciteit op een later tijdstip te gebruiken.

Ondanks extra fotovoltaïsche installaties zullen we ook in de komende jaren het grootste deel van onze elektriciteit uit het net blijven betrekken. Om onze klimaatdoelstelling te halen, willen we nu tegen eind 2021 meer groene stroom aankopen. ALDI België, ALDI Nederland en ALDI Spanje betrekken hun elektriciteit nu al volledig uit groene bronnen. Hierdoor hebben we in 2020 meer dan 96.000 ton CO2-equivalenten kunnen uitsparen. Voor de andere landen ontwikkelen we momenteel strenge criteria voor de aankoop van groene stroom.

Duurzame verbeteringen op het vlak van katoen

We hebben ons tot doel gesteld om tegen eind 2025 voor onze eigen merken alleen nog duurzaam katoen te gebruiken voor kleding en huishoudtextiel uit of met katoen. In het rapporteringsjaar hebben we dit doel opnieuw onderstreept door ons aan te sluiten bij het "2025 Sustainable Cotton Challenge"-programma van de wereldwijde non-profitorganisatie “Textile Exchange”. Begin 2020 hebben we ook een Internationaal inkoopbeleid voor katoen gepubliceerd. De hierin opgenomen richtlijnen vormen een bindend actiekader voor zowel ALDI Nord als voor onze handelspartners.

In het rapporteringsjaar hebben we 64 procent gecertificeerd katoen verkocht. Daarbij gebruiken we momenteel katoen dat gecertificeerd is volgens de "Global Organic Textile Standard (GOTS)” of de "Organic Content Standard (OCS)", "Fairtrade"-katoen en katoen van de initiatieven "Cotton made in Africa" (CmiA) en het "Better Cotton Initiative" (BCI), evenals gerecycleerd katoen.

Minder chemicaliën in de productie

Positieve veranderingen in de textielbevoorradingsketen kunnen alleen slagen door gezamenlijke actie van alle spelers in de sector. Daarom willen we onze eisen op het vlak van het beheer van chemicaliën afstemmen op de belangrijke normen binnen de sector. Zo hebben we in 2020 de parameters voor afvalwater- en slibanalyses overgenomen van het internationale initiatief "Zero Discharge of Hazardous Chemicals" (ZDHC). Daarnaast zijn we sinds juli 2020 betrokken bij het "Gezamenlijk Initiatief Afvalwater” van het “Verbond voor duurzaam textiel” om op die manier bij te dragen tot een grotere standaardisering van eisen en maatregelen.

Verder werken we ook aan partnerschappen om de negatieve gevolgen voor mens en milieu te beperken. Daarom zijn we in 2017 toegetreden tot het “amfori Business Environmental Performance Initiative” (amfori BEPI). Het doel van amfori BEPI is om bij chemicaliënintensieve productieprocessen de bescherming van het milieu in de hele toeleveringsketen te bevorderen. Op het gebied van het beheer van chemische stoffen werkt amfori BEPI bijvoorbeeld samen met het ZDHC. Dit partnerschap geeft de deelnemende productiefaciliteiten toegang tot de opleidingsprogramma's van het ZDHC. Sinds 2018 zijn er bindende Chemical Management Audits (CMA's – chemische managementaudits) voor risicovolle productielocaties en voor alle nieuw geregistreerde productievestigingen waar natte processen worden toegepast (2020: 54 CMA's). De opgestelde correctieve actieplannen die in het kader van de CMA’s worden opgesteld, helpen producenten bijvoorbeeld om chemische stoffen op de juiste manier op te slaan. In 2021 zullen de resultaten van de hoger genoemde CMA's verder opgevolgd worden en verbeteringsmaatregelen opgestart worden. Bovendien controleren we bij de productie van alle artikelen de naleving van de grenswaarden, zowel bij de afvalwater- en slibanalyses als in het eindproduct. Sinds 2020 aanvaarden we ook “STeP-certificaten" van "OEKO-TEX®" en "bluesign®"-systeempartnerschappen als alternatief voor de CMA's van het ZDHC.

Met onze maatregelen willen we ons in de eerste plaats richten op die domeinen waar het risico voor mens en milieu het grootst is. Daarom hebben we in 2020 onze vereisten voor producerende landen met een laag risico (Australië, de meeste Europese landen en de VS) geschrapt. In ruil daarvoor zullen we onze maatregelen in risicolanden als Bangladesh, China, India en Pakistan blijven uitbreiden.

Recyclage en de toeleveringsketen

De fabricage van onze producten heeft een impact op het milieu. We proberen deze effecten zo veel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat hulpbronnen zo efficiënt mogelijk gebruikt en hergebruikt worden. Daarom volgen we de ontwikkeling van het actieplan voor de circulaire economie op Europees niveau op de voet op en houden we ook de nationale inspanningen op dit vlak, zoals de "product due diligence" in Duitsland, in het oog. Sinds 2020 zijn we betrokken bij de "expertengroep circulaire economie" van het Verbond voor Duurzaam Textiel (“Bündnis für nachhaltige Textilien”) en streven we samen duurzame oplossingen na. Verder hebben we in 2020 voor het eerst drie producten uit gerecycleerd katoengaren van WECYCLED® in ons assortiment opgenomen. In dit textielprocédé wordt van textielproductieresten nieuw katoengaren gemaakt in plaats van deze als afval te verwijderen. In partnerateliers worden ze door mindervaliden gesorteerd en vervolgens samen met vers katoen verwerkt tot hoogwaardig WECYCLED®-garen. In 2020 werden in totaal ongeveer 83.000 artikelen met WECYCLED®-garen aan onze klanten verkocht.

Bevordering van de circulaire economie: onze verpakkingsdoelstellingen

Afvalpreventie is een essentiële pijler van duurzame ontwikkeling. Verpakkingsafval maakt een aanzienlijk deel uit van de totale hoeveelheid afval bij ALDI Nord. We streven naar een continue vermindering van het verpakkingsmateriaal en proberen in te spelen op de toenemende vraag naar duurzamere verpakkingen. Daarbij volgen we de richtlijnen voor de circulaire economie: "Vermijden. Hergebruiken. Recycleren." Ons doel is om zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken, waarbij de veiligheid en kwaliteit van de producten vanzelfsprekend altijd gewaarborgd moeten zijn. De door ons gebruikte verpakkingsmaterialen moeten zo ontwerpen zijn dat ze in de kringloop teruggebracht kunnen worden.

In 2020 hebben we voor de hele ALDI Nord-ondernemingsgroep internationale verpakkingsdoelstellingen vastgesteld: tegen 2025 moet 100 procent van de verpakkingsmaterialen van eigenmerkproducten recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar zijn. Daarnaast willen we het totale gewicht van het verpakkingsmateriaal van onze eigenmerkproducten in verhouding tot de verkoop tegen 2025 met 15 procent verminderen (basisgegevens 2020). Groenten en fruit zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt: tegen eind 2025 moet minstens 40 procent van de groente- en fruitproducten van alle ALDI-ondernemingen onverpakt aangeboden worden. Sommige producten moeten echter om kwaliteits- en veiligheidsredenen wel verpakt worden. Voor deze producten zullen we alleen duurzame en milieuvriendelijke materialen gebruiken en het gebruik van bijvoorbeeld gerecycleerde of hernieuwbare grondstoffen stimuleren.

Naast deze internationale doelstellingen streven de ALDI-ondernemingen ook nationale doelstellingen na die in onze strategieën voor kunststoffen en verpakkingen vastgelegd zijn – zoals bijv. de "ALDI Packaging Mission". Deze doelstellingen zien we ook terug in sectorale verbintenissen, zoals bijvoorbeeld het “Plastic Pact NL” in Nederland (zie Duurzaamheidsrapport 2019). Als onderdeel van onze verpakkingsmissie hebben we in 2020 op bijna alle verpakkingen van eigenmerkproducten in Duitsland sorteringsinstructies voor de juiste verwijdering van verpakkingsmaterialen gedrukt. Ook in Polen en Portugal is het ALDI-sorteeretiket steeds vaker te vinden op eigenmerkverpakkingen. Op die manier bevorderen we in deze landen ook de voorlichting van consumenten over een correcte afvalverwijdering. In sommige landen, zoals Nederland, worden vergelijkbare nationale etiketteringsregelingen gebruikt. Tegen 2022 moet 100 procent van de eigen merken bij ALDI Nederland van dit etiket voorzien zijn. Hiermee voldoen we aan een geldende sectorale verplichting.

Gids voor duurzamere verpakkingen

ALDI heeft in 2019 een Gids voor duurzamere verpakkingen gepubliceerd. Deze dient als een richtlijn voor een recyclagevriendelijk verpakkingsontwerp en geeft mogelijkheden aan voor verpakkingen die efficiënt met hulpbronnen omgaan. Versie 2.0 van deze gids is begin 2021 naar onze Duitse leveranciers gestuurd. Deze update geeft bijkomende verpakkingsvoorbeelden, aanbevelingen om moeilijk te recycleren materialen te vermijden en een actualisering van de minimumstandaard van de stichting "Zentrale Stelle Verpackungsregister" (ZSVR). Op die manier volgen we niet alleen de wettelijke vereisten maar anticiperen we ook op de groeiende verwachtingen van de klant voor duurzamere verpakkingen.

Plastic vermijden

In het algemeen beschouwen we plastic als een waardevolle hulpbron vanwege zijn kwaliteitsborgende functies en de vele toepassingsmogelijkheden. De toenemende hoeveelheden plastic afval staan echter steeds meer in het middelpunt van de belangstelling van het publiek en van regeringen en bedrijven over de hele wereld. Er is een groeiend besef dat het probleem bij de wortel moet worden aangepakt. Ook bij ALDI Nord zien we af van plastic verpakkingen wanneer productbescherming en kwaliteitseisen dit toelaten. In Duitsland bijvoorbeeld konden we in 2020 in onze eigenmerkverpakkingen ongeveer 1.750 ton plastic besparen ten opzichte van 2019. Elke afzonderlijke maatregel brengt ons een stap dichter bij het bereiken van onze doelstellingen.

Wanneer we plastic moeten gebruiken om producten te kunnen beschermen, willen we ervoor zorgen dat de gebruikte hulpbronnen terug naar de kringloop kunnen vloeien. Daarom gebruiken we in de hele onderneming steeds meer gerecycleerde kunststoffen voor onze productverpakkingen. In de drankenafdeling gebruiken we in alle ALDI Nord-landen tot 50% gerecycleerd plastic voor vruchtensappen in flessen van 0,33 liter, voor onze cola en voor sommige mineraalwaters.

Eind 2020 hebben we ons doel bereikt om de verkoop van plastic wegwerpproducten zoals borden, bestek, bekers, rietjes of wattenstaafjes in de hele groep stop te zetten. Onmisbare artikelen zijn in dit verband vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven of herbruikbare varianten. In een aantal landen hebben we op die manier de nationale wettelijke voorschriften gevolgd.

In een volgende stap willen we onze internationale verpakkingsdoelstellingen consequent volgens de beginselen van de circulaire economie aanvullen. Het doel is het totale gewicht aan nieuw plastic in de verpakking van onze eigenmerkproducten (met uitzondering van groenten en fruit) tegen 2025 met minstens 20 procent te verminderen (ten opzichte van de verkoop). Bovendien moeten onze plastic verpakkingen van eigenmerkproducten tegen eind 2025 gemiddeld minstens 30% gerecycleerd materiaal bevatten.

Draagtassen, herbruikbare netten en fruitzakken

We hebben in 2019 alle draagtassen in Duitsland al omgeschakeld naar tassen voor meervoudig gebruik. Bovendien werden plastic draagtassen voor eenmalig gebruik in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Polen over het hele land uit de handel genomen. Ook ALDI Denemarken is sinds 2021 gestopt met het gebruik van plastic wegwerptasjes. In 2020 hebben we in Portugal ook "FSC® MIX"-gecertificeerde papieren zakken geïntroduceerd. In 2019 is ALDI Frankrijk in twee regionale ondernemingen een proefproject gestart om volledig over te schakelen op FSC® MIX-gecertificeerde papieren zakken. Als gevolg daarvan zijn sinds januari 2021 in alle regionale ondernemingen van ALDI Frankrijk papieren zakken ingevoerd. In Spanje en Portugal zijn plastic draagtassen (voor eenmalig gebruik) sinds 2019 vervangen door draagtassen uit 100 procent gerecycleerd plastic. Maar ook deze worden in 2021 uit de handel genomen zodat vanaf begin 2022 enkel nog herbruikbare draagtassen aangeboden zullen worden.

Sinds eind 2019 bieden we in ALDI-winkels in Duitsland ook herbruikbare netten voor groenten en fruit aan. De netten zijn milieuvriendelijker dan de gebruikelijke plastic groenten- en fruitzakken, wasbaar en herbruikbaar. Vergelijkbare alternatieven bestaan al of zullen binnenkort ook beschikbaar zijn in andere landen zoals Denemarken, Nederland, Portugal en Spanje (zie Duurzaamheidsrapport 2019). ALDI België gebruikt sinds maart 2020 FSC®-gecertificeerde papieren zakken voor losse groenten en fruit.

Verminderen van voedselverspilling: onze doelstellingen

Ons doel is te zorgen voor een optimale beschikbaarheid van alle producten in onze winkelrekken en tegelijk voedselverlies en -verspilling tot een minimum te beperken – zowel in onze eigen activiteiten als in de hele toeleveringsketen naar onze klanten toe. ALDI Nord neemt al vele jaren talrijke maatregelen om voedselverliezen en -verspilling op alle gebieden tot een minimum te beperken.

In het rapporteringsjaar hebben we een internationale richtlijn voor de preventie van voedselverliezen en -verspilling uitgewerkt (zie Guideline for the prevention of food losses and food waste). Begin 2021 hebben we deze op de nationale websites van de ALDI-ondernemingen gepubliceerd. Deze richtlijn geldt voor alle levensmiddelen die door ALDI Nord verkocht worden. Ze regelt de omgang met voedseloverschotten en is bindend voor de ALDI-ondernemingen en hun handelspartners. De richtlijn is gebaseerd op onze eigen hiërarchie voor het voorkomen van voedselverspilling, die we op basis van bestaande modellen hebben ontwikkeld. Zo proberen we eerst voedsel te verkopen, te doneren of te recycleren voordat het bijvoorbeeld als veevoer gebruikt wordt. Internationaal hebben we ons tot doel gesteld om ook producten uit overschotten van de voedselproductie (food recycling) in het ALDI-productaanbod op te nemen. Bovendien werken we eraan dat alle ALDI Nord-winkels tegen eind 2021 een samenwerking aangaan met partnerorganisaties – zoals de voedselbanken of de organisatie "Too Good To Go” – om voedselverspilling terug te dringen. ALDI België heeft haar samenwerking met voedselbanken in 2019 al verder uitgebreid. Zo wordt overtollig voedsel vooraf ingevroren zodat er geen probleem is met de houdbaarheidsdatum.

Hoe we ‘regionaliteit’ definiëren: onze richtlijn

Producten uit het eigen land, uit de regio of van de boerderij om de hoek: er bestaan heel wat definities van de term ‘regionaliteit’. We willen onze klanten informeren over wat we bij ALDI Nord verstaan onder regionaliteit. Daarom hebben we in 2020 de "Richtlijn voor lokaal voedsel" opgesteld, waarin onder meer wordt uitgelegd wat wij onder regionaliteit verstaan. We maken ook een onderscheid tussen producten van regionale en nationale oorsprong en tussen lokale specialiteiten, merken, gerechten en recepten. We testen de richtlijn momenteel intern uit en zullen deze in de loop van 2021 extern publiceren. We streven ernaar om tegen eind 2021 alle producten van nationale oorsprong dienovereenkomstig te etiketteren en om ons regionale productaanbod uit te breiden. Tegelijkertijd zullen we onze klanten over de daarmee samenhangende voordelen op het vlak van duurzaamheid informeren.

Etikettering van producten: uitgebreide voedingswaarde-etikettering als hulpmiddel bij de besluitvorming

De "Nutri-Score" is een van de meest gebruikte voedingswaarde-etiketteringen in de EU. Deze schaal met vijf kleur- en letterniveaus informeert de consument in één oogopslag over de samenstelling van voedingsstoffen van een product en vergemakkelijkt vergelijkingen binnen een bepaalde productcategorie. We steunen de invoering van de Nutri-Score en willen onze klanten met deze etikettering in staat stellen om bewustere aankoopbeslissingen te nemen. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften in de respectieve landen wordt de Nutri-Score aangebracht op de verpakking van bepaalde eigenmerkproducten. Zo hebben ALDI België en ALDI Frankrijk in 2020 al de eerste producten kunnen etiketteren. Duitsland en Spanje hebben begin 2021 de eerste merken voor de Nutri-Score geregistreerd en midden 2021 overeenkomstige artikelen in de handel gebracht. ALDI Portugal heeft haar eerste merken begin 2021 geregistreerd; in Nederland zal de Nutri-Score naar verwachting begin 2022 gelanceerd worden. In andere landen zijn de klanten reeds vertrouwd met soortgelijke labels. Zo blijft ALDI Denemarken het gevestigde label "The Keyhole" gebruiken.

Duurzamer productaanbod

We zijn mee verantwoordelijk voor een duurzamere productie van grondstoffen in de hele waardeketen. Daarom definiëren we ons inkoopbeleid en stellen we interne inkooprichtlijnen en (internationale) catalogi op met eisen voor onze leveranciers op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarnaast werken we nauw samen met onze leveranciers en ondersteunen we hen bij het implementeren van onze duurzaamheidsvereisten en het verbeteren van de duurzaamheid van productie en producten. Internationaal willen we in de eerste plaats ons productaanbod verder optimaliseren: zo willen we bijvoorbeeld vegetarische recepten veranderen in veganistische, minder zout, suiker of vet in onze producten gebruiken en ons aanbod van biologische producten in veel ALDI Nord-landen verder uitbreiden.

Er bestaat momenteel een grondstoffenspecifiek inkoopbeleid voor thee, cacao, koffie, palmolie, vis (nationaal) en dierenwelzijn (nationaal en internationaal) (stand van zaken eind 2020). In ons internationaal inkoopbeleid op het vlak van dierenwelzijn hebben we onszelf tot doel gesteld om tegen 2025 geen kooieieren meer te verhandelen. ALDI Frankrijk is al sinds maart 2021 100 procent vrij van kooieieren en heeft daarmee de vooropgestelde doelstelling eerder bereikt. Overeenkomstig de nationale wettelijke voorschriften verkopen ALDI België en ALDI Nederland al enkele jaren geen kooieieren meer. Sommige nationale beleidsrichtlijnen voor de inkoop van vis bevatten een rode lijst van vissoorten die in die landen niet verkocht mogen worden – onder meer in België en Duitsland. In 2020 hebben we ons ook aangesloten bij de Global Tuna Alliance en de North Atlantic Pelagic Advocacy Group. We nemen ook deel aan de Global Dialogue on Seafood Traceability. In de toekomst willen we ons ook inzetten voor een duurzaam gebruik van soja. Daarom zijn we sinds 2020 lid van de Retail Soy Group en de Round Table on Responsible Soy Association. ALDI Denemarken heeft in het rapporteringsjaar een nationaal inkoopbeleid voor soja gepubliceerd. Een internationale versie voor de hele ondernemingsgroep volgt in de loop van 2021. In de non-foodsector hebben we een inkoopbeleid voor bloemen en planten, hout, karton en papier, alsook een internationaal inkoopbeleid voor katoen dat in 2020 gepubliceerd werd.

Dankzij de ALDI Transparency Code (ATC) kunnen onze klanten de herkomst van talrijke vleesproducten in de hele ondernemingsgroep op elk moment online traceren. In Duitsland kunnen klanten via de ATC ook visproducten, verse eieren en textielproducten uit duurzaam katoen tot aan hun oorsprong traceren.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch