UN Global Compact Voortgangsrapport (COP) 2020 - Mensenrechten

UN Global Compact COP 2020 – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Mensenrechten

Beginsel 1: Ondersteuning en eerbiediging van de mensenrechten

Beginsel 2: Uitsluiten van schending van de mensenrechten

Basisverklaring & internationale randvoorwaarden

Als internationale onderneming beschouwen wij het als onze verantwoordelijkheid om de mensenrechten in acht te nemen en mensenrechtenschendingen te voorkomen. Met de “Basisverklaring inzake de naleving van de mensenrechten bij ALDI Nord” bij ALDI Nord respecteren wij sinds 2018 de “VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten” (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP).

Onze ervaring leert dat het tijd is om de volgende stap te zetten en te streven naar een wettelijke regeling voor de verantwoordelijkheid van bedrijven inzake de mensenrechten. Daarom pleiten wij sterk voor een Europese regeling van de ketenverantwoordelijkheid. In september 2020 hebben wij hierover een standpuntnota gepubliceerd. Naar onze mening is een dergelijke wet een belangrijk onderdeel van een internationale oplossing om eerlijke concurrentievoorwaarden te creëren en verandering te stimuleren.

Reeds in 2008 hebben wij ons ertoe verplicht de amfori BSCI-gedragscode na te leven door ons aan te sluiten bij de "amfori BSCI" (BSCI – Business Social Compliance Initiative). De richtlijnen hiervan zijn – net zoals onze basisverklaring – gebaseerd op talrijke internationale verdragen zoals fundamentele arbeidsnormen van de “Internationale Arbeidsorganisatie” (International Labour Organization – ILO), de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” van de Verenigde Naties (UN), de “VN-Kinderrechtenconventie”, het “VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen” en de “richtlijnen voor multinationale ondernemingen” van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). De daarin verankerde waarden en normen weerspiegelen zich ook in de normen en regels van ALDI Nord. Daartoe behoren onze Corporate Responsibility (CR)-Policy, die al jaren bindend is, en de “Aanvullende overeenkomst inzake sociale normen: engagement voor menswaardige en eerlijke arbeidsomstandigheden in onze toeleveringsketens”. Deze vormen een verplicht actiekader voor alle medewerkers en handelspartners. In het rapporteringsjaar hebben wij ook nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de aanpak van dwang- en kinderarbeid. Met deze richtlijnen benadrukken wij nogmaals dat geen enkele vorm van dienstbaarheid of slavernij, gedwongen of verplichte arbeid, lijfeigenschap, mensenhandel, onvrijwillige arbeid of kinderarbeid is toegestaan in onze onderneming of in onze toeleveringsketens. Daarnaast hebben wij ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2021 een duidelijk signaal gegeven om discriminatie te verminderen en gelijkheid te bevorderen door de “Women's Empowerment Principles” van de Verenigde Naties te ondertekenen. In dit kader zetten wij ons in voor gelijke verloning voor gelijkwaardig werk en gendergelijkheid – zowel in onze wereldwijde toeleveringsketens als binnen onze ondernemingsgroep.

Verantwoordelijkheden inzake de mensenrechten in onze toeleveringsketens

Wij zijn ons ervan bewust dat de productie van goederen langs complexe toeleveringsketens risico's inhoudt. Daarom brengen wij voortdurend de risico's voor de mensenrechten in kaart en nemen wij maatregelen om de negatieve gevolgen in onze toeleveringsketens te beperken. Wij doen dit onder meer door voortdurende hotspotanalyse, monitoring, onderzoek en dialogen met stakeholders. Ook voeren wij voortdurend evaluaties uit om potentiële risico's in onze toeleveringsketens op te sporen. In 2020 zijn wij begonnen met het regelmatig uitvoeren van risicobeoordelingen voor alle grondstofgroepen met betrekking tot mensenrechten en milieuaspecten in onze toeleveringsketens. Het doel van deze analyses is de risico's onderling vergelijkbaar te maken. Zo kunnen wij nagaan welke productgroepen, grondstoffen, productielanden en horizontale vraagstukken wij wegens hun risico's en gevolgen met hoge prioriteit moeten aanpakken. Daarnaast voeren wij mensenrechteneffectbeoordelingen (Human Rights Impact Assessments – HRIA's) uit voor de geselecteerde productgroepen of grondstoffen met hoge prioriteit. Met dit instrument willen wij een dieper inzicht krijgen in de toeleveringsketens. Het stelt ons ook in staat met belanghebbenden in contact te treden en doeltreffende maatregelen te nemen. Als wij concrete mensenrechtenschendingen in onze toeleveringsketens vaststellen, reageren wij onmiddellijk en nemen wij corrigerende maatregelen. In 2021 zullen wij in totaal drie dergelijke HRIA's uitvoeren bij mensenrechtenterisico's in risicotoeleveringsketens. Wij zullen de eerste resultaten en de daaruit voortvloeiende maatregelen tegen eind 2021 op de websites publiceren. Wij streven ernaar tegen eind 2025 tot twaalf HRIA's uit te voeren – ten minste één beoordeling voor elke toeleveringsketen met een hoog risico – en de resultaten ook te publiceren.

Inspectie ter plaatse van de arbeidsomstandigheden

Om ervoor te zorgen dat de vereisten inzake mensenrechten in onze toeleveringsketens worden nageleefd, controleren wij de arbeidsomstandigheden ter plaatse bij de producenten. Zo voeren we sinds 2019 in samenwerking met externe dienstverleners controles uit in onze toeleveringsketens met een hoog risico: de zogenaamde ALDI Producer Assessments (APA's). In het rapporteringsjaar hebben wij APA's uitgevoerd in onze toeleveringsketens voor groenten en fruit zoals ananas, bananen of citrusvruchten. Eind 2020 hebben wij een aanpak ontwikkeld die onze leveranciersbeoordeling (CRSE) (zie hoofdstuk Arbeidsnormen) combineert met APA's. Sinds begin 2021 zijn ongeveer 55 audits uitgevoerd in de toeleveringsketens van ananas en bananen in Afrika en Latijns-Amerika; deze zijn eind mei 2021 voltooid. Wij zullen in 2022 blijven streven naar een koppeling van beide controlemethodes. Het zal ook worden uitgebreid tot avocado’s en citrusproducten.

Op het gebied van non-food krijgen wij regelmatig een beeld van de arbeidsomstandigheden in de productievestigingen van onze leveranciers in risicolanden. Dit wordt gedaan met behulp van uitgebreide sociale audits en certificeringen die door externe dienstverleners worden uitgevoerd, en met onze eigen inspecties van productielocaties (ALDI Social Assessments – ASA's). Wij gaan ter plaatse een uitwisseling aan met stakeholders en potentieel betrokkenen om mogelijke schendingen van de mensenrechten beter te kunnen opsporen en in een vroeg stadium te voorkomen. In geval van ernstige inbreuken op onze eisen treedt een contractueel bepaalde procedure in werking. Mogelijke gevolgen variëren van schriftelijke waarschuwingen tot beëindiging van de zakelijke relatie. In het rapporteringsjaar hebben wij 307 ASA’s in tien landen uitgevoerd, waarvan de meeste in China (50 procent). Als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben wij dit jaar voor het eerst ongeveer tweederde van de ASA's op afstand beheerd om de plaatselijke werknemers te beschermen. Medewerkers van de CR-afdelingen in Bangladesh en Hongkong voerden de audit uit via videotelefonie, terwijl lokale dienstverleners de controles ter plaatse uitvoerden. In 59 gecontroleerde productievestigingen waren er kritieke tekortkomingen op gebieden als gezondheid en veiligheid op het werk. Dergelijke tekortkomingen zijn vaak het gevolg van structurele problemen in de productielanden. Wij werken eraan om deze uitdagingen aan te pakken door middel van multistakeholderinitiatieven zoals de "Partnerschap voor verduurzaming in de textielindustrie". Als er problemen worden vastgesteld, proberen wij samen met leveranciers en producenten oplossingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld om de arbeidsomstandigheden in onze toeleveringsketens te verbeteren. Bij herhaalde overtredingen en gebrek aan vooruitgang blokkeren wij gewoonlijk de betrokken productie-eenheid voor het plaatsen van nieuwe bestellingen.

Certificatienormen bij de inkoop van risicogrondstoffen

In de toekomst zullen wij bijzondere aandacht besteden aan de geïdentificeerde risicogrondstoffen in de betrokken landen van oorsprong. Daartoe zullen wij gerichte maatregelen nemen als onderdeel van internationale strategieën voor verantwoord inkopen. Wij beperken de risico's voor de mensenrechten in onze food- en non-food-toeleveringsketens al met diverse instrumenten: Daartoe behoren bijvoorbeeld de toepassing van gevestigde audit- en certificatienormen bij de inkoop of de kwalificatie van productielocaties voor kledingtextiel in het risicoland Bangladesh in het kader van het ALDI Factory Advancement (AFA) Project. In de verslagperiode hebben wij het AFA-project samen met verschillende productievestigingen en zakenpartners verder ontwikkeld. Op deze manier willen wij de fabrieken onafhankelijk maken van de ondersteuning door externe trainers van het AFA-project. Die hebben tot dusver lokale werknemers en managers geholpen om problemen op de werkplek zelfstandig aan te pakken en hun eigen duurzame oplossingen te vinden. Intussen hebben geselecteerde werknemers en managers in de productievestigingen zelf de rol van opleider op zich genomen. Als gevolg van de COVID-19-pandemie moesten de productielocaties hun activiteiten tijdelijk staken en werd het project vanaf april gedurende vier maanden opgeschort. Bovendien hebben we de face-to-face-sessies vervangen door webgebaseerde opleidingen en hebben we de productielocaties voorlichtingsmateriaal verstrekt over hoe ze met het coronavirus moeten omgaan. De nadruk ligt op de richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid op het werk voor de heropening van de productielocaties na de sluiting en de COVID-19-gerelateerde veiligheidsrichtlijnen voor de dagelijkse werking van de fabriek.

Onze samenwerking met een niet-gouvernementele organisatie (ngo) uit Bangladesh in het AFA-project eindigde in april 2021 (voor meer over het project, zie het Duurzaamheidsrapport 2019). Wij werken momenteel aan een follow-up-programma waarin opleidingen ter plaatse en activiteiten op de werkplek worden gecombineerd. De plannen omvatten een kinderopvang in de gemeenschap. Het aanbod kan ook worden gebruikt door ouders van fabrieken die niet voor ALDI produceren. Op die manier nemen wij verantwoordelijkheid die verder reikt dan onze eigen toeleveringsketens.

Naast onze interne controle willen wij ook dat onze klanten en ngo's de oorsprong van ons textiel en onze schoenen kunnen traceren. De publicatie van onze belangrijkste productievestigingen, met inbegrip van hun adressen en het geschatte aantal werknemers, zijn noodzakelijke eerste stappen in de richting van de traceerbaarheid van onze producten langs de toeleveringsketen. Hiermee geven wij gevolg aan onze verbintenis tot transparantie – „Transparency Pledge“ – die werd geformuleerd door een alliantie van negen mensenrechtengroeperingen en vakbonden. Sinds 2020 hebben wij ook al onze belangrijkste productielocaties bekendgemaakt op het „Open Apparel Registry-platform”.

Voortdurende verbetering en transparantie

De toepassing van de verantwoordelijkheden inzake de mensenrechten is een continu ontwikkelingsproces. Daarom evalueren wij voortdurend onze Corporate Responsibility (Cr)-strategieën, -processen en -instrumenten. Bovendien plannen wij momenteel een online training voor onze leveranciers bij ALDI Nord over de richtlijnen en processen voor een zorgvuldige omgang met de mensenrechten. Wij rapporteren op transparante wijze over onze vorderingen, maatregelen en doelstellingen als onderdeel van onze duurzaamheidsrapporten en op onze websites.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch