UN Global Compact Voortgangsrapport (COP) 2020 - Arbeidsnormen

UN Global Compact COP 2020 – Duurzaamheid bij ALDI Nord

ARBEITSNORMEN

Beginsel 3: Veiligstellen van de vrijheid van vereniging

Beginsel 4: Uitbannen van dwangarbeid

Beginsel 5: Uitbannen van kinderarbeid

Beginsel 6: Uitbannen van discriminatie

Verantwoordelijkheid doorheen onze toeleveringsketens

Onze verantwoordelijkheid start voor ons niet pas in onze winkels – en ze houdt hier ook niet op. We werken voortdurend aan het verbeteren van de duurzaamheid van onze toeleveringsketens. We stellen ons tot doel om betere arbeidsomstandigheden te creëren en een eerlijke samenwerking tussen kleinhandelaars, leveranciers en toeleveringsbedrijven mogelijk te maken. Bepaalde aspecten zijn voor ons als retailer bijzonder relevant omdat we hierop via onze bedrijfsactiviteiten meer invloed kunnen uitoefenen: bijv. de thema’s gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging, verloning en arbeidstijden, en de strijd tegen discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid.

Daarom stellen we duidelijke eisen in verband met de arbeidsvoorwaarden. We verplichten onze leveranciers ertoe zich te houden aan de "amfori BSCI"-gedragscode (BSCI – Business Social Compliance Initiative). We controleren en evalueren de naleving met behulp van inspecties ter plaatse en audits door onafhankelijke inspecteurs. In 2020 heeft ALDI CR-Support Asia Ltd. in Hongkong ongeveer 7.000 auditverslagen van externe inspecteurs doorgenomen. We verwachten van alle leveranciers dat ze eventuele gebreken zo snel mogelijk rechtzetten zoals beschreven in de overeengekomen correctieve actieplannen. We hebben voor onze toeleveringsketens van voeding onze eigen audits, de zogenaamde ALDI Producer Assessments (APA's), ingevoerd (zie hoofdstuk "Mensenrechten"). In de komende jaren willen we deze audits uitbreiden naar alle toeleveringsketens met een hoog risico en het aantal van deze audits voortdurend verhogen. Ook in de non-foodsector krijgen we regelmatig een beeld van de arbeidsomstandigheden in de productievestigingen van onze leveranciers in risicolanden. Hiervoor voeren we onze eigen inspecties van deze sites (ALDI Social Assessments – ASA's) en, met de hulp van externe dienstverleners, uitgebreide sociale audits en certificeringen uit.

Bovendien verplichten we leveranciers om de arbeids- en sociale omstandigheden bij de door hen ingeschakelde productievestigingen of producenten voortdurend te verbeteren. Alle door onze leveranciers ingeschakelde productievestigingen die zich volgens de amfori-classificatie in risicolanden bevinden, moeten aantonen dat ze de sociale normen respecteren. Dit bewijs kan via een geldige amfori BSCI-audit, een SA8000-certificering of een vergelijkbare geldige sociale audit zoals de “Sedex Members Ethical Trade Audit” (SMETA) geleverd worden. Sinds 2020 aanvaarden we ook sociale audits van de "Fair Wear Foundation" (FWF).

Onze inzet binnen de textielindustrie

Naast externe audits voeren we binnen de textielindustrie zelf ook ALDI Social Assessments (ASA's) uit en nemen we nog andere maatregelen in het kader van het ALDI Factory Advancement Project (AFA – zie het hoofdstuk "Mensenrechten"). We pakken ook de complexe uitdagingen aan waarmee de sector wordt geconfronteerd door nauw samen te werken met andere bedrijven, regeringen, ngo's en vakbonden, en door actief deel te nemen aan initiatieven van de sector en van diverse stakeholders. Een overzicht van alle lidmaatschappen en verbintenissen kan u lezen in het Duurzaamheidsrapport van 2019 onder "Stakeholders & Netwerken”.

In de toekomst willen we concepten ontwikkelen voor proefprojecten die de toegang tot klachtenmechanismen in relevante toeleveringsketens verbeteren, rekening houdend met de basisbeginselen inzake economie en mensenrechten van de Verenigde Naties (UNGP). Bovendien zijn de kledingfabrieken in Bangladesh waar handelswaar voor ALDI Nord geproduceerd worden, opgenomen in het mechanisme voor het indienen van klachten zoals beschreven in het "Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” (Overeenkomst over de brandveiligheid en structurele stabiliteit van textielateliers in Bangladesh). Vanuit ons oogpunt is deze overeenkomst een cruciaal instrument voor de voortdurende verbetering van de veiligheid van werknemers in de lokale textielindustrie – ook in haar toekomstige vorm als “Ready-Made Garments (RMG) Sustainability Council (RSC)”.

Bovendien zijn we betrokken bij het initiatief voor "Leefbare Lonen” binnen de Textile Alliance. Vanuit dit perspectief hebben we onze inkooppraktijken in 2019 en 2020 geëvalueerd aan de hand van de “Purchasing Practices Self Assessment” (PPSA – zelfevaluatie van inkooppraktijken). Alle ALDI-landen en ook ALDI CR-Support Asia Ltd. in Hong Kong hebben aan deze analyse meegewerkt. Op basis van de bevindingen werd een overeenkomstig actieplan opgesteld en uitgevoerd. In 2021 zullen we deze analyse voortzetten en de focus met behulp van zogenaamde “Purchasing Practices Assessments” (PPA – evaluaties van inkooppraktijken) uitbreiden naar onze leveranciers en productievestigingen.

Tegen 2027: Leveranciersevaluaties voor alle leveranciers van risicogrondstoffen

Aan de hand van onze leveranciersevaluatie (Corporate Responsibility Supplier Evaluation – CRSE) beoordelen we de sociale normen van onze toeleveranciers en gaan we na of zij in staat zijn om geschikte productievestigingen te selecteren en de hierin toegepaste arbeids- en sociale normen voortdurend te verbeteren.

Het CRSE-evaluatieproces is begin 2020 ingevoerd voor de productgroep ‘schoenen’, gevolgd door de productgroepen ‘doe-het-zelf-producten’ en ‘huishoudproducten’. Daarnaast zijn we in 2020 begonnen met een proefproject voor de toeleveringsketens van vis en zeevruchten in het algemeen en van tonijn in het bijzonder. In 2020 hebben we ook onze internationale pool van leveranciers van kledingtextiel voor ALDI Nord kritisch tegen het licht gehouden. Het doel is om het leveranciersbestand te consolideren en om bij herhaaldelijk negatieve beoordelingen onze handelsrelaties met leveranciers te beëindigen. In de komende jaren zullen we de uitgebreide CR-evaluatie van leveranciers en productievestigingen voortzetten en combineren met strategische meetings. De CRSE-evaluaties moeten uiterlijk in 2027 voor alle toeleveringsketens met een hoog risico ingevoerd worden.

Op lange termijn willen we deze maatregelen aanvullen met de ontwikkeling van ondernemingsoverkoepelende strategieën voor een ethisch verantwoord inkoopproces (‘ethical sourcing’). Het is de bedoeling om naast de certificeringen ook andere criteria inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in onze inkoopbeslissingen te integreren. Zo moet bijvoorbeeld worden nagegaan hoe de leveranciers de arbeidsomstandigheden in het land van herkomst controleren en of zij speciale programma's promoten die extra steun bieden aan plaatselijke werknemers en hun gezinnen.

Certificeringen en lidmaatschappen

Producenten van groenten en fruit en van bloemen en planten moeten een geldige "GLOBALG.A.P."-certificering volgens de Integrated Farm Assurance Standard (IFA – standaard voor een gecontroleerde agrarische bedrijfsvoering) én een attest van een sociale evaluatie zoals "GRASP" (GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice) of een gelijkwaardige of hogere sociale norm kunnen voorleggen. Eind 2020 bedroeg het aandeel van producentenbedrijven met een dergelijk certificeringsbewijs voor alle ALDI-ondernemingen samen bijna 100 procent. In 2017 zijn we, overeenkomstig onze internationale CR-vereisten, begonnen met de aankoop van (Bio-)Fairtrade- en Rainforest Alliance-gecertificeerde bananen.* Alleen bij ALDI Polen worden uitsluitend Bio- en Rainforest Alliance-gecertificeerde bananen (zonder Fairtrade-certificaat) aangeboden. Sinds 2019 gelden in de hele groep soortgelijke regels voor de aankoop van ananas. Leveranciers moeten minstens een Fairtrade- of een “SCS Sustainably Grown”-certificering kunnen voorleggen. Als onderdeel van ons Internationaal Bloemen- en Planteninkoopbeleid verkopen ALDI-ondernemingen sinds 2020 uitsluitend gecertificeerd duurzame bloemen en planten.

Als lid van het initiatief "Forum Nachhaltiger Kakao" (Forum voor Duurzame Cacao) steunen we sinds 2015 het "PRO-PLANTEURS"-project, dat de arbeids- en levensomstandigheden van cacaoboeren in Ivoorkust verbetert. We zullen ook in de tweede projectfase – die loopt van 2020 tot 2025 – PRO-PLANTEURS blijven ondersteunen. In 2020 zijn we als eerste discounter toegetreden tot het Open Chain-initiatief van “Tony's Chocolonely”, dat zich inzet voor de bescherming van de mensenrechten bij de productie van chocolade. Samen werken we aan een missie om de heersende normen binnen de cacao-industrie te veranderen door de arbeidsomstandigheden doorheen alle toeleveringsketens te verbeteren en de transparantie bij de inkoop van cacaobonen te vergroten. Sinds het voorjaar van 2021 is de chocolade onder het eigen merk Choceur in alle winkels in Duitsland in drie smaken verkrijgbaar. Het product zal in 2021 ook internationaal in de ALDI-winkels aangeboden worden, deels als promotieartikel maar ook binnen het standaardassortiment.

Wat kruiden- en vruchtenthee betreft, was eind 2020 ongeveer 51 procent van de eigenmerkartikelen in alle ALDI-ondernemingen duurzaam gecertificeerd (UEBT/UTZ, EU-Bio-logo, Fairtrade of UTZ-/Rainforest Alliance Certified-zegel). Daarmee doen we ruimschoots beter dan onze doelstelling om het aandeel gecertificeerd duurzame grondstoffen voor kruiden- en vruchtenthee in onze eigenmerkartikelen tegen eind 2020 te verhogen tot 40 procent.

* In het Duurzaamheidsrapport van 2019 hebben we gecommuniceerd dat al sinds 2017 voor alle ALDI Nord-landen duurzaam gecertificeerde bananen worden ingekocht. In 2017 was dit echter alleen van toepassing op ALDI-ondernemingen in België, Duitsland en Nederland.

Waardering van werknemers bij ALDI Nord

De werknemers van ALDI, momenteel meer dan 79.000, zijn altijd al een van de pijlers van het succes van de ALDI-ondernemingen geweest. Onze Human Resources- (HR-)principes en het zogenaamde werkgeversimago steunen op dit fundament. Daarbij hanteren we een holistische aanpak die alle HR-domeinen afdekt (zie Duurzaamheidsrapport 2019). Vanwege de uitdagingen in verband met de COVID-19-pandemie lag het zwaartepunt van de HR-werkzaamheden in 2020 op digitalisering, denk aan digitale samenwerking, processen, opleidingen en gesprekken met werknemers en de invoering van digitale media. Ook de verdere ontwikkeling van het begrip leiderschap in tijden van digitale samenwerking stond op de agenda.

Organisatie bij ALDI Nord

De verantwoordelijkheid voor personeelsaangelegenheden is lokaal georganiseerd. Deze gedecentraliseerde aanpak zorgt ervoor dat regionale aangelegenheden optimaal en afgestemd op de specifieke locatie aangepakt kunnen worden. De missie van de onderneming, de HR-normen en de managementmissie "Echte kooplui” gelden daarbij als gemeenschappelijke basis voor het HR-werk. Sinds 2019 investeren we in de uitbreiding en versterking van de HR-teams in de ALDI-ondernemingen. Zo werd in een groot deel van de regionale ondernemingen de functie van HR Business Partner gecreëerd. Als "change agents" zijn zij verantwoordelijk voor de praktische realisatie van de gemeenschappelijke HR-beginselen. Ze leggen de focus op werknemers en zorgen voor hoge standaarden binnen de HR-activiteiten. Ook in 2020 zijn we blijven werken aan de versterking van onze HR-teams.

De vrijheid van vereniging is gewaarborgd in de vestigingen van ALDI Nord. In de ALDI Nord-landen zijn er ook werknemersvertegenwoordigers of vindt de dialoog rechtstreeks met de respectieve vakbonden plaats (zie Duurzaamheidsrapportg 2015]).

Diversiteit en behoud van werknemers

In de negen Europese landen waar ALDI-ondernemingen actief zijn, werken mensen van over de hele wereld. Deze diversiteit maakt deel uit van ALDI Nord omdat ze de samenwerking verrijkt en ook de diversiteit van onze klanten weerspiegelt. Alle werknemers van ALDI moeten dezelfde kansen krijgen, ongeacht geslacht, leeftijd, godsdienstige overtuiging of wereldbeschouwing, seksuele identiteit, afkomst of lichamelijke beperking. De ALDI-ondernemingen verwerpen elke vorm van discriminatie. Onze waarden worden ook uiteengezet in de CR-Policy van ALDI Nord. In 2020 maakten vrouwen ongeveer 67 procent uit van ons personeelsbestand (2019: 65 procent). Het aandeel vrouwelijke werknemers in managementfuncties bedroeg in het rapporteringsjaar 34 procent (2019: 32 procent). Bovendien wordt ongeveer de helft van onze winkels door vrouwen geleid. We zien dit als een bevestiging van onze filosofie om bij het invullen van managementfuncties duidelijk de nadruk te leggen op individuele prestaties. Door in maart 2021 de Women's Empowerment Principles van de Verenigde Naties te ondertekenen, hebben we ons engagement voor meer gendergelijkheid binnen onze ondernemingsgroep en doorheen onze internationale toeleveringsketens ook naar buiten toe bevestigd.

ALDI Nord streeft naar langdurige arbeidsrelaties met een eerlijke verloning en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Het merendeel van de arbeidscontracten bij ALDI-ondernemingen is van onbepaalde duur (bijna 79 procent in 2020). De loyaliteit van de werknemers ligt bij ALDI Nord ook altijd hoger dan het gemiddelde binnen de retailsector. Alle werknemers van ALDI worden – ongeacht hun geslacht – eerlijk conform hun prestaties beloond.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van werknemers maakt inherent deel uit van de corporate identity van de ALDI-ondernemingen. We concentreren ons daarbij op maatregelen die de gezondheid en veiligheid van werknemers bevorderen, preventieve gezondheidsmaatregelen, een eerlijke verloning en eerlijke arbeidscontractvoorwaarden, en gelijke kansen voor alle werknemers. Tegelijkertijd bevorderen deze maatregelen het engagement en de motivatie van onze werknemers.

In 2020 werden ook wij bijzonder zwaar op de proef gesteld door de COVID-19-pandemie. De ALDI Nord-ondernemingsgroep heeft al in een vroeg stadium de eisen die voortvloeien uit de wereldwijde pandemie ter harte genomen en de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van haar werknemers en klanten op zich genomen. Al in het voorjaar van 2020 zijn de technische voorwaarden gecreëerd om, binnen de domeinen waar dit mogelijk is, mobiel werken te faciliteren. Dit was vooral van toepassing op de administratie- en serviceafdelingen. Tegelijk hebben we, daar waar direct contact met de klant noodzakelijk is, uitgebreide beschermingsmaatregelen voor werknemers en klanten getroffen. Op die manier konden we de goede werking en voedselbevoorrading in alle ALDI Nord-landen op elk moment verzekeren. ALDI Nord kon dus zelfs tijdens de pandemie haar verantwoordelijkheid als verantwoordelijke werkgever en leverancier van levensmiddelen nakomen.

Beheer van sollicitanten

Om de levering van goederen aan de bevolking tijdens de pandemie te garanderen, heeft ALDI Nord in 2020 extra werknemers aangeworven. Het doel blijft om de groei van het personeel te ondersteunen en sollicitanten snel en gemakkelijk toegang te geven tot ALDI Nord. Inwerkprogramma's, zoals de ALDI POWER DAYS van een week voor nieuwe medewerkers van ALDI Einkauf, werden in het kader van de COVID-19-pandemie volledig digitaal georganiseerd.

Bijscholing

De systematische verdere ontwikkeling van werknemers is een sleutelelement om het succes van ALDI Nord op lange termijn veilig te stellen. Daarom hebben we in 2019 de ALDI Academy gelanceerd. Hiermee willen we in Duitsland een uitgebreid bijscholingsaanbod opbouwen. Zo bieden we op dit moment onder meer coachingsessies voor managers en opleidingen over feedbackcultuur, situationeel leiderschap en actieve werknemersparticipatie aan. Deze bijscholingscursussen helpen managers – en dus ook de ALDI-medewerkers – om beter in te spelen op de behoeften van de klant. Ondanks de uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben we het bijscholingsaanbod in 2020 naar bijkomende werknemersgroepen kunnen uitbreiden door de opleidingen naar digitale leervormen om te zetten. Deze opleidingen variëren van digitaal taalonderricht tot uitgebreide projectmanagementopleidingen. Het plan om de ALDI Academy in andere landen op te zetten, kon in 2020 vanwege de pandemie nog niet gerealiseerd worden. Maar ook in de andere landen staan er vandaag al bijscholingsprogramma’s ter beschikking.

Klachtensystemen

Door klachtensystemen in te voeren, voldoen we aan onze verplichting als werkgever om discriminatie te onderzoeken. Bij ALDI Nederland kunnen werknemers discriminatie, pestgedrag, intimidatie of ander ongewenst gedrag vertrouwelijk melden bij een vertrouwenspersoon. In Spanje is sinds 2019 – naast andere meldingsmogelijkheden van discriminatie-incidenten – een nieuw klachtensysteem (klokkenluiderssysteem) actief. Via dit systeem kunnen werknemers toegang krijgen tot een protocol dat voorlichting geeft over het voorkomen van en omgaan met misbruik op het werk. Na ALDI Nord Duitsland en ALDI Frankrijk hebben sinds 2020 ook ALDI Polen, ALDI Spanje, ALDI Nederland, ALDI Portugal en ALDI Denemarken klachtensystemen voor het melden van discriminatiegevallen ingevoerd.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch