1. Startpagina
  2. Glossarium

Glossarium

ALDI Factory Advancement Project

In 2013 lanceerde ALDI het ALDI Factory Advancement (AFA) Project voor productievestigingen in de kledingindustrie in Bangladesh. Het project heeft tot doel de arbeidsomstandigheden te verbeteren en bij te dragen tot de totstandkoming van duurzame sociale verhoudingen in de productievestigingen.

amfori BEPI

Amfori BEPI is een initiatief van amfori (voorheen: Foreign Trade Association, FTA). Het doel van amfori BEPI is het bevorderen van milieubescherming in de toeleveringsketens in productielanden, onder andere bij chemisch intensieve productieprocessen.

amfori BSCI

Het amfori BSCI-initiatief werd in 2003 door amfori (voorheen: Foreign Trade Association, FTA) in het leven geroepen. Amfori BSCI is een initiatief van industriële en commerciële bedrijven en heeft tot doel veilige en sociaal rechtvaardige omstandigheden binnen de toeleveringsketen te garanderen. 

amfori BSCI-Audit

De naleving van de amfori BSCI-gedragscode wordt aan de hand van controles ter plaatse (audits) gecontroleerd en geëvalueerd. Indien bij de audits essentiële bezwaren naar voren komen, moeten de productievestigingen binnen de 60 werkdagen een verbeteractieplan opstellen. In dat geval wordt uiterlijk na één jaar een nieuwe audit uitgevoerd. ALDI Nord verwacht van alle leveranciers dat zij eventuele gebreken zo snel mogelijk verhelpen en dat zij regelmatig statusrapporten over de stand van zaken en bijhorende documentatie voorleggen.

amfori BSCI-gedragscode

De gedragscode is gebaseerd op talrijke internationale akkoorden, waaronder de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization, ILO) of de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN). Deze omvat elf centrale werknemersrechten, onder andere vrijheid van vereniging en vergadering alsook het verbod op discriminatie en op kinder- of dwangarbeid. De amfori BSCI-deelnemers verbinden zich er niet enkel toe zelf de gedragscode van amfori BSCI na te leven, maar verwachten dit ook van hun partners. Bij ALDI Nord is dit voor alle leveranciers contractueel vastgelegd.

Aquaculture Stewardship Council

De Aquaculture Stewardship Council (ASC) is een onafhankelijke, wereldwijde non-profitorganisatie, die in 2010 werd opgericht door het World Wide Fund for Nature (WWF) en het Sustainable Trade Initiative (IDH). De ASC heeft als doel de viskweek wereldwijd duurzamer te maken. De norm staat voor ecologisch en maatschappelijk verantwoorde viskweek.

Bangladesh Accord on Fire and Building Safety

Deze overeenkomst ter verbetering van de brandveiligheid en de veiligheid van gebouwen in Bangladesh is opgesteld na het ongeval in Rana Plaza in april 2013. ALDI Nord heeft het ondertekend in mei 2013. Naar onze mening is de overeenkomst een belangrijke en fundamentele stap om de veiligheid van werknemers in de textielindustrie in Bangladesh te verbeteren. In de overeenkomst zijn onder andere onafhankelijke veiligheidsinspecties afgesproken.

Book & Claim-certificaten

Het toeleveringsketenmodel Book and Claim stelt RSPO-gecertificeerde molens, palmpitcrushers en onafhankelijke groepen kleine boeren in staat om RSPO-certificaten voor bepaalde hoeveelheden palmolie te verkopen aan eindverbruikers die niet-gecertificeerde/conventionele palmolieproducten verkopen.

Molens, palmpitcrushers en onafhankelijke groepen kleine boeren kunnen hun gecertificeerde hoeveelheden verkopen via één of meer van de vier toeleveringsketenmodellen. Daarbij wordt gegarandeerd dat een bepaalde hoeveelheid slechts één keer verkocht wordt. RSPO-leden kunnen RSPO-certificaten kopen ter compensatie van de hoeveelheid niet-gecertificeerde/conventionele palmolieproducten die ze gebruiken in hun processen. Op die manier garanderen ze dat ergens ter wereld een hoeveelheid duurzame palmolie geproduceerd wordt die gelijk is aan de hoeveelheid gekochte certificaten. Met de aankoop van RSPO-certificaten creëren kopers mogelijkheden voor verkopers om duurzaam te produceren (bron: RSPO (2017): RSPO-toeleveringsketennorm).

BREEAM

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology. De norm is één van de oudste en internationaal meest erkende certificeringssystemen voor duurzaam bouwen.

Bündnis für nachhaltige Textilien

De Bündnis für nachhaltige Textilien (Verbond duurzaam textiel) is een multistakeholderinitiatief met ongeveer 150 leden uit het bedrijfsleven, de politiek en het maatschappelijke middenveld. Het doel is om gezamenlijk de omstandigheden in de internationale textielproductie te verbeteren – van grondstofproductie tot afvalverwerking. Het verbond werd in oktober 2014 in het leven geroepen door de Duitse minister voor Ontwikkeling, Dr. Gerd Müller. De leden van het verbond bestrijken vandaag ongeveer de helft van de Duitse textielmarkt. Tegen eind 2018 moet dit 75 procent worden.

Compliance

Onder ‘compliance’ verstaan we alle maatregelen die garanderen dat het bedrijf, zijn afdelingen en werknemers voldoen aan alle wettelijke vereisten en verboden, interne richtlijnen (bijvoorbeeld omtrent CR), contractuele vereisten van derden (Codes of Conduct) of vrijwillige verbintenissen (bijvoorbeeld tot bepaalde codes van sectorinitiatieven).

EU Biolabel

Alle vis en schaal- en schelpdieren met het biolabel zijn geproduceerd en gecontroleerd in overeenstemming met de EU-wetgeving. Het biolabel staat onder andere voor gecontroleerde waterkwaliteit, het in acht nemen van de natuurlijke leefomgeving en het gebruik van biogecertificeerde voermiddelen.

European Clothing Action Plan

Het European Clothing Action Plan (ECAP) is een door EU LIFE gefinancierd project dat tot doel heeft de negatieve milieueffecten van de textielindustrie te verminderen. Hiervoor wordt het kringloopconcept gevolgd en wordt samen met de deelnemende bedrijven en andere stakeholders gewerkt aan maatregelen over de gehele levenscyclus van het product. Het project duurt drieënhalf jaar en loopt af in maart 2019. Intussen werden al concrete doelen gesteld, zoals het verminderen van textielafval in de EU met 90 000 ton, het verminderen van de CO2-, water- en afvalvoetafdruk van de industrie en het informeren van klanten over de bijdrage die zij kunnen leveren door duurzamere consumptie.

Fairtrade

Producten die het Fairtrade-label dragen, zijn afkomstig uit eerlijke handel. Het doel is kleine boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te ondersteunen en hun positie op de wereldmarkt duurzaam te verbeteren. Bij de toekenning van het keurmerk moeten de internationale Fairtrade-normen in acht worden genomen, die betrekking hebben op verreikende sociale, economische en ecologische aspecten.

Food en Non-Food

Onder ‘food’ verstaan we alle levensmiddelen uit het vaste en tijdelijke assortiment, daaronder ook seizoens- en regionale producten. Het vaste assortiment is permanent beschikbaar in de winkels, kan echter verschillen van land tot land. ‘Non-foodproducten’ zijn onder andere onze cosmetica en verzorgingsproducten uit het vaste assortiment en een groot deel van de wekelijkse aanbiedingen, zoals meubels en textiel.

FSC®

De afkorting FSC® staat voor Forest Stewardship Council®, een onafhankelijke certificeringsorganisatie. De FSC® onderscheidt drie categorieën: FSC® 100%, FSC® MIX en FSC® RECYCLED.

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. is een particuliere organisatie die wereldwijd vrijwillige normen heeft ontwikkeld voor de certificering van landbouwproducten (onder andere van groenten en fruit, diervoeder, veeteelt, plant- en zaadgoed, aquacultuur). De controles zijn in het bijzonder gericht op voedselveiligheid, dierenwelzijn, afval- en milieubeheer, gezondheid en veiligheid op het werk. Een GLOBALG.A.P.-gecertificeerde producent kan bewijzen dat alle productiestappen volledig traceerbaar zijn en uitgebreid werden gecontroleerd.

Global Organic Textile Standard

De Global Organic Textile Standard (GOTS) definieert wereldwijd uniforme en veeleisende criteria voor de verwerking van textiel gemaakt van gecertificeerd biologisch geteelde vezels in de gehele textielketen. Deze omvatten de gecontroleerde biologische teelt van katoenvezels, milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde productie en uniforme productetikettering. Alleen textielproducten die voor minstens 70 procent uit biologisch geproduceerde natuurlijke vezels bestaan, kunnen door onafhankelijke testinstituten volgens GOTS worden gecertificeerd.

GRASP

GRASP staat voor GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice en is een vrijwillige aanvullende module bij de GLOBALG.A.P.-certificering voor de evaluatie van sociale praktijken bij landbouwproducenten. De module heeft betrekking op de aspecten veiligheid op het werk, gezondheidsbescherming en sociale belangen van de werknemers, die aan een audit worden onderworpen. Ten slotte helpt een GRASP-evaluatie de producenten een goed sociaal management tot stand te brengen in hun bedrijf. Om het sociale management van producenten beter te kunnen beoordelen, moeten onze groenten- en fruittelers al sinds 2016 een sociale evaluatie volgens GRASP kunnen voorleggen.

IFS Food-norm & -keurmerk

De IFS Food-norm is een door het GFSI goedgekeurde norm voor de controle van voedingsmiddelenfabrikanten. De focus ligt op voedselveiligheid en de kwaliteit van de processen en producten. De norm is zowel van toepassing op producenten van levensmiddelen als op voedselverpakkingsbedrijven. Naast de IFS Food-norm accepteren we in individuele gevallen ook andere door het GFSI goedgekeurde normen voor voedselveiligheid.

Klimaatakkoord van Parijs

Het klimaatakkoord van Parijs is een overeenkomst tussen de 195 lidstaten van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC). Het werd op 12 december 2015 goedgekeurd op de Klimaatconferentie van de VN in Parijs en beoogt de beperking van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde tot onder de 2°C ten opzichte van pre-industriële niveaus.

Leather Working Group

Het doel van de Leather Working Group is het ontwikkelen en onderhouden van protocollen die de milieuverdraagzaamheid en -prestaties van leerfabrikanten beoordelen en duurzame en geschikte milieupraktijken in de leerindustrie bevorderen. De groep wil de leerindustrie verbeteren door zich te concentreren op milieuprioriteiten, beste praktijken vast te stellen en richtlijnen voor te stellen voor voortdurende verbetering op gebied van onder andere energie- en waterverbruik, chemicaliënbeheer en traceerbaarheid.

Marine Stewardship Council

De Marine Stewardship Council (MSC) is een internationale, onafhankelijke non-profitorganisatie die het wereldwijd erkende MSC-keurmerk voor vis uit duurzame visserij beheert. Als een visserij het MSC-keurmerk wil, moet die zich laten evalueren volgens de MSC-milieunorm voor duurzame visserij en aan die norm voldoen.

Organic Content Standard

De Organic Content Standard (OCS) van de organisatie Textile Exchange garandeert een vast aandeel biologisch geteeld katoen in het product. OCS kan niet enkel biokatoen in de productieketen traceren, maar alle biologische vezels (inclusief schapenwol, linnen, enz.).

PEFC™

De afkorting PEFC™ staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, een onafhankelijke, internationale certificeringsorganisatie. PEFC™ maakt het onderscheid tussen twee categorieën: PEFC™ voor gecertificeerde verse vezels en PEFC™ Recycled voor gecertificeerd recyclagemateriaal.

Fysieke certificering

Palmolieproducten kunnen fysiek RSPO-gecertificeerd zijn als ze voldoen aan de vereisten van een van de volgende drie toeleveringsketensystemen: Identity Preserved (IP), Segregation (SEG) of Mass Balance (MB).

1. Identity Preserved (IP): De traceerbaarheid van de olie naar de individuele, concrete plantage is mogelijk. De palmolie wordt gesegregeerd, d.w.z. strikt fysiek gescheiden van niet-gecertificeerde palmolie over de hele toeleveringsketen. In het eindproduct komt enkel gecertificeerde palmolie terecht.

2. Segregation (SEG): Zoals bij IP wordt er enkel gecertificeerde palmolie gebruikt in het eindproduct. Palmolie van verschillende duurzaam gecertificeerde plantages kan wel gemengd worden.

3. Mass Balance (MB): Bij dit systeem wordt gecertificeerde palmolie op een gecontroleerde manier gemengd met niet-gecertificeerde palmolie in de raffinaderij. Het eindproduct bevat dus niet enkel gecertificeerde palmolie. Een voorwaarde voor zo’n systeem is een exacte balancering en volledige controle van de gecertificeerde grondstofstromen doorheen de volledige toeleveringsketen.

Rainforest Alliance

De internationale milieuorganisatie Rainforest Alliance werd opgericht in 1987 in het kader van de strijd tegen de geleidelijke vernietiging van de regenwouden. Het Rainforest Alliance CertifiedTM –keurmerk met de groene kikker identificeert producten als koffie, cacao, thee, bananen of citrusvruchten die afkomstig zijn van boerderijen die duurzame teeltprocessen inzetten. Boeren en producentengroeperingen moeten voldoen aan de strenge criteria van de norm voor duurzame landbouw van de Rainforest Alliance. Die omvatten ecologische, sociale en economische criteria. Er wordt rekening gehouden met betere arbeidsomstandigheden voor werknemers, toegang tot onderwijs en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, gevoelige ecosystemen en in het wild levende dieren, evenals met de traceerbaarheid van grondstoffen.

UTZ

Het UTZ-programma werd in 2002 in het leven geroepen. Het doel: boeren in de landen waar koffie, cacao, thee, kruiden en hazelnoten worden geproduceerd duurzame steun bieden, zodat ze betere toekomstperspectieven kunnen creëren voor hun gezinnen. In tal van opleidings- en bijscholingsprogramma’s krijgen boeren theoretisch onderwijs en praktische ondersteuning op het gebied van goede landbouw- en ondernemerspraktijken. Bovendien worden ecologische maatregelen bij de teelt en de oogst bevorderd om de natuurlijke hulpbronnen op de landbouwgrond in stand te houden. Deze diverse maatregelen verhogen uiteindelijk niet alleen de kwaliteit van de grondstoffen, maar ook de efficiëntie van de teelt en daarmee de financiële opbrengst van de boeren.

Verpakkingsafval

Bij ALDI Nord maken we het onderscheid tussen verkoop-, om- en transportverpakkingen. Onze distributiecentra en winkels zijn verantwoordelijk voor de om- en transportverpakkingen, die in ons dataverzamelingssysteem worden ingevoerd. De omverpakkingen kunnen de klanten ook direct in de winkel achterlaten. De verkoopverpakkingen nemen ze me naar huis.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch