Relevantie

We vinden het belangrijk om te weten welke duurzaamheidshema’s voor onze stakeholders belangrijk zijn en op welke gebieden we een impact op onze omgeving hebben. Enkel zo kunnen we in ons dagelijkse werk en bij de rapportering over duurzaamheid de juiste prioriteiten stellen. We kijken daarvoor naar de resultaten van onze relevantieanalyse.

Vernieuwing van de relevantieanalyse in 2017

[GRI 102-49] Sinds onze eerste relevantieanalyse voor het duurzaamheidsrapport van 2015 hebben we onze methodiek verder ontwikkeld. In 2017 hebben we bijna 3200 stakeholders over de hele ondernemingsgroep bevraagd aan de hand van interviews en online-enquêtes. Zo konden we de draagkracht van onze resultaten duidelijk verhogen. Voor het eerst werden er ook bestaande en potentiële klanten bij de analyse betrokken.

Wat we precies verbeterd hebben:

Bevragingsmethode

[GRI 102-46] We hebben de omvang en reikwijdte van onze bevraging beduidend vergroot. We hebben besloten om in 2017 geen documentenanalyse uit te voeren maar te gaan voor een methode waarbij we de stakeholders direct aanspreken. 3000 klanten in vijf ALDI Nord-landen werden via een professioneel onlineklantenpanel bevraagd. Ook de interne bevraging werd uitgebreid: we hebben er veel meer afdelingen uit de hele ondernemingsgroep bij betrokken, onder andere ook de verschillende managementafdelingen en Corporate Responsibility Managers. In persoonlijke of telefonische interviews spraken we in Duitsland, Portugal en Denemarken met een selectie van leveranciers, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), de ondernemingsraden van twee ondernemingen en met experten. De interviews met experten dienden vooral om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op economie, milieu en maatschappij te beoordelen.

Selectie van stakeholders

[GRI 102-40, 42] In onze bevraging wilden we ons vooral focussen op de stakeholders die het belangrijkst zijn voor ALDI Nord. Daarom werden de stakeholders in groepen ingedeeld en op hun relevantie voor ALDI Nord beoordeeld. Daarbij speelden volgende factoren een rol:

 • Ondervindt de groep van stakeholders invloed van de beslissingen die ALDI Nord maakt op commercieel, economisch, ecologisch en sociaal niveau?
 • Heeft de groep invloed op het succes van het bedrijf?
 • Is er conflictpotentieel tussen de groep met stakeholders en ALDI Nord?

Met deze methode werden de volgende groepen met stakeholders die bijzonder belangrijk zijn voor ALDI Nord opgesteld:

 • Klanten en potentiële klanten
 • Ngo’s, initiatieven en verenigingen
 • Medewerkers
 • Ondernemingsraden
 • Commerciële partners/leveranciers

Met andere groepen van stakeholders zoals politieke figuren of de media houden we rekening in onze dagelijkse werking; ze werden echter niet actief bevraagd in onze relevantieanalyse.

Beoordelingsperspectieven

[GRI 102-46] Alle stakeholders beoordeelden het belang van verschillende duurzaamheidsthema’s op een schaal van “niet belangrijk” tot “zeer belangrijk”. Klanten, ngo’s, medewerkers, ondernemingsraden en leveranciers gaven zo te kennen hoe belangrijk de verschillende thema’s uit hun perspectief als stakeholder zijn. De verschillende directies van de juridisch zelfstandige ondernemingen van ALDI Nord beoordeelden hoe groot de impact van de thema’s op het succes van de onderneming is. We voegden in 2017 nog een extra perspectief toe aan de analyse: dat van duurzaamheidsexperten. Daarvoor interviewden we experten uit de wetenschappelijke en onderzoekswereld en werden CR-experten van ALDI Nord online bevraagd. Voor elk thema werd de invloed van bedrijfsactiviteiten op economie, milieu en maatschappij beoordeeld.

Lijst met thema’s

[GRI 102-49] De respondenten konden 42 thema’s beoordelen. Die thema’s hebben betrekking op onze vijf CR-pijlers en op ons management. De lijst met thema’s is in het rapporteringsjaar herzien om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van handel en duurzaamheid. De vergelijkbaarheid met de resultaten van 2015 is dan ook beperkt.

Relevantiematrix

[GRI 102-46, 47] De resultaten van de enquête zijn samengevat in een relevantiematrix conform de eisen van het Global Reporting Initiative (GRI). De Y-as laat zien hoe belangrijk de thema’s vanuit het perspectief van onze stakeholders zijn (hoe hoger, hoe belangrijker). De X-as geeft voor elk thema de invloed van ALDI Nord op economie, milieu en maatschappij weer vanuit het perspectief van de bevraagde duurzaamheidsexperten (hoe verder rechts, hoe belangrijker). Omcirkelde thema’s zijn thema’s die volgens de directies een ‘zeer hoge’ relevantie hebben voor het zakelijke succes (alle andere thema’s hebben een ‘hoge relevantie’ en worden daarom niet afzonderlijk gemarkeerd).

U kunt de verschillende onderwerpen per thema weergeven door erop te klikken.

Relevantiematrix – Duurzaamheid bij ALDI Nord
management

compliance

 • gegevensbescherming
 • ethische bedrijfspraktijken en compliance

regionale waardecreatie

 • regionale verantwoordelijkheid als investeerder, werkgever, opdrachtgever en leverancier

klantenrelaties

 • klantbenadering en servicekwaliteit  

bedrijfsbeleid

 • duurzaamheid in het bedrijfsbeleid 
 • economisch succes
medewerkerswaardering

veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

 • veiligheid op het werk
 • gezondheid van medewerkers 

aantrekkelijke werkgever

 • opleiding en bijscholing
 • faire werkgever
 • sensibilisering van medewerkers voor duurzaamheid

diversiteit en medezeggenschap

 • betrokkenheid van medewerkers
 • diversiteit en gelijkheid

evenwicht werk-privé

 • evenwicht tussen werk en privé 
behoud van natuurlijke hulpbronnen

voedselverspilling & afval

 • bedrijfsafval
 • vermijden van voedselverspilling

klimaatbescherming

 • vermindering van broeikasgasemissies
 • milieubescherming op bedrijfsterreinen

mobiliteit & logistiek

 • duurzame logistiek
 • duurzame mobiliteit
dialoog

commmunicatie met de klanten

 • verantwoorde marketing en transparante communicatie

transparantie & dialoog

 • dialoog met stakeholders
 • transparantie en verslaggeving

sensibilisering van consumenten

 • sensibilisering voor een gezonde en duurzame levensstijl  
maatschappelijke betrokkenheid

maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • maatschappelijk engagement
 • aanbod van levensmiddelen aan schappelijke prijzen 

gevarieerd productaanbod

 • producten voor bijzondere voedingsbehoeften
ketenverantwoordelijkheid

verpakking & kringloop

 • kringloopeconomie
 • duurzamere verpakkingen

duurzamer assortiment

 • etikettering van producten en diensten
 • meer duurzamere producten
 • productkwaliteit en -veiligheid

duurzame normen in de toeleveringsketen

 • arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen
 • effect van landbouw, bosbouw en visserijop het milieu en de biodiversiteit
 • gebruik van chemicaliën in de productie   
 • dialoog met stakeholders over de toeleveringsketen
 • gebruik van gentechnologie bij de productie
 • engagement voor meer dierenwelzijn 
 • eerlijke zakelijke relaties
 • duurzame inkooppraktijken
 • optimalisering van het grondstofgebruik in de productie 
 • transparantie en traceerbaarheid in de toeleveringsketen

Belangrijkste resultaten

[GRI 102-46] De resultaten bevestigen grosso modo onze voorlopige inschatting. Aan alle thema’s werd een hoge of zeer hoge relevantie toegekend.

De thema’s met betrekking tot ketenverantwoordelijkheid zijn over het algemeen ‘zeer belangrijk’ voor onze stakeholders. Op dat gebied schatten duurzaamheidsexperten de impact op economie, milieu en maatschappij ook ‘zeer hoog’ in. Ook het thema ‘afval en voedselverspilling’ werd als zeer belangrijk geklasseerd. Het intensief gevoerde maatschappelijke discours over voedselverspilling, een thema waar ook ALDI Nord zich mee bezighoudt, is daar duidelijk zichtbaar. Ook de maatschappelijke discussie over verpakkingen komt duidelijk naar voren in de matrix.

Ondanks hun grote belang komen de andere pijlers (medewerkerswaardering, dialoog en behoud van natuurlijke hulpbronnen) minder prominent aan bod. Zoals verwacht werden de thema’s van de pijler ‘maatschappelijke betrokkenheid’ door alle groepen als iets minder belangrijk beoordeeld (in vergelijking met de andere thema’s).

Effecten op verslaggeving

[GRI 102-44] In ons duurzaamheidsrapport van 2017 vind je de belangrijkste thema’s van de matrix terug onder het hoofdstuk
Kernthema’s . Ze zijn gesorteerd volgens aflopende relevantie. Het thema ‘duurzame normen in de toeleveringsketen’ hebben we vanwege de grote relevantie in ‘food’ en ‘non-food’ opgedeeld. Ook het thema ‘duurzamer assortiment’ werd opgesplitst in twee subthema’s: ‘productkwaliteit’ en ‘assortiment’. De thema’s ‘commmunicatie met de klanten’, en ‘klantenrelaties’ werden samen behandeld, net zoals de thema’s ‘diversiteit & medezeggenschap’ en ‘evenwicht werk-privé’.

Voor de selectie van onze ‘highlights’ richten we ons vooral op de topthema’s van onze belangrijkste stakeholders: klanten en ngo’s. Deze worden aangevuld met verschillende kleinere verhalen uit de ondernemingsgroep.

GRI

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch