1. Startpagina
  2. Kernthema’s
  3. Voedselverspilling & afval

Voedselverspilling & afval

[GRI 301/103-1, 306/103-1] Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van ons milieu en zijn natuurlijke hulpbronnen. Het verminderen van afval en het tegengaan van voedselverlies spelen voor ons als retailer een centrale rol. Dat we hier een beslissende rol willen spelen, blijkt uit onze inzet voor de duurzaame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties (United Nations – UN): Het doel is de wereldwijde voedselverspilling per hoofd van de bevolking in de detailhandel en bij de consumenten tegen 2030 te halveren en de afvalproductie terug te dringen (SDG 12, Duurzame consumptie en productie). Wij leveren onze bijdrage om dit doel te bereiken.

Onze benadering

[GRI 301/103-2, 306/103-2] Wij volgen de afvalhiërarchie in vijf fasen: preventie, voorbereiding voor hergebruik, recyclage, andere vormen van verwerking en verwijdering. Wij vermijden afval doordat wij bijvoorbeeld in de logistiek herbruikbare systemen inzetten, zoals transportkisten voor groenten en fruit. Wij controleren welke stoffen hergebruikt kunnen worden en bevorderen het recyclageproces, bijvoorbeeld bij onze verpakkingsmaterialen uit karton of folie. Niet-recycleerbare materialen worden in afvalverbrandingsinstallaties verwerkt voor de terugwinning van energie. Tot slot volgt de verwijdering. In Duitsland volgen we deze hiërarchie consequent: Ons verwerkingspercentage bedraagt 99 procent (zie afvalkerncijfers). Ook in België wordt meer dan 90 procent van ons afval gerecycleerd of – in het geval van organisch afval – vergist.

In onze sector vormen verpakkingen (iets minder dan 82 procent), vooral omverpakkingen, en niet meer voor verkoop geschikte voedingsmiddelen het grootste deel van het afval of voedselverlies. Met stijgende verkoopcijfers neemt ook het afvalvolume van de ondernemingsgroep ALDI Nord toe. Om ons afvalmanagement verder te optimaliseren, hebben wij in Duitsland in het rapporteringsjaar de functie van Logistieke Manager Afvalbeheer gecreëerd.

Bovendien werken wij momenteel een internationale richtlijn ter beperking van voedselverlies uit. Het was gepland om dit eind 2017 te publiceren. De verschillende randvoorwaarden in de individuele ALDI Nord-landen en toekomstige voor de hele EU geldende eisen vereisen echter een langere verwerkingstijd.

Organisatie & verantwoordelijkheden

[GRI 301/103-2/3, 306/103-2/3] Het afvalmanagement en voorkomen van voedselverlies worden over alle afdelingen heen gecontroleerd en georganiseerd. De CR-, logistieke en kwaliteitsverantwoordelijken in de hele ondernemingsgroep werken samen in verschillende constellaties om strategische concepten, doelstellingen en maatregelen te ontwikkelen. De afstemming tussen de ALDI-ondernemingen in de landen gebeurt via de afdeling logistiek van ALDI Einkauf. Indien nodig wordt de CR-afdeling hierbij betrokken. De Logistieke Manager Afvalbeheer wisselt informatie uit met de verantwoordelijken in de ALDI Nord-landen alsook met externe dienstverleners om de materiaalstromen verder te optimaliseren. Bevindingen uit het afvalmanagement in Duitsland kunnen zo verbeteringen in de volledige ondernemingsgroep tot stand brengen.

Richtlijnen & reguleringen

[GRI 301/103-2/3, 306/103-2/3] De Europese kaderrichtlijn afvalstoffen definieert het afvalmanagement voor alle landen van de ondernemingsgroep. Tijdens de rapporteringsperiode heeft ALDI Nord Duitsland gewerkt aan de uitvoering van de bijgewerkte verordening inzake industrieel afval (Gewerbeabfallverordnung) voor de implementatie van de vereiste afvalhiërarchie van de Duitse recyclagewet (Kreislaufwirtschaftgesetz). In het kader van de uitvoering van de verordening inzake industrieel afval heeft de afdeling logistiek opleidingsdocumenten verstrekt aan onze regionale vestigingen. De Manager Logistiek ter plaatse is verantwoordelijk voor de naleving van de daarin opgenomen richtlijnen.

Vooruitgang & maatregelen 2017

[GRI 301-103-2/3, 306/103-2/3] De ALDI-ondernemingen in de landen werken samen met nationale voedselbanken, met sommige reeds enkele jaren. Wij breiden onze samenwerking steeds uit. In het rapporteringsjaar heeft 75 procent van onze winkels niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte levensmiddelen gedoneerd (2016: 65 procent).

In 2017 zijn wij in Duitsland lid geworden van het EU-initiatief REFRESH (“Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain”). Het project heeft betrekking op de preventie en recyclage van voedselafval in alle stadia van de waardecreatieketen. In Nederland nemen we deel aan twee onderzoeksprojecten en voeren we campagnes tegen voedselverspilling in alle andere landen.

Doelstellingen & status

[GRI 306/103-2/3] In ons CR-programma hebben wij in 2015 het volgende doel geformuleerd: een richtlijn inzake de omgang met niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte levensmiddelen in de winkels ontwikkelen. De richtlijn wordt momenteel nog uitgewerkt.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: maatschappelijke betrokkenheid & dialoog

Doelstelling

Status

Streefdatum

Streefwaarde

Bereik

Introductie van een richtlijn voor de omgang met levensmiddelen die niet meer verkocht mogen worden in de winkels

nog in ontwikkeling

2017

opstellen en invoeren

ondernemingsgroep

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord doel bereikt lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord lopend proces

Kerncijfers

Voedseldonaties [GRI 306-2]

Aantal winkels die niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte voedingsmiddelen aan liefdadigheidsinstellingen schenken in vergelijking met het totale aantal winkels (in procent)

In principe plannen wij goederen op zodanige wijze dat er zo min mogelijk verliezen optreden. Eventuele overschotten worden indien mogelijk gedoneerd. Niet alle vestigingen beschikken over partners die voedseldonaties aanvaarden.

2015

2016

2017

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

België/Luxemburg1

100,0

100,0

100,0

Denemarken

3,6

3,6

18,1

Duitsland

98,1

99,1

99,0

Frankrijk23,4

Nederland


28,7

74,2

Polen

4,8

24,6

38,7

Portugal

8,5

25,0

31,6

Spanje

76,5

75,4

76,1

Ondernemingsgroep

61,5

65,2

75,4

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Afvalhoeveelheden in Duitsland [GRI 306-2]

Afvalhoeveelheden volgens type afval (in ton)1

De afvalhoeveelheid in Duitsland is licht gestegen ten opzichte van 2016, waarbij het grootste deel van het afval aan verpakkingsafval te wijten is. Gevaarlijk afval maakt met 420 ton slechts ongeveer 0,2 procent uit van het totale afvalvolume. Hieronder vallen voornamelijk gebruikte olie, oliefilters, voertuigbatterijen en kwikhoudende TL-buizen. De hoeveelheid afval kan op dit moment alleen worden geregistreerd voor onze Duitse vestigingen. Internationalisering is gepland voor de komende jaren.

2015

20162

2017

Gevaarlijk afval

493

414

420

Papier/karton

432

450

400

Stedelijk afval3

22.129

22.320

24.550

Afval van de productie en verwerking van levensmiddelen4

8.173

11.102

11.343

Verpakkingsafval

156.580

161.290

164.000

Waarvan folie/plastic

3.986

3.578

3.432

Waarvan karton/ papier

121.331

125.174

128.549

Waarvan pet

31.264

32.538

31.864

Overige5155

Gebruikte toestellen

70

56

52

Totale hoeveelheid afval

187.878

195.632

200.765

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 Industrieel afval. Hieronder vallen “restafval”, verpakte levensmiddelen, grof afval, hout en schroot.
4 Hieronder valt ook afval van bedrijfsrestaurants en bake-offgoederen.
5 Hieronder valt ook ander verpakkingsafval zoals bloempotten of plantenbakken. Deze categorie werd in 2017 geïntroduceerd.

Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode [GRI 306-2]

Afvalhoeveelheden volgens verwijderingsmethode in Duitsland (in procent)*

In 2017 werd met circa 99 procent het grootste deel van het ongevaarlijke afval hergebruikt of gerecycleerd (inclusief compostering).

Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode – Duurzaamheid bij ALDI Nord

1 De toewijzing volgens verwijderingsmethode is deels gebaseerd op prognoses.
2 Inclusief verbranding voor energieterugwinning.

Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode [GRI 306-2]

Afvalhoeveelheden volgens verwijderingsmethode in Duitsland (in procent)1

In 2017 werd met circa 99 procent het grootste deel van het ongevaarlijke afval hergebruikt of gerecycleerd (inclusief compostering).

2015

2016

2017

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Hergebruik en recycling2

96,38

96,80

96,76

Storting

0,03

0,02

0,18

Verbranding (massaverbranding)

1,54

1,08

0,85

Compostering

2,06

2,10

2,20

1 De toewijzing volgens verwijderingsmethode is deels gebaseerd op prognoses.
2 Inclusief verbranding voor energieterugwinning.

SDG

GRI

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
Highlights

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch