Klimaatbescherming

[GRI 302/103-1/2, 305/103-1/2] Wij verbinden ons ertoe de gevolgen van onze handelsactiviteiten op het klimaat te verminderen. Reeds in 2015 hebben wij in onze CR-policy een eis geformuleerd om op een klimaatvriendelijke manier te handelen. In ons in 2018 goedgekeurde klimaatbeschermingsbeleid hebben we onszelf een ambitieuze klimaatdoelstelling opgelegd en creëren we een kader voor uitgebreide maatregelen. Op deze manier dragen we bij aan het behalen van de doelstellingen van het internationale Klimaatakkoord van Parijs* en aan de uitvoering van de 13de duurzaamheidsdoelstelling “Klimaatactie”, geformuleerd in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties (United Nations – UN).

Onze benadering

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] ALDI Nord heeft een duidelijke klimaatbeschermingsdoelstelling vooropgesteld: Wij verbinden ons ertoe onze broeikasgasemissies tegen 2021 in de hele ondernemingsgroep met 40 procent ten opzichte van 2015 te verlagen. Deze doelstelling geldt voor alle emissies die wij zelf veroorzaken bij onze bedrijfsactiviteiten (scope 1- en scope 2-emissies). Onze doelstellingen en maatregelen zijn in ons internationaal klimaatbeschermingsbeleid samengevat.

Onze klimaatstrategie is langetermijngericht en bestaat uit twee prioriteiten:

  • Door efficiëntiemaatregelen besparen we energie, koelmiddelen en brandstof. Dat doen we vooral daar waar het verbruik het hoogst is.
  • We gebruiken meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zowel door onze eigen productie als, in toenemende mate, de inkoop van elektriciteit.

Onze klimaatbalans deelt onze broeikasgasemissies in volgens emissiebronnen en toont zo de uitgangspunten voor onze klimaatbeschermingsmaatregelen. Deze balans wordt opgemaakt conform de erkende normen van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol en wordt door een auditeur gecontroleerd.

Een overzicht van onze belangrijkste emissiebronnen
  • Winkels: Zoals typisch is voor de detailhandel, gebruiken onze winkels de meeste energie voor het koelen van voedsel, winkelverlichting en verwarming.
  • Koeltechniek: De koeling van onze producten vereist het gebruik van koelmiddelen. Koelmiddelen kunnen door lekken in de atmosfeer terechtkomen en zo bijdragen tot de opwarming van de aarde.
  • Logistiek: Ongeveer één achtste van onze broeikasgasemissies in de hele ondernemingsgroep is te wijten aan het dieselverbruik van de vrachtwagens, zie ook “Mobiliteit & logistiek“.
  • Distributiecentra: In onze distributiecentra is de verlichting voor een groot deel van het stroomverbruik verantwoordelijk (tot 50 procent).

Om ervoor te zorgen dat klimaatbescherming in het hele bedrijf consequent wordt toegepast, moet het een economische factor worden. Daarom leggen wij in de loop van 2018 een interne prijs per ton CO2 vast. Deze prijs moet worden toegepast bij alle investeringsbeslissingen die betrekking hebben op emissies. Zo willen wij de klimaatbescherming in onze bedrijfsprocessen verankeren.

Organisatie & verantwoordelijkheden

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] Voor de klimaatbescherming is de samenwerking en kennis van verschillende afdelingen vereist. Daarbij moet gegarandeerd worden dat wij snel en flexibel op nieuwe technologische ontwikkelingen en politieke randvoorwaarden kunnen reageren. Daarbij garanderen we dat alle betrokken afdelingen, vakdomeinen en expertenteams (CR, Immobiliën en Expansie, Koeltechniek, Logistiek) in een expertenpanel informatie met elkaar uitwisselen.

Richtlijnen & verordeningen

Ons internationaal klimaatbeschermingsbeleid creëert voor de hele ondernemingsgroep een kader voor onze klimaatbeschermingsmaatregelen. Dit beleid werd in het voorjaar van 2018 goedgekeurd.

Op wetgevingsgebied is vooral de verordening van de Europese Unie (EU) inzake gefluoreerde broeikasgassen relevant voor ons. Het doel van deze verordening is de verlaging van de emissies in de hele EU tegen 2030. Gefluoreerde broeikasgassen worden voornamelijk gegenereerd door de koeltechniek in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

Vooruitgang & maatregelen 2017

[GRI 302/103-1/2, 305/103-1/2]

Klimaatstrategie met concrete maatregelen ontwikkeld

In het rapporteringsjaar 2017 hebben wij de ontwikkeling van de ALDI Nord-klimaatstrategie voltooid. In het kader van de ontwikkeling werden reeds uitgevoerde klimaatbeschermingsprojecten geanalyseerd en potentiële nieuwe maatregelen onderzocht. Het resultaat van de analyse is een breed pakket potentiële klimaatbeschermingsmaatregelen. De ALDI-vestigingen van een land beslissen aan de hand van individuele criteria met welke maatregelen ze hun nationale klimaatdoelstellingen het best kunnen bereiken.

Winkels: innovatieve techniek verlaagt het energieverbruik

Ongeveer één vierde van het stroomverbruik van een winkel wordt gebruikt voor de verlichting van de winkelruimte. In alle landen wordt sinds 2016 in nieuwe winkels ledverlichting geplaatst. Deze verlichting verbruikt tot 50 procent minder stroom dan de huidige verlichting. Sinds 2017 schakelen wij ook in onze bestaande winkels in de meeste landen de binnenverlichting volledig om naar ledverlichting, inclusief de verlichting van de koelinstallaties. Aangezien bij ledverlichting minder warmte ontstaat dan bij de andere verlichtingstypes, is er minder stroom nodig voor de koeling. In onze vernieuwde winkels verminderen we de behoefte aan kunstlicht door middel van vensters tot op de grond en verlichten wij de winkelruimte na sluitingstijd naar aanwezigheid. Ook voor de verlichting van de buitenvoorzieningen, parkings, magazijnen en bijgebouwen gebruiken we LED-technologie.

Een ander uitgangspunt voor meer klimaatbescherming in onze winkels is de koeltechniek. Diepgevroren producten worden in koffermodellen aangeboden, in onze nieuwe winkels ook in diepvrieskasten. Voor onze winkels in Duitsland worden bijvoorbeeld nog uitsluitend diepvrieskoffers met een natuurlijk koelmiddel aangekocht. Dankzij de regelbare compressoren en ledverlichting verbruiken ze tot 35 procent minder stroom dan gelijkaardige oudere modellen. Bij de diepvrieskasten wordt sinds 2017 de CO2-koeltechniek in de meeste nieuwe en vernieuwde winkels toegepast. De CO2-ventilatiesystemen in nieuwe gebouwen worden ook gebruikt voor verwarming. Ze recupereren de warmte die tijdens de koeling wordt opgewekt – evenals de warmte uit de afvoerlucht.

De nieuwe techniek wordt aangevuld door een uitgebreid beheer van energiegegevens. In Duitsland hebben wij in 2017 in al onze winkels en distributiecentra een systeem ingevoerd dat actuele gegevens over het energieverbruik verschaft. In Spanje hanteren we in 40 winkels een energiemanagementsysteem waarmee we het energieverbruik van de belangrijkste verbruikers digitaal registreren en centraal evalueren. In Nederland introduceren wij in 2018 een energiemanagementsysteem conform de norm ISO 50001.

Koelmiddelen: beperkt verlies en milieuvriendelijk alternatief

De daling van zogenaamde lekken van koelmiddelen is een belangrijke bouwsteen van onze klimaatstrategie. Naast regelmatige lektesten hebben we in 2017 de nationale introductie van een digitaal monitoringsysteem in onze Duitse vestigingen afgerond. Het biedt een snel overzicht van alle koelsystemen door middel van gegevensverzameling en -analyse. In Frankrijk en Nederland werken we momenteel aan een nationale invoering van het systeem.

Tegelijkertijd vervangen wij de huidige koelmiddelen steeds meer door milieuvriendelijke alternatieven. Wij schakelen alle koel- en diepvriesinstallaties in Duitsland stap voor stap om naar het natuurlijke koelmiddel propaan (R290) dat heel weinig broeikasgassen uitstoot. In onze nieuwe CO2-koelsystemen wordt CO2 als koelmiddel gebruikt.

Tussen 2015 en 2017 hebben we de uitstoot door het verlies van koelmiddelen met 16 procent verminderd, namelijk met ongeveer 99.000 ton CO2-equivalenten.

Distributiecentra: efficiënte en op aanwezigheid afgestemde verlichting

Wij zijn van plan om de verlichting in onze Belgische en Duitse distributiecentra om te schakelen naar ledverlichting; in Denemarken is dit reeds gebeurd. Eind 2017 hadden wij in de hele ondernemingsgroep de verlichting in reeds 27 van de 73 distributiecentra aangepast; twee werden eind 2017 gesloten. Over het geheel genomen verwachten we dat door de omschakeling jaarlijks tot 3.000 ton CO2-emissies wordt uitgespaard. Bovendien onderzoeken we in de distributiecentra het gebruik van aan aanwezigheid aangepaste verlichting met bewegingsmelders en lichtsensoren.

Hernieuwbare energiebronnen: meer groene stroom tegen 2021

De daken van talrijke winkels en distributiecentra zijn uitgerust met zonnepanelen. In 2017 hadden onze installaties reeds meer dan 32.000 kWp (kilowatt peak) opgewekt en meer dan 23.000 MWh stroom geproduceerd. Zo konden wij de uitstoot van ongeveer 6.600 ton CO2 vermijden. Het is de bedoeling om tegen 2021 een extra nominaal vermogen van meer dan 50.000 kWp te installeren. Alleen al bij ALDI Frankrijk zijn er 120 installaties voorzien. Bij ALDI België worden in 2018/2019 18 extra installaties aan de 40 reeds bestaande toegevoegd. Ook bij ALDI Portugal waren er eind 2017 reeds 16 fotovoltaïsche installaties geplaatst; tegen 2021 zal daar ongeveer 5.000 kWp extra installatiecapaciteit beschikbaar zijn.

Momenteel verbruiken wij ca. 70 procent van de opgewekte energie zelf, de rest komt in het stroomnet terecht. Wij willen het aandeel energie dat we zelf verbruiken, vergroten. Daarvoor testen wij het gebruik van opslagtechnologieën waarmee we de opgewekte stroom op een later tijdstip kunnen gebruiken. ALDI Nord Duitsland heeft al drie pilootwinkels uitgerust met een innovatief ijsopslagsysteem van het ESyCool green-project. In februari 2018 ontving onze projectpartner Viessmann de Duitse Innovatieprijs voor klimaat en milieu (IKU) 2017 in de categorie “Procesinnovaties voor de klimaatbescherming”. Na het voltooien van de testfase beslissen wij over de verdere uitvoering.

Ondanks de installatie van extra zonnepanelen zullen we de komende jaren het grootste deel van onze elektriciteit uit het net blijven halen. Om onze klimaatdoelstelling te bereiken, zijn we daarom van plan om tegen 2021 meer groene stroom aan te kopen. ALDI Nederland is in 2015 reeds volledig op groene stroom overgeschakeld. De stroom die ze in 2017 hebben aangekocht, werd volledig opgewekt via Europese windenergie. In 2017 hebben we daar ruim 40.000 ton CO2-equivalenten kunnen besparen. Op dit moment werken we strenge criteria uit voor de aankoop van groene stroom.

Doelstellingen & status

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] In ons klimaatbeschermingsbeleid hebben wij ons tot doel gesteld om tegen 2021 onze broeikasgasemissies met 40 procent te verlagen ten opzichte van 2015. Voor een efficiënte monitoring analyseren we regelmatig de projectvoortgang en verzamelen we de emissiegegevens van de volledige ondernemingsgroep. Deze worden door de CR-afdeling geanalyseerd en in het daartoe samengestelde expertenteam bestudeerd. Indien een maatregel niet het gewenste effect bereikt, worden nieuwe maatregelen besproken. Wij rapporteren regelmatig, zowel intern als extern, over de stand van zaken bij het behalen van onze klimaatdoelstelling in de hele ondernemingsgroep.

Onze doelstellingen uit het CR-programma

Pijler: behoud van natuurlijke hulpbronnen

Doelstelling

Status

Streefdatum

Streefwaarde

Bereik

De uitstoot van broeikasgassen tegen 2021 met 40% verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2015

nieuw

2021

-40 % t.o.v. 2015

ondernemingsgroep

Ledverlichting invoeren in alle nieuwe winkels (binnen- en buitenverlichting) en de omschakeling van bestaande winkels en distributiecentra naar ledverlichting onderzoeken

lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord

2019 (en voortdurend)

100 %

ondernemingsgroep

Het aantal winkels met zonnepanelen verhogen

lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord

voortdurend

voortzetting en uitbreiding

ondernemingsgroep

Een concept ontwikkelen voor de registratie, analyse en reductie van de broeikasgasemissies

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord

2017

concept

ondernemingsgroep

Een concept ontwikkelen voor de introductie van een monitoring en ‑managementsysteem

doel voor Duitsland bereikt

2017

concept

ondernemingsgroep

De volledige certificering volgens ISO 50001 bereiken

nieuw

2018

100 %

Nederland

Het zelfgebruik van zelf opgewekte energie door zonnepanelen op winkels verhogen door een combinatie met gecombineerde koel- en verwarmingssystemen en door een vraaggerichte oriëntatie van de zonnepanelen

lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord

voortdurend

voortzetting en uitbreiding

Duitsland

Een uitgebreid, gedigitaliseerd monitoringsysteem voor koelsystemen invoeren om, door geoptimaliseerde lekbestendigheid en/of milieuvriendelijkere koelmiddelen, een verminderde uitstoot te bereiken

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord

voortdurend

100 %

Duitsland

Een uitgebreid, gedigitaliseerd monitoringsysteem voor koelsystemen invoeren om, door geoptimaliseerde lekbestendigheid en/of milieuvriendelijkere koelmiddelen, een verminderde uitstoot te bereiken

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord

2017

100 %

Nederland

Alle koelkasten en diepvriezers stapsgewijs omschakelen naar het koelmiddel propaan (R290) met een zeer laag Global Warming Potential (GWP)

lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord

voortdurend

100 %

Duitsland

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord doel bereikt lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord lopend proces

Kerncijfers

Direct energieverbruik [GRI 302-1]

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld per land (in MWh)1

Het grootste deel van het directe energieverbruik is toe te schrijven aan het gebruik van aardgas voor de warmteproductie alsook van diesel als motorbrandstof in de logistiek. Ten opzichte van 2016 is het totale verbruik licht gedaald.

2015

20162

20171

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

België/Luxemburg3

108.941

109.576

111.286

Denemarken

20.962

20.692

19.766

Duitsland

386.112

402.431

397.002

Frankrijk

149.429

143.479

147.787

Nederland

84.156

86.055

80.058

Polen

12.896

14.905

16.639

Portugal

1.013

1.084

1.206

Spanje

4.177

4.449

4.731

Ondernemingsgroep

767.686

782.671

778.475

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Direct energieverbruik volgens bronnen [GRI 302-1]

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld volgens energiebronnen (in MWh)1

2015

2016

2017

Aardgas

418.129

429.621

418.921

Stookolie

27.589

25.321

25.509

Biogas

154

89

67

Diesel (incl. dieselgeneratoren)

321.314

327.163

333.492

Benzine (l)

66

26

18

Vloeibaar gas

434

451

466

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.

Indirect energieverbruik [GRI 302-1]

Stroomverbruik en verbruik bij stadsverwarming (in MWh)1

Het stroomverbruik van onze vestigingen is met bijna 990 GWh voor het grootste deel van de energiebehoefte verantwoordelijk. Het verbruik is met ca. zes procent nauwelijks gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging is toe te schrijven aan onder andere langere openingstijden en aan het feit dat de winkels met extra koelinstallaties en bakautomaten zijn uitgerust.

Totaal

Stroom

Stads-verwarming

Totaal

Stroom

Stads-verwarming

Totaal

Stroom

Stads-verwarming

België/Luxemburg3

88.411

88.411


89.559

89.559


101.354

101.354


Denemarken

50.569

39.659

10.910

51.141

39.739

11.402

50.470

39.855

10.615

Duitsland

451.014

433.393

17.621

463.361

445.897

17.464

472.279

454.553

17.726

Frankrijk

177.762

177.762


167.805

167.805


180.752

180.752


Nederland

79.780

78.779

1.001

82.177

81.077

1.100

84.669

83.716

953

Polen

17.394

16.110

1.284

20.429

18.606

1.823

25.335

22.173

3.162

Portugal

14.113

14.113


14.884

14.884


17.720

17.720


Spanje

79.694

79.694


79.070

79.070


89.029

89.029


Ondernemingsgroep

958.737

927.921

30.816

968.426

936.637

31.789

1.021.608

989.152

32.456

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 [GRI 305-1/2]

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 (in ton CO2-equivalenten)

De broeikasgasemissies werden op basis van het energie- en brandstofverbruik alsook van het verlies van koelmiddelen bepaald. De berekening is uitgevoerd conform de eisen van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol (Broeikasgassenprotocol) op basis van de DEFRA- of GEMIS-emissiefactoren voor de emissies van de stadsverwarming. Conform het GHG-protocol wordt een aparte berekening van de scope-2-emissies uit stroomverbruik volgens plaats- en marktgebaseerde emissiefactoren uitgevoerd. Terwijl de plaatsgebaseerde methode gericht is op de factoren voor een bepaalde geografische regio (bijvoorbeeld een land), wordt voor de marktgebaseerde factoren – indien mogelijk – een individuele stroommix van een bedrijf gebruikt via de effectieve emissies van de energieproducent. De berekening van de plaatsgebaseerde broeikasgasemissies is gebaseerd op de factoren van het International Energy Agency (IEA).

Scope 11

Scope 22
„plaatsgebaseerd“

Scope 22
„marktgebaseerd“

Scope 11

Scope 22, 3
„plaatsgebaseerd“

Scope 22, 3
„marktgebaseerd“

Scope 11

Scope 22 “plaatsgebaseerd”

Scope 22
“marktgebaseerd”

België/Luxemburg4

42.096

17.782

15.781

40.328

18.656

13.246

38.639

22.674

14.859

Denemarken

11.104

13.241

8.973

10.466

11.372

10.914

14.942

8.119

10.859

Duitsland

120.089

214.793

262.533

110.178

211.664

38.301

108.069

203.918

223.790

Frankrijk

74.861

11.350

2.666

75.277

6.863

6.276

67.101

8.364

6.756

Nederland

31.253

35.044

72

29.802

38.393

143

28.147

40.984

124

Polen

3.940

12.866

13.488

5.501

14.688

15.185

6.931

17.295

18.441

Portugal

1.529

3.964

6.180

2.817

3.793

4.334

5.728

5.695

5.080

Spanje

12.239

19.467

30.218

12.267

20.096

26.774

10.980

25.718

29.854

Ondernemingsgroep

297.111

328.507

339.911

286.636

325.525

115.173

280.537

332.767

309.763

1 Scope 1: emissies uit direct energieverbruik van gebouwen, brandstofverbruik van de logistiek en koelmiddelenverlies.
2 Scope 2: emissies uit stroomverbruik en verbruik bij stadsverwarming met een indeling volgens plaats- en marktgebaseerde emissies.
3 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
4 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag").

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen 2016 & 2017 [GRI 305-1/2]

Totale hoeveelheid broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen (in procent, op basis van plaatsgebaseerde emissies)

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen 2016 & 2017– Duurzaamheid bij ALDI Nord

Geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen

Geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen (in kWp)

2015

2016

2017

België/Luxemburg1

438

1.095

2.594

Denemarken

35

45

45

Duitsland

11.526

19.537

26.708

Frankrijk273

Nederland

149

149

209

Polen
Portugal

866

990

1.466

Spanje

732

804

850

Ondernemingsgroep

13.746

22.620

32.145

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Zelfopwekking [GRI 302-1]

Stroom opgewekt via zonnepanelen en eigen verbruik (in MWh)

Opgewekte stroom

Eigen verbruik

Opgewekte stroom

Eigen verbruik

Opgewekte stroom

Eigen verbruik

België/Luxemburg1

275

251

815

659

1.809

1.629

Denemarken

10

10

47

47

41

29

Duitsland

7.498

4.575

13.445

8.752

18.261

11.967

Frankrijk

125

102

Nederland

150

115

156

124

156

123

PolenPortugal

25

25

1.085

864

1.537

1.285

Spanje

205

174

391

321

1.224

1.224

Ondernemingsgroep

8.163

5.150

15.939

10.767

23.153

16.359

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

* Klimaatakkoord van Parijs
Het klimaatakkoord van Parijs is een overeenkomst tussen de 195 lidstaten van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC). Het werd op 12 december 2015 goedgekeurd op de Klimaatconferentie van de VN in Parijs en beoogt de beperking van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde tot onder de 2°C ten opzichte van pre-industriële niveaus.

SDG

GRI

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
Highlights

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch