1. Startpagina
 2. Highlights
 3. SDG's en waardecreatieketen

17 doelstellingen voor een betere wereld

SDG's en waardecreatieketen – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Dit was het doel van de Verenigde Naties (UN) toen ze in september 2015 de “Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling” voorstelden. De agenda omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waarmee de dringendste uitdagingen van de mensheid moeten worden opgelost: o.a. armoede en honger bestrijden, ongelijkheden verminderen en de klimaatverandering stoppen. Om deze doelen te kunnen bereiken, moet iedereen samenwerken.

 

Ook ondernemingen zijn opgeroepen om hun bijdrage te leveren om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN – Sustainable Development Goals of afgekort SDG’s – te bereiken. Veel thema’s waarop de SDG’s gericht zijn, zijn voor ALDI Nord van groot belang, zoals het promoten van een verantwoord consumptie- en productiemodel. Onze beslissingen laten zich gevoelen in de hele waardecreatieketen. Daarom beginnen wij met onze activiteiten voor duurzame ontwikkeling overal waar we verbeteringen kunnen bereiken. Op welke wijze wij in onze waardecreatieketen een bijdrage kunnen leveren aan de SDG’s, komt u te weten door te klikken op de onderstaande grafiek.

17 doelstellingen voor een betere wereld – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Inkoop, Kwaliteit en CR

Vastleggen van de eisen voor duurzame ontwikkeling van ALDI Nord jegens leveranciers en hun productievestigingen.

SDG 8: eerlijk werk en economische groei
SDG 8: eerlijk werk en economische groei – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: duurzame economische groei over de hele lijn, productieve volledige tewerkstelling en menswaardig werk voor iedereen eisen.

Wij verwachten van leveranciers dat ze faire arbeidsvoorwaarden bij zichzelf en bij hun zakenpartners verzekeren. Onze eisen aan toeleveringsketens en producten formuleren wij onder andere in ons inkoopbeleid. Wij verbinden ons en onze leveranciers tot het nakomen van de amfori BSCI-gedragscode. Daarin zijn elf centrale werknemersrechten verankerd, onder andere het recht op veiligheid op het werk, correcte verloning en het uitsluiten van discriminatie, kinder- of dwangarbeid. Het nakomen van de gedragscode wordt aan de hand van controles ter plaatse (audits) gecontroleerd en geëvalueerd. De sociale praktijken bij de producenten van groenten en fruit evalueren we met het evaluatie-instrument GRASP van de GLOBALG.A.P.- norm. Het behandelt werkveiligheid, bescherming van de gezondheid en sociale belangen van arbeiders in landbouwbedrijven.

 • Met eigen programma’s promoten wij de voortdurende verbetering van de maatregelen ter bescherming van de medewerker en ter bescherming van de gezondheid in productiebedrijven en productievestigingen, bijvoorbeeld in het kader van het in 2013 gestarte ALDI Factory Advancement (AFA) Project voor productievestigingen van de kledingindustrie in Bangladesh. Het ondertekenen van het akkoord inzake brandveiligheid en veiligheid van gebouwen in Bangladesh (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) was een belangrijke en fundamentele stap om de veiligheid van de arbeiders in de textielsectior in Bangladesh te verbeteren. Wij hebben ons dan ook in Hongkong gevestigd om van daaruit samen met de leveranciers na te gaan of onze strenge normen worden nagekomen. Sinds 2017 bezoeken wij samen met onze leveranciers in het kader van ALDI Social Assessments (ASA) de productievestigingen ter plaatse die voor ons werden ingeschakeld. Op deze wijze vormen wij ons eigen beeld van hoe onze eisen in de toeleveringsketen worden omgezet.
SDG 12: duurzame consumptie en productie
SDG 12: duurzame consumptie en productie – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: duurzame consumptie- en productiemodellen verzekeren.

Als retailer in levensmiddelen kunnen wij verantwoorde consumptie- en productiemodellen mee vormgeven. Wij hebben ons tot doel gesteld om voor onze klanten een bewuste consumptie mogelijk te maken. Door het grote aandeel eigen merken hebben wij invloed op de vormgeving en kunnen wij duurzame ontwikkeling rechtstreeks in het product realiseren. Waar het zinvol en mogelijk is, schakelen wij ons assortiment om naar duurzamere grondstoffen. Ons inkoopbeleid en andere programma’s maken het voor ons mogelijk om indirect invloed te hebben op upstreamprocessen bij toeleveranciers of producenten. Ons internationaal inkoopbeleid voor hout, cacao, koffie, palmolie en dierenwelzijn draagt ertoe bij om deze duurzaamheidsdoelstelling te bereiken. In 2018 plannen wij een internationaal inkoopbeleid voor vis, soja/duurzaam diervoeder en ook groenten en fruit.

SDG 14: leven in het water
SDG 14: leven in het water – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen in het kader van duurzame ontwikkeling in stand houden en duurzaam gebruiken.

Veel natuurlijke visbestanden zijn bedreigd door overbevissing, illegale vismethoden en belasting van het milieu. Om bestanden te beschermen en op lange termijn de vraag naar vis te kunnen dekken, moeten de vangst en de visteelt veranderen. Wij willen bij onze eigenmerkproducten een duurzamere omgang met vis en zeevruchten in de hele toeleverings- en productieketen verzekeren. Samen met Inkoop analyseert de CR-afdeling voortdurend het volledige visassortiment volgens gedefinieerde criteria zoals vismethode, vangstgebied en de huidige voorraadsituatie van de desbetreffende vissoort. In 2018 plannen we om ons bestaande nationale visinkoopbeleid aan te vullen met een internationaal visinkoopbeleid dat bindende doelstellingen definieert voor de hele ondernemingsgroep.

SDG 15: leven op het land
SDG 15: leven op het land – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: ecosystemen op het land beschermen, herstellen en hun duurzaam gebruik bevorderen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming bestrijden, bodemdegradatie omkeren en een einde maken aan het verlies van de biologische diversiteit.

Wij engageren ons voor het behoud van de biologische diversiteit en ook voor een duurzaam bosbeheer. In de hele waardecreatieketen stellen wij ons mee verantwoordelijk voor de duurzamere productie van grondstoffen. Daartoe richten wij duidelijke eisen tot de leveranciers en leggen deze vast in een inkoopbeleid voor specifieke grondstoffen. Met ons internationaal inkoopbeleid voor hout, cacao, koffie, palmolie en dierenwelzijn leveren wij een bijdrage om de SDG 15 te bereiken. In 2018 plannen we een internationaal inkoopbeleid voor soja/duurzaam diervoeder en groenten en fruit.

Bij de teelt van groenten en fruit moeten onze leveranciers voldoen aan strenge eisen. Sinds 2016 sluiten wij in Duitsland bijvoorbeeld bij de teelt van Duitse groenten en fruit en aardappelen het gebruik van acht werkzame stoffen uit waarvan men denkt dat ze mee verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van vliegende insecten zoals bijen, vlinders en zweefvliegen. ALDI Frankrijk introduceerde in 2017 een product met het BEE FRIENDLY-label van de gelijknamige organisatie.

SDG 17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken
SDG 17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: uitvoeringsmiddelen versterken en het globale partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken, zijn partnerschappen noodzakelijk. Als retailer in levensmiddelen heeft de ondernemingsgroep ALDI Nord door het assortiment invloed op globale toeleveringsketens. Met onze leveranciers werken we aan faire en veilige arbeidsvoorwaarden en milieuvriendelijke productie- en teeltmethodes. Om overkoepelende uitdagingen aan te kunnen, nemen wij deel aan talrijke sector- en multistakeholderinitiatieven: wij wisselen op verschillende niveaus informatie uit met maatschappelijke actoren, nationaal en internationaal, als gewoon lid of actief sturend. In de directe gesprekken met niet-gouvernementele organisaties, vertegenwoordigers van consumenten, media en experten uit de wetenschap, de research en de politiek verwerven we waardevolle inzichten die ons CR-werk verrijken.

Teelt en productie

SDG 2: geen honger
SDG 2: geen honger – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: een einde maken aan honger, voedselzekerheid en een betere voeding bereiken en een duurzame landbouw bevorderen.

Ons inkoopbeleid en andere programma’s maken het voor ons mogelijk om indirect invloed te hebben op upstreamprocessen bij toeleveranciers of producenten. Waar het zinvol en mogelijk is, schakelen wij ons assortiment om naar duurzamere grondstoffen en bevorderen zo een duurzame landbouw. Ons internationaal inkoopbeleid voor cacao, koffie, palmolie en dierenwelzijn draagt ertoe bij om deze duurzaamheidsdoelstelling te bereiken. In 2018 plannen wij een internationaal inkoopbeleid voor vis, soja/duurzaam diervoeder en ook groenten en fruit.

In de herkomstlanden van onze producten, zetten wij ons ervoor in om de leefomstandigheden van kleine boeren en hun gezinnen te verbeteren. Daarom organiseren wij opleidingen en workshops voor kleine boeren:

 • Cacao: sinds 2015 werken wij in het kader van het project PRO-PLANTEURS in Ivoorkust aan de verbetering van de arbeids- en levensomstandigheden van de cacaoboeren.
 • Koffie: sinds maart 2017 zetten wij ons in Colombia samen met de Hanns R. Neumann Stiftung in voor een duurzamere koffieproductie. Tijdens het twee jaar durende project moeten in totaal 800 kleine boeren ondersteund worden. Ze worden door opleidingen en workshops omtrent duurzame teeltmethoden, verbeterde koffieverwerkingsprocessen, professioneel farmmanagement en bedrijfsplanning actief ondersteund.
 • Palmolie: in Ivoorkust plannen wij om tegen 2019 meer dan 2.000 kleine boeren op te leiden. Vervolgens moet ze volgens de criteria van de RSPO gecertificeerd worden. Het project wordt ter plaatse door de ngo Solidaridad International begeleid dat zich inzet voor duurzamere toeleveringsketens.

Bij de teelt van groenten en fruit moeten onze leveranciers voldoen aan strenge eisen. Sinds 2016 sluiten wij in Duitsland bijvoorbeeld bij de teelt van Duitse groenten en fruit en aardappelen het gebruik van acht werkzame stoffen uit waarvan men denkt dat ze mee verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van vliegende insecten zoals bijen, vlinders en zweefvliegen. ALDI Frankrijk introduceerde in 2017 een product met het BEE FRIENDLY-label van de gelijknamige organisatie.

SDG 6: schoon water en sanitair
SDG 6: schoon water en sanitair – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen verzekeren.

De beschikbaarheid van schoon water is in sommige landen een grote uitdaging. Met een vrijwillige verbintenis (ALDI Detox Commitment) steunen wij sinds 2015 de doelstellingen van de Detox-campagne van Greenpeace. Wij hebben ons ertoe verbonden om tegen 2020 af te zien van bepaalde chemicaliën in het bijzonder in productievestigingen voor textiel en schoenen waar natte processen worden uitgevoerd. Zo zetten wij ons ervoor in om de belasting van mens en milieu – in het bijzonder van het grondwater – door productieprocessen met chemicaliën in de textiel- en schoenenindustrie te vermijden. Begin 2017 zijn we toegetreden tot het initiatief amfori BEPI. Het doel van amfori BEPI is om de milieubescherming in toeleveringsketens te bespoedigen, onder andere bij chemisch intensieve productieprocessen.

Ook in het kader van het in 2013 gestarte ALDI Factory Advancement (AFA) Project voor productievestigingen van de kledingindustrie in Bangladesh speelt de omgang met water een grote rol. Samen met de productievestigingen werken we eraan om de drinkwatervoorziening en de zuiverheid van sanitaire voorzieningen te verbeteren. Bovendien sensibiliseren wij de productievestigingen voor een verantwoorde omgang met de hulpbron water.

SDG 8: eerlijk werk en economische groei
SDG 8: eerlijk werk en economische groei – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: duurzame economische groei over de hele lijn, productieve volledige tewerkstelling en menswaardig werk voor iedereen eisen.

Wij verwachten van leveranciers dat ze faire arbeidsvoorwaarden bij zichzelf en bij hun zakenpartners verzekeren. Onze eisen aan toeleveringsketens en producten formuleren wij onder andere in ons inkoopbeleid. Wij verbinden ons en onze leveranciers tot het nakomen van de amfori BSCI-gedragscode. Daarin zijn elf centrale werknemersrechten verankerd, onder andere het recht op veiligheid op het werk, correcte verloning en het uitsluiten van discriminatie, kinder- of dwangarbeid. Het nakomen van de gedragscode wordt aan de hand van controles ter plaatse (audits) gecontroleerd en geëvalueerd. De sociale praktijken bij de producenten van groenten en fruit evalueren we met het evaluatie-instrument GRASP van de GLOBALG.A.P.- norm. Het behandelt werkveiligheid, bescherming van de gezondheid en sociale belangen van arbeiders in landbouwbedrijven.

Met eigen programma’s promoten wij de voortdurende verbetering van de maatregelen ter bescherming van de medewerker en ter bescherming van de gezondheid in productiebedrijven en productievestigingen, bijvoorbeeld in het kader van het in 2013 gestarte ALDI Factory Advancement (AFA) Project voor productievestigingen van de kledingindustrie in Bangladesh. Het ondertekenen van het akkoord inzake brandveiligheid en veiligheid van gebouwen in Bangladesh (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) was een belangrijke en fundamentele stap om de veiligheid van de arbeiders in de textielsector in Bangladesh te verbeteren. Wij hebben ons dan ook in Hongkong gevestigd om van daaruit samen met de leveranciers na te gaan of onze strenge normen worden nagekomen. Sinds 2017 bezoeken wij samen met onze leveranciers in het kader van ALDI Social Assessments (ASA) de productievestigingen ter plaatse die voor ons werden ingeschakeld. Op deze wijze vormen wij ons eigen beeld van hoe onze eisen in de toeleveringsketen worden omgezet.

SDG 12: duurzame consumptie en productie
SDG 12: duurzame consumptie en productie – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: duurzame consumptie- en productiemodellen verzekeren.

Als retailer in levensmiddelen kunnen wij verantwoorde consumptie- en productiemodellen mee vormgeven. Wij hebben ons tot doel gesteld om voor onze klanten een bewuste consumptie mogelijk te maken. Daartoe breiden wij ons assortiment duurzamere producten voortdurend uit en bevorderen we de verantwoorde omgang met levensmiddelen (zie waardecreatieniveau “Winkels en medewerker”.) Maar in de eerste fase bekijken we onze eigen processen. Op dit waardecreatieniveau speelt de afvalvermindering voor ons als retailer een centrale rol. Bij onze verpakkingen zetten wij in op recycleerbaar materiaal en ook – bij omverpakkingen voor groenten en fruit – gedeeltelijk ook op herbruikbare systemen. Bovendien testen wij verschillende mogelijkheden om met verpakkingen, maar ook met onze producten en draagtassen bij te dragen tot een kringloopeconomie met efficiënt gebruik van hulpbronnen.

SDG 14: leven in het water
SDG 14: leven in het water – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen in het kader van duurzame ontwikkeling in stand houden en duurzaam gebruiken.
 • Veel natuurlijke visbestanden zijn bedreigd door overbevissing, illegale vismethoden en milieubelastingen. Om bestanden te beschermen en op lange termijn de vraag naar vis te kunnen dekken, moeten de vangst en de visteelt veranderen. Wij willen bij onze eigenmerkproducten een duurzamere omgang met vis en zeevruchten in de hele toeleverings- en productieketen verzekeren. Samen met Inkoop analyseert de CR-afdeling voortdurend het volledige visassortiment volgens gedefinieerde criteria zoals vismethode, vangstgebied en de huidige voorraadsituatie van de desbetreffende vissoort. In 2018 plannen we om ons bestaande nationale visinkoopbeleid aan te vullen met een internationaal visinkoopbeleid dat bindende doelstellingen definieert voor de hele ondernemingsgroep.
SDG 15: leven op het land
SDG 15: leven op het land – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: ecosystemen op het land beschermen, herstellen en hun duurzaam gebruik bevorderen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming bestrijden, bodemdegradatie omkeren en een einde maken aan het verlies van de biologische diversiteit.

Wij engageren ons voor het behoud van de biologische diversiteit en ook voor een duurzaam bosbeheer. In de hele waardecreatieketen stellen wij ons mee verantwoordelijk voor de duurzamere productie van grondstoffen. Daartoe richten wij duidelijke eisen tot de leveranciers en leggen deze vast in een inkoopbeleid voor specifieke grondstoffen. Met ons internationaal inkoopbeleid voor hout, cacao, koffie, palmolie en dierenwelzijn leveren wij een bijdrage om de SDG 15 te bereiken. In 2018 plannen we een internationaal inkoopbeleid voor soja/duurzaam diervoeder en groenten en fruit.

Bij de teelt van groenten en fruit moeten onze leveranciers voldoen aan strenge eisen. Sinds 2016 sluiten wij in Duitsland bijvoorbeeld bij de teelt van Duitse groenten en fruit en aardappelen het gebruik van acht werkzame stoffen uit waarvan men denkt dat ze mee verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van vliegende insecten zoals bijen, vlinders en zweefvliegen. ALDI Frankrijk introduceerde in 2017 een product met het BEE FRIENDLY-label van de gelijknamige organisatie.

SDG 17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken
SDG 17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: uitvoeringsmiddelen versterken en het globale partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.
 • Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken, zijn partnerschappen noodzakelijk. Als retailer in levensmiddelen heeft de ondernemingsgroep ALDI Nord door het assortiment invloed op globale toeleveringsketens. Met onze leveranciers werken we aan faire en veilige arbeidsvoorwaarden en milieuvriendelijke productie- en teeltmethodes. Om overkoepelende uitdagingen aan te kunnen, nemen wij deel aan talrijke sector- en multistakeholderinitiatieven: wij wisselen op verschillende niveaus informatie uit met maatschappelijke actoren, nationaal en internationaal, als gewoon lid of actief sturend. In de directe gesprekken met niet-gouvernementele organisaties, vertegenwoordigers van consumenten, media en experten uit de wetenschap, de research en de politiek verwerven we waardevolle inzichten die ons CR-werk verrijken.

Voorraad en logistiek

SDG 13: klimaatactie
SDG 13: klimaatactie – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: onmiddellijk maatregelen treffen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

Opdat onze klanten steeds verse producten en gevulde rekken zouden kunnen aantreffen, worden dagelijks producten uit onze distributiecentra naar de winkels getransporteerd. Door deze transporten ontstaan broeikasgasemissies. Met verschillende maatregelen werken we eraan om onze logistiek zo klimaatvriendelijk mogelijk te organiseren. Moderne logistieke concepten helpen ons om goederenstromen te bundelen, optimale transportroutes te kiezen en de transportafstanden daardoor te verkorten. Rolweerstandsarme banden en dakspoilers die de luchtweerstand van onze transportvoertuigen verminderen, dragen ertoe bij om het brandstofverbruik te verminderen en broeikasgasemissies te beperken. Bovendien letten we erop dat de vrachtwagens bij ALDI Nord onze distributiecentra in principe enkel volledig geladen verlaten en leiden bijvoorbeeld in Nederland de bestuurders op om zuinig te rijden. Wat onze personenwagens betreft, zetten wij in de toekomst in op korte leasingcontracten om een jonger wagenpark op te bouwen. Zo bereiken we dat meer voertuigen beantwoorden aan nieuwere normen en regels voor verbruiks- en uitstootniveaus en klimaatvriendelijker zijn.

SDG 15: leven op het land
SDG 15: leven op het land – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: ecosystemen op het land beschermen, herstellen en hun duurzaam gebruik bevorderen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming bestrijden, bodemdegradatie omkeren en een einde maken aan het verlies van de biologische diversiteit.

Het overwegende deel van onze omverpakkingen wordt gemaakt uit houtvezels, maar dat varieert van land tot land. Met ons internationaal houtinkoopbeleid definiëren wij voor de hele ondernemingsgroep duidelijke richtlijnen voor de omgang met deze grondstof en dus ook voor een groot deel van onze verpakkingen: Tegen 2020 schakelen wij alle hout- en op hout gebaseerde producten en ook verkoops-, om- en transportverpakkingen om naar gerecycleerde of duurzaam gecertificeerde materialen.

Winkels en medewerkers

SDG 2: geen honger
SDG 2: geen honger – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: een einde maken aan honger, voedselzekerheid en een betere voeding bereiken en een duurzame landbouw bevorderen.

Haast een derde van het wereldwijd geproduceerd voedsel gaat in de toeleveringsketen verloren of wordt weggegooid. Wij zetten ons actief in voor de verantwoorde omgang met levensmiddelen. Als onderdeel van ons CR-programma werken wij momenteel een internationaal geldende richtlijn uit over voedselverspilling. Om voedselverlies zo laag mogelijk te houden, treffen wij verschillende maatregelen. Wij proberen bijvoorbeeld om de productvoorraad in de winkels exact te plannen zodat zo weinig mogelijk overblijft. In België, Denemarken, Duitsland en Polen vinden onze klanten producten kort voor de houdbaarheidsdatum aan verlaagde prijzen in de “duurzaamheidsboxen”. Wij geven onze klanten op sommige verpakkingen tips hoe ze verschillende producten best bewaren. Want verkeerde bewaring is een van de redenen waardoor producten vroegtijdig slecht worden. Niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte voedingsmiddelen worden aan liefdadigheidsinstellingen gedoneerd. Ze verdelen de levensmiddelen dan onder armen. In de hele ondernemingsgroep doneert reeds van 75 procent van de winkels regelmatig voedsel.

SDG 8: eerlijk werk en economische groei
SDG 8: eerlijk werk en economische groei – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: duurzame economische groei over de hele lijn, productieve volledige tewerkstelling en menswaardig werk voor iedereen eisen.

De bewuste verantwoorde omgang met medewerkers binnen de ondernemingsgroep en met medewerkers in onze toeleveringsketen hebben wij schriftelijk vastgelegd in onze bedrijfsmissie en CR-Policy. Of het nu in de verkoop-, inkoop-, administratie-, logistieke of IT-afdeling is, de belangrijkste bijdrage tot het aanhoudende succes van ALDI Nord wordt geleverd door de om en bij de 69.000 ALDI-medewerkers. Zij moeten er allemaal trots op kunnen zijn dat ze bij ALDI Nord werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke randvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden. Een open en respectvolle omgang is voor ons erg belangrijk. De waardering van het individu en zijn verbondenheid met ALDI Nord staan centraal. De medewerkers bij ALDI Nord worden fair en in overeenstemming met hun prestaties vergoed. Wij zetten in op langdurige arbeidsrelaties en stellen bij ALDI Nord overwegend medewerkers tewerk met contracten van onbepaalde duur (bijna 80 procent in 2017). In vergelijking met andere ondernemingen in de sector onderscheidt ALDI Nord zich traditioneel door een bovengemiddelde anciënniteit van zijn medewerkers. De opleidingsprogramma’s en aanbiedingen van de ondernemingsgroep voor bijscholing zijn een essentieel element voor de verzekering van onze toekomst. In België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje bieden wij vaste opleidingsprogramma’s aan. Wij richten ons duidelijk tegen elke vorm van discriminatie. In alle landen geldt: onafhankelijk van geslacht, leeftijd, religie of wereldbeschouwing, seksuele identiteit, herkomst of fysieke aandoening hebben alle medewerkers dezelfde kansen. Wij stellen de prestaties centraal. Om gelijke voorwaarden te creëren voor iedereen, worden de medewerkers bij ALDI Nord zoveel mogelijk gesteund om werk, vrije tijd en gezin in harmonie te brengen. Bovendien is het voor de regionale vestigingen van ALDI Nord vanzelfsprekend om hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers te nemen. Wij beschermen hen tegen arbeidsongevallen en bieden preventieve gezondheidsmaatregelen aan.

SDG 12: duurzame consumptie en productie
SDG 12: duurzame consumptie en productie – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: duurzame consumptie- en productiemodellen verzekeren.

Het behoort tot onze Corporate Responsibility (CR)-bedrijfscultuur om voor onze klanten een verantwoorde, betaalbare en gezonde consumptie mogelijk te maken. Wij maken gebruik van verschillende instrumenten om onze klanten te informeren via sociale en ecologische aspecten van onze producten: In ons wekelijkse klantenmagazine ALDI actueel en bij onze reclameacties staan onze duurzaam gecertificeerde producten vaak centraal. In onze winkels vestigen wij de aandacht van onze klanten daarop door overeenkomstige markeringen in de rekken en met affiches. En niet in het minst creëren wij transparantie door een duidelijke etikettering op het product: Hiervoor maken we gebruik van zowel erkende duurzaamheidslabels zoals het EU-Bio- en Fairtrade-label als van eigen merken. Sinds januari 2018 duidt bijvoorbeeld ons eigen merk Fair & Gut onze dierenwelzijnsproducten aan in bepaalde Duitse winkels. Met het Clean Label onderscheiden we producten waarbij we bewust afzien van bepaalde additieven zoals smaakversterkers, aroma-additieven of kleurstoffen en bewaarmiddelen. Bovendien maken we gebruik van internationale en nationale eigen merken. De ALDI Transparency Code (ATC) maakt het voor onze klanten bovendien mogelijk om de herkomst van verschillende vleesproducten te traceren, in Duitsland ook van visproducten en eieren. Met speciale campagnes en projecten vragen we aandacht voor uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling: in Nederland zetten wij ons bijvoorbeeld in om schoolkinderen te sensibiliseren voor het onderwerp plasticafval. Ook de medewerkers bij ALDI Nord worden geïnformeerd over de duurzaamheidsaspecten van onze producten, initiatieven en projecten.

Als tweede bouwsteen bieden wij onze klanten een overeenkomstig productassortiment voor een gezonde en duurzame levensstijl: een uitgebreid versassortiment met groenten en fruit, gezondere alternatieven – zoals met minder suiker, voor speciale voedingsbehoeften en ook uit gecertificeerde grondstoffen en gecontroleerde productie. Ons aanbod duurzamere producten die volgens erkende normen gecertificeerd zijn en voorzien zijn van de overeenkomstige labels, breiden we continu uit. In ons inkoopbeleid stellen wij ons doelen voor de omschakeling naar gecertificeerde grondstoffen. Bovendien sluiten we met behulp van negatieve lijsten kritische producten of productiemethoden uit.

SDG 13: klimaatactie
SDG 13: klimaatactie – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • DHet doel: onmiddellijk maatregelen treffen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

Ongeveer een vierde van het stroomverbruik van een winkel gaat naar de verlichting van de verkoopruimte. In alle landen wordt dan ook sinds 2016 in nieuwe winkels ledverlichting gebruikt. Sinds 2017 schakelen wij ook in onze bestaande winkels de binnenverlichting volledig om naar ledverlichting, inclusief de verlichting van de koelinstallaties. De daken van talrijke winkels en distributiecentra zijn bovendien uitgerust met zonnepanelen.

Een ander uitgangspunt voor meer klimaatbescherming in onze winkels is de koeltechniek. In onze nieuwe winkels maken we alleen nog maar gebruik van erg energie-efficiënte diepvrieskisten. En bij de koelinstallaties zetten we steeds vaker erg slimme technieken in: ze koelen efficiënt en kunnen bovendien de warmte terugwinnen die ontstaat bij de koeling. Die gebruiken we om de winkel te verwarmen, dat is praktisch en energiebesparend. Ook koelmiddelen staan op onze agenda. Koelmiddelen zijn onmisbaar voor het koelen, maar kunnen via kleine lekken (zogenaamde lekkages) in de atmosfeer komen. In sommige landen maken we gebruik van digitaal lekkagemonitoring om het koelmiddelverbruik te documenteren. Dat helpt ons om het aantal lekken tot een minimum te reduceren. Bijkomend gebruiken de nieuwe diepvriesinstallaties het klimaatvriendelijke, natuurlijke koelmiddel propaan (R290). En voor koelinstallaties in onze nieuwe winkels moet in de toekomst indien mogelijk uitsluitend CO2 als natuurlijk koelmiddel worden gebruikt

Klant en verkoop

SDG 12: duurzame consumptie en productie
SDG 12: duurzame consumptie en productie – Duurzaamheid bij ALDI Nord
 • Het doel: duurzame consumptie- en productiemodellen verzekeren.

Het behoort tot onze Corporate Responsibility (CR)-bedrijfscultuur om voor onze klanten een verantwoorde, betaalbare en gezonde consumptie mogelijk te maken. Wij maken gebruik van verschillende instrumenten om onze klanten te informeren via sociale en ecologische aspecten van onze producten: In ons wekelijkse klantenmagazine ALDI actueel en bij onze reclameacties staan onze duurzaam gecertificeerde producten vaak centraal. In onze winkels vestigen wij de aandacht van onze klanten daarop door overeenkomstige markeringen in de rekken en met affiches. En niet in het minst creëren wij transparantie door een duidelijke etikettering op het product: Hiervoor maken we gebruik van zowel erkende duurzaamheidslabels zoals het EU-Bio- en Fairtrade-label als van eigen merken. Sinds januari 2018 duidt bijvoorbeeld ons eigen merk Fair & Gut onze dierenwelzijnsproducten aan in bepaalde Duitse winkels. Met het Clean Label onderscheiden we producten waarbij we bewust afzien van bepaalde additieven zoals smaakversterkers, aroma-additieven of kleurstoffen en bewaarmiddelen. Bovendien maken we gebruik van internationale en nationale eigen merken. De ALDI Transparency Code (ATC) maakt het voor onze klanten bovendien mogelijk om de herkomst van verschillende vleesproducten te traceren, in Duitsland ook van visproducten en eieren. Met speciale campagnes en projecten vragen we aandacht voor uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling: in Nederland zetten wij ons bijvoorbeeld in om schoolkinderen te sensibiliseren voor het onderwerp plasticafval.

Last but not least willen wij voor onze klanten een duurzamere mogelijkheid bieden om de bij ons gekochte producten naar huis te vervoeren. Daarom zijn wij eind 2017 in België, Duitsland en Nederland begonnen met de afschaffing van de klassieke plastic draagtas. Tegelijk worden alle klassieke plastic draagzakken in de betreffende winkels uit het assortiment geschrapt. De complete omschakeling zal daar tegen eind 2018 een feit zijn. Om al tijdens de omschakelingsfase het gebruik van milieuvriendelijke herbruikbare varianten te promoten, wordt de prijs voor klassieke plastic zakken verhoogd: in Duitsland bijvoorbeeld met 10 cent, in Nederland met 15 cent. De (meer-)opbrengsten uit de verkoop van de klassieke plastic zakken worden gedoneerd aan milieu- en sociale projecten.

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
HIGHLIGHTS

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch